Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15456
Title: World experience of franchising relations
Other Titles: Світовий досвід становлення відносин франчайзингу
Authors: Kulak, N.
Keywords: франчайзинг
інвестиції
підприємницька діяльність
бізнес
franchising
investments
business
Issue Date: 2019
Citation: Kulak N. World experience of franchising relations = Світовий досвід становлення відносин франчайзингу [Текст] / N. Kulak // Менеджмент. - 2019. - Вип. 2 (30). - С. 137-146.
Source: Менеджмент
Abstract: Вітчизняний ринок підприємницької діяльності потребує застосування дієвих заходів розвитку. Підвищення інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств залежить в більшій мірі від сприятливого правового клімату країни та від термінів окупності капіталовкладень. Франчайзинг відіграє роль ефективного інструменту прискорення розвитку і розширення бізнесу та одночасно забезпечує швидке повернення інвесторам їх капіталовкладень. Важливим для створення умов, необхідних для розвитку вітчизняного підприємництва, є впровадження заходів, які б сприяли активізації використання франчайзингу. Використання досвіду країн, що активно застосовують франчайзинг, має допомогти українському бізнесу отримати конструктивні рекомендації щодо використання франчайзингу в якості інструменту для започаткування, розширення та удосконалення підприємницької діяльності. Гіпотеза наукового дослідження в своїй основі містить систему наукових положень і принципів розвитку підприємницької діяльності, які обґрунтовують наявність дієвих інструментів, що спроможні створити необхідні умови для покращення інвестиційного клімату країни та підвищити результативність підприємницької діяльності. Методи дослідження: загальні методи наукового пізнання, такі як методи єдності аналізу і синтезу, системно-структурні методи, методи узагальнення та прогнозування, методи взаємозв'язку теоретичних і практичних аспектів дослідження. На основі узагальнення аналізу економічних показників результативності зростання інвестиційної привабливості ринків провідних країн світу та України, завдяки застосуванню у підприємницькій діяльності франчайзингу, доведено наявність в Україні перспективних для застосування франчайзингу галузей народного господарства. Розроблено рекомендації щодо стратегії дій, спрямованих на формування сприятливого клімату для впровадження франчайзингу. Франчайзинг виступає моделлю упорядкування бізнесу, побудованого на засадах ділового партнерства, яке забезпечує підприємцям можливість започатковувати, розвивати та розширювати підприємницьку діяльність за рахунок ресурсів партнерів. Аналіз економічних показників результативності зростання інвестиційної привабливості ринків країн, які застосовують франчайзинг, свідчить про позитивний досвід та наявний потенціал використання франчайзингу для розвитку економіки України.
The domestic business market requires effective development measures. Increasing the investment attractiveness of domestic enterprises depends more on the favorable legal climate of the country and the timing of return on investment. Franchising plays the role of an effective tool to accelerate business development and expansion and at the same time ensure a rapid return to investors on their investments. Important for creating the conditions necessary for the development of domestic entrepreneurship is the introduction of measures that would enhance the use of franchising. Leveraging the experience of franchising countries should help Ukrainian businesses gain constructive guidance on using franchising as a tool to start, expand, and improve their business. The hypothesis of scientific research basically contains a system of scientific provisions and principles of business development, which substantiate the availability of effective tools that can create the necessary conditions for improving the investment climate of the country and increase the productivity of business activity. Research methods: general methods of scientific knowledge, such as methods of unity of analysis and synthesis, system-structural methods, methods of generalization and prediction, methods of interrelation of theoretical and practical aspects of research. Based on the generalization of the analysis of economic indicators of the investment attractiveness of the markets of the leading countries of the world and Ukraine due to the use of franchising in business activity, the presence in Ukraine of promising franchising sectors of the national economy has been proved. Recommendations have been developed on the strategy of actions aimed at creating a favorable climate for franchising. Franchising is a business model based on business partnerships, which provides entrepreneurs with the opportunity to start, develop and expand business through the resources of partners. The analysis of economic indicators of the effectiveness of the investment attractiveness of the markets of franchising countries shows the positive experience and the existing potential of using the franchising for the development of the economy of Ukraine.
DOI: 10.30857/2415-3206.2019.2.11
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15456
Faculty: Навчально-науковий інститут права та сучасних технологій навчання
Department: Кафедра приватного та публічного права
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент
Кафедра приватного та публічного права (ППП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2019_Issue30_P137-146.pdf175,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.