Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15448
Title: Дослідження показників сенсорного комфорту текстильних матеріалів для лікарняної постільної білизни
Other Titles: Investigation of sensory comfort of textile materials for hospital linen
Исследование показателей сенсорного комфорта текстильных материалов для больничного постельного белья
Authors: Арабулі, С. І.
Супрун, Н. П.
Очеретна, Л.
Арабулі, А. Т.
Keywords: білизняні тканини
сенсорний комфорт
теплофізичні властивості
бавовняне волокно
бамбукове волокно
бельевые ткани
сенсорный комфорт
теплофизические свойства
хлопковое волокно
бамбуковое волокно
bed linen fabrics
sensory comfort
thermophysical properties
cotton fiber
bamboo fiber
Issue Date: 2020
Citation: Дослідження показників сенсорного комфорту текстильних матеріалів для лікарняної постільної білизни [Текст] / С. І. Арабулі, Н. П. Супрун, Л. Очеретна, А. Т. Арабулі // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2020. - № 1 (142). - С. 38-49.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки
Abstract: Теоретичні та експериментальні дослідження базуються на основних положеннях текстильного матеріалознавства. Сенсорний комфорт та зносостійкість текстильних полотен оцінювалися за теплофізичними та механічними властивостями. Вимірювання теплофізичних характеристик здійснено на приладі «ALAMBETA», стійкість до стирання визначено на приладі Піллтестер типу 14. Міцність текстильних матеріалів, тангенціальний опір, жорсткість при згинанні та стійкість пофарбування до сухого тертя визначено за стандартизованими методиками. Проведено порівняльний аналіз показників сенсорного комфорту, який визначається механозалежними відчуттями рецепторів шкіри на текстуру поверхні матеріалу, його шорсткість, жорсткість, на відчуття холоду або тепла при дотику традиційних текстильних матеріалів для лікарняної постільної білизни з полотнами із бамбукових волокон. Визначено їх теплофізичні властивості. Оцінку відчуття холоду або тепла при торканні здійснено за показником «коефіцієнт теплового поглинання». Методом похилої площини здійснено аналіз відмінностей фактури досліджуваних полотен у сухому і зволоженому станах. Результати визначення зносостійкості засвідчили, що всі зразки полотен мають високу стійкість до стирання; на частині досліджуваних зразків після 1200 циклів з’явився ворс, на змішаній тканині – пілі. Проведено визначення міцності та жорсткості при згинанні, встановлено вплив на значення цих показників 5 циклів прання. Стійкість пофарбування до дії сухого тертя всіх досліджених матеріалів складає 5 балів. Проведений порівняльний аналіз значень коефіцієнтів теплового поглинання дозволив провести оцінку відчуття холоду або тепла при торканні, які співпадають з результатами проведених органолептичних визначень. Експериментально доведено, що асортимент бавовняних та змішаних текстильних матеріалів, які на сьогодні використовуються для виготовлення постільної білизни, може бути доповнений полотнами з бамбукових волокон, які забезпечують високий рівень сенсорного комфорту та зносостійкості постільної білизни. Запропонований новий асортимент текстильних матеріалів для постільної лікарняної білизни з урахуванням вимог сенсорного комфорту та зносостійкості.
Теоретические и экспериментальные исследования базируются на основных положениях текстильного материаловедения. Сенсорный комфорт и износостойкость текстильных полотен оценивались по теплофизическим и механическим свойствам. Измерение теплофизических характеристик осуществлялось на приборе «ALAMBETA», устойчивость к истиранию определялась на приборе Пиллтестер типа 14. Прочность текстильных материалов, тангенциальное сопротивление, жесткость при изгибе и устойчивость окраски к сухому трению определялись по стандартизированным методикам. Проведен сравнительный анализ показателей сенсорного комфорта, определяемый механозависимыми ощущениями рецепторов кожи от текстуры поверхности материала, его шероховатости, жесткости, ощущения холода или тепла при соприкосновении традиционных текстильных материалов для больничного постельного белья с полотнами из бамбуковых волокон. Определены их теплофизические свойства, оценка ощущения холода или тепла при касании осуществлена по показателю «коэффициент теплового поглощения». Методом наклонной плоскости прoведен анализ различий фактуры исследуемых полотен в сухом и увлажненном состояниях. Результаты определения износостойкости показали, что все образцы полотен имеют высокую устойчивость к истиранию; на части исследуемых образцов после 1200 циклов появился ворс, на смешанной ткани – пилли. Проведено определение прочности и жесткости при изгибе, установлено влияние на значения этих показателей 5 циклов стирки. Устойчивость окраски к действию сухого трения всех исследованных материалов составляет 5 баллов. Проведенный сравнительный анализ значений коэффициентов теплового поглощения позволил провести оценку ощущения холода или тепла при касании, которые совпадают с результатами органолептических определений. Экспериментально показано, что ассортимент хлопчатобумажных и смешанных текстильных материалов, которые сегодня используются для изготовления постельного белья, может быть дополнен полотнами из бамбуковых волокон, которые обеспечивают высокий уровень сенсорного комфорта и износостойкости. Предложен новый ассортимент текстильных материалов для постельного больничного белья с учетом требований сенсорного комфорта и износостойкости.
Investigation of the influence of textile materials structure of different raw materials for hospital bedding on the ability to provide sensory comfort and durability. Theoretical and experimental investigations are based on the main positions of textile materials science. Sensory comfort and durability of textile fabrics were evaluated by thermal and mechanical properties. The measurement of thermophysical characteristics was carried out on the ALAMBETA instrument, the abrasion resistance was determined on a Pilltester type 14. The strength of textile materials, the tangential resistance, the flexural rigidity and the resistance of dyeing to dry friction were determined by standardized methods. A comparative analysis of the sensory comfort of traditional textile materials for hospital bedding and fabric with bamboo fibers was carried out, which is determined by the mechanospecific sensations of skin receptors on the surface texture of the material, its roughness, stiffness, the feeling of cold or warmness when touching. Their thermophysical properties are determined, the evaluation of the feeling of cold or heat when touched is made according to the indicator "thermal absorption coefficient". By the method of an inclined plane the differences of the texture of dry and moisten studied fabrics was analyzed. The results of the wear resistance indicated that all fabric samples have high abrasion resistance; on part of the test specimens after 1200 cycles appeared nap, on mixed fabric – piles. The values of strength and bending stiffness were determined and the effect of 5 washing cycles on these indices was determined. The resistance of the dye to the action of dry friction of all investigated materials is 5 points. The comparative analysis of the values of the coefficients of thermal absorption made it possible to evaluate the feeling of cold or heat when touched, which coincide with the results of the provided organoleptic determinations. It has been experimentally proven that the assortment of cotton and mixed textile fabrics used now for bedding can be supplemented with bamboo fiber materials that provide a high level of sensory comfort and durability. A new range of textile materials for bed linen has been proposed, taking into account the requirements of sensory comfort and durability.
DOI: 10.30857/1813-6796.2020.1.4
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15448
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра моди та одягу (МО)
Кафедра технології моди (ТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V142_P038-049.pdf721,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.