Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15454
Title: International marketing and marketing audit in the context of European integration and globalization
Other Titles: Міжнародний маркетинг та маркетинговий аудит в контексті європейської інтеграції та глобалізації
Authors: Zyma, O.
Ptashchenko, O.
Shevchenko, I.
Afanasieva, O.
Keywords: маркетинг
міжнародний маркетинг
маркетинговий аудит
аудит маркетингу
marketing
international marketing
marketing audit
marketing audit
Issue Date: 2019
Citation: International marketing and marketing audit in the context of European integration and globalization = Міжнародний маркетинг та маркетинговий аудит в контексті європейської інтеграції та глобалізації [Текст] / O. Zyma, O. Ptashchenko, I. Shevchenko, O. Afanasieva // Менеджмент. - 2019. - Вип. 2 (30). - С. 9-25.
Source: Менеджмент
Abstract: Особливості міжнародного маркетингу визначаються специфікою зовнішнього середовища, в умовах якої він реалізується. Перш за все необхідно враховувати ставлення національного уряду до зовнішньоекономічної діяльності. Воно може створювати сприятливі умови для здійснення зовнішньоекономічної діяльності. І навпаки, уряд може бути незацікавленим у виході окремих своїх фірм на зовнішній ринок, може створити всілякі перешкоди на цьому шляху. Для маркетингу в цілому та для міжнародного маркетингу сьогодні характерне швидке старіння ідей і концепцій, викликане змінами ринкової ситуації. А система управління компанією інерційна: маркетингові стратегії, методи і прийоми, які застосовувалися вчора, застосовуються і сьогодні. Тому корисно залучати сторонніх фахівців для проведення маркетингового аудиту, що дозволяє по-новому поглянути на звичні обставини і умови, привнести нові ідеї і відкрити нові можливості. Передбачається, що процеси глобалізації мають суттєвий влив не тільки на розвиток міжнародного маркетингу, а й на маркетинговий аудит, що в свою чергу дає змогу визначити особливості міжнародного маркетингу. Метою статті є дослідження сутності міжнародного маркетингу та маркетингового аудиту, представлено основні їх характеристики та принципи взаємодії в сучасних умовах господарювання. Методи дослідження: метод системного аналізу та логічного узагальнення – для імплементація напрямів розвитку міжнародного маркетингу; субстратний підхід – для обґрунтування та систематизації особливостей міжнародного маркетингу та маркетингового аудиту. Обґрунтовано особливості міжнародного маркетингу та маркетингового аудиту, це дає змогу оцінити діяльність підприємства в сфері маркетингу та міжнародного маркетингу, порівняти отримані дані про маркетингову діяльність підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках з підходом до маркетингу прямих конкурентів, розробити рекомендації щодо підвищення ефективності роботи маркетингового підрозділу на підприємстві, щодо застосування сучасного інструментарію маркетингу та особливостей міжнародного маркетингу і визначити алгоритм їх реалізації, щоб відповісти на нові вимоги ринку і конкурентної ситуації, оцінити ефективність діючого персоналу служби маркетингу, прийняти кадрові рішення, визначити якісні та кількісні потреби в персоналі. Питання проведення маркетингового аудиту в сьогоднішніх умовах функціонування підприємств має першочерговий характер. Його необхідність полягає в визначенні ефективності існуючих методів управління, а також вироблення нових підходів до створення комплексу маркетингу в рамках стратегії підприємства, що діє в умовах евроінтеграційних та глобалізаційних процесів.
Features of international marketing are determined by the specific environment in which it is implemented. First of all, it is necessary to take into account the attitude of the national government to foreign economic activity. It can create favorable conditions for carrying out foreign economic activities. Conversely, the government may be uninterested in the entry of its individual firms into the foreign market, and may create all sorts of obstacles along the way. Marketing in general and international marketing today is characterized by the rapid aging of ideas and concepts caused by the changing market situation. And the company management system is inertial: the marketing strategies, methods and techniques used yesterday are still in use today. Therefore, it is useful to involve third parties to conduct a marketing audit, which allows you to take a fresh look at the usual circumstances and conditions, bring in new ideas and open up new opportunities. It is assumed that the processes of globalization have a significant impact not only on the development of international marketing, but also on marketing audit, which in turn allows to determine the features of international marketing. The aim of the article is a study of the essence of international marketing and marketing audit, presents their main characteristics and principles of interaction in modern business conditions. The research methodology: method of systematic analysis and logical generalization – for implementation of directions of development of international marketing; substrate approach – to justify and systematize the features of international marketing and marketing audit. Features of international marketing and marketing audit are substantiated, it allows to evaluate the activity of the enterprise in the sphere of marketing and international marketing, to compare the obtained data on the marketing activity of the enterprise in the domestic and foreign markets with the approach to the marketing of direct competitors, to develop recommendations for increasing the efficiency of marketing division, on the use of modern marketing tools and features of international marketing and to determine the algorithm their implementation to meet the new requirements of the market and the competitive situation, to evaluate the effectiveness of existing staff of marketing, make personnel decisions, identify qualitative and quantitative needs for staff. The question of conducting a marketing audit in today's conditions of functioning of enterprises is of the highest priority. Its need is to determine the effectiveness of existing management methods, as well as to develop new approaches to creating a complex marketing within the enterprise strategy, which operates in the context of European integration and globalization processes.
DOI: 10.30857/2415-3206.2019.2.1
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15454
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2019_Issue30_P009-025.pdf227,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.