Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15455
Title: Research on the possibility of innovative integration of Ukraine and the EU
Other Titles: Дослідження можливості інноваційної інтеграції України та ЄС
Authors: Shcherbak, V.
Keywords: інноваційна діяльність
індекси інноваційного розвитку
європейська інтеграція
innovation activity
innovation development indices
European integration
Issue Date: 2019
Citation: Shcherbak V. Research on the possibility of innovative integration of Ukraine and the EU = Дослідження можливості інноваційної інтеграції України та ЄС [Текст] / V. Shcherbak // Менеджмент. - 2019. - Вип. 2 (30). - С. 128-136.
Source: Менеджмент
Abstract: Активізація інноваційної діяльності у глобальному вимірі істотно впливає на конкурентоспроможність національної економіки. Інтенсифікація інноваційних процесів вимагає застосування інноваційних стратегій. Простежується значна диференціація країн за рівнем конкурентоспроможності та інноваційного розвитку. На сучасному етапі реформування розвиток економіки на інноваційних засадах стає одним з пріоритетів зміцнення конкурентоспроможності, модернізації інституціонального базису та ефективного використання інноваційного потенціалу інноваційної інтеграції України та ЄС. Передбачається, що використання стратегічних пріоритетів та механізмів використання інноваційного потенціалу України шляхом імплементації європейських практик управління реалізацією цільових інноваційних програм дозволить розробити програмні заходи щодо зміцнення наявних і модернізації набутих конкурентних переваг інноваційної інтеграції України та ЄС. Метою статті є визначення пріоритетів і розроблення системи засобів підвищення конкурентоспроможності України на інноваційних засадах в умовах євроінтеграції. Методологією дослідження є використання системи індикаторів Європейського інноваційного табло, інноваційного індексу країн-членів ЄС. В ході дослідження були використані методи систематизації, методи таксономії. Вивчено позиції України у світових глобальних та інноваційних рейтингах, інноваційному табло ЄС, визначено місце у ньому України, позиція України в рейтингу країн світу за Індексом Глобальної конкурентоспроможності. Проведено аналіз відмінностей у розробленні та реалізації стратегій інноваційного розвитку країн-членів ЄС і України, обґрунтовано організаційно-економічний інструментарій інноваційної інтеграції України та ЄС. Доведено, що дослідження конкурентоспроможності на макрорівні в інноваційному контексті на основі методології розрахунку таких індикаторів, як: індекси глобальної конкурентоспроможності IMD та ВЕФ; глобальні індекси інноваційного розвитку від Boston Consulting groupe та INSEAD; Європейський рейтинг інновацій Євростату (EIS); глобальний інноваційний коефіцієнт агентства Bloomberg (GIQ); міжнародний інноваційний індекс; композитний еко-інноваційний індекс; рейтинг патентної активності Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) дозволяє з’ясувати основні напрями інноваційної інтеграції України та ЄС.
The revitalization of innovation in the global dimension has a significant impact on the competitiveness of the national economy. The intensification of innovation processes requires the use of innovative strategies. There is a significant differentiation of countries in terms of competitiveness and innovative development. At the present stage of reforming, the development of the economy on an innovative basis becomes one of the priorities of strengthening the competitiveness, modernization of the institutional base and effective use of the innovative potential of innovative integration of Ukraine and the EU. It is envisaged that the use of strategic priorities and mechanisms for utilizing Ukraine's innovation potential through the implementation of European practices of managing targeted innovation programs will allow developing programmatic measures to strengthen the existing and modernize the competitive advantages of innovative integration of Ukraine and the EU. The purpose of the article is setting priorities and developing a system of means of enhancing Ukraine's competitiveness on innovative grounds in the context of European integration. The research methodology is the use of the European Innovation Scoreboard, the Innovation Index of the EU Member States. In the course of the study, the methods of systematization and taxonomy were used. The position of Ukraine in the global and innovation ratings, the EU innovation scoreboard, the place of Ukraine in it, the position of Ukraine in the ranking of the countries of the world according to the Global Competitiveness Index. The analysis of differences in the development and implementation of innovative development strategies of EU Member States and Ukraine is conducted, the organizational and economic toolkit of innovative integration of Ukraine and the EU is substantiated. Proved that macro-level competitiveness research in an innovative context is based on the methodology of calculation of such indicators as: IMD and WEF global competitiveness indices; global innovation development indices from Boston Consulting groupe and INSEAD; Eurostat European Innovation Rating (EIS); Bloomberg Agency Global Innovation Ratio (GIQ); international innovation index; composite ecoinnovation index; the patent activity rating of the World Intellectual Property Organization (WIPO) allows you to find out the main directions of innovative integration of Ukraine and the EU.
DOI: 10.30857/2415-3206.2019.2.10
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15455
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2019_Issue30_P128-136.pdf188,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.