Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15457
Title: Method of assessment of enterprise ready for outsourcing implementation
Other Titles: Методика оцінювання готовності підприємства до впровадження аутсорсингу
Authors: Morhulets, Oksana
Nyshenko, Olena
Keywords: аутсорсинг
бізнес-процеси
управління підприємством
управлінські рішення
обґрунтування рішень
outsourcing
business processes
enterprise management
management decisions
decision substantiation
Issue Date: 2019
Citation: Morhulets O. Method of assessment of enterprise ready for outsourcing implementation = Методика оцінювання готовності підприємства до впровадження аутсорсингу [Текст] / O. Morhulets, O. Nyshenko // Менеджмент. - 2019. - Вип. 2 (30). - С. 26-37.
Source: Менеджмент
Abstract: Підприємства України сьогодні господарюють в непростих економічних умовах, що склались на фоні постійного зростання вартості сировини, тарифів на енергоносіїв, зміни геополітичної кон’юнктури, складної політичної ситуації в країні, внаслідок чого більшість підприємств замість розвитку борються за виживання. На фоні цієї ситуації загострюється конкурентна боротьба з іноземними виробниками, що супроводжується звуженням внутрішнього ринку збуту. Зважаючи на складні умови господарювання українських підприємств їх успіх сьогодні залежить від ефективності управління в цих умовах. Для суб’єктів господарювання необхідним є сучасний інструментарій управління бізнес-процесами, направлений на адаптацію до нових викликів, а також на пошук шляхів щодо полегшення наслідків негативного впливу чинників зовнішнього середовища. Економічний розвиток підприємства визначається прогресом ІТ-технологій, появою інноваційних форм господарювання, сучасних принципів розподілу праці, тощо. Зміни в системі управління суб’єктів господарювання вимагають нових науково-методичних підходів, в розрізі яких підприємство розглядається як сукупність бізнес-процесів. Сучасним напрямком удосконалення бізнес-системи є залучення зовнішніх контрагентів, що реалізується шляхом впровадження аутсорсингу та дає можливість підвищити ефективність діяльності підприємства та його конкурентоспроможність на ринку. Оцінювання готовності підприємства до впровадження аутсорсингу забезпечує обґрунтованість управлінського рішення щодо аутсорсингу бізнес-процесів та сприяє підвищенню ефективності використання потенціалу підприємства. Метою даної статті є розробка методичного підходу до оцінювання ступеня готовності підприємства щодо впровадження аутсорсингу бізнес-процесів для підвищення ефективності діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання та посилення його конкурентної позиції на вітчизняному та міжнародному ринку. Методичною основою дослідження є система загальнонаукових та спеціальних методів, основними з яких є: діалектичний підхід, методи класифікації і систематизації, аналізу і синтезу, статистичного і логічного аналізу, конкретизації, експертних оцінок та економіко-математичного моделювання. Запропоновано методичний підхід до оцінювання ступеня готовності підприємства до використання аутсорсингу в управлінні бізнес-процесами, що на відміну від існуючих дає можливість з більшим ступенем достовірності обґрунтувати рішення щодо аутсорсингу з врахуванням наявного потенціалу підприємства. В результаті проведеного дослідження вирішено завдання науково-методичного обґрунтування готовності підприємства до впровадження аутсорсингу бізнес-процесів на підприємстві. Такий методичний підхід дає можливість керівництву за низкою показників та відповідною шкалою оцінити ступінь готовності – достатності потенціалу підприємства до впровадження аутсорсингу та подолання ризиків, які з цим пов’язані. Запропонований підхід посилює ефективність управлінського рішення щодо впровадження аутсорсингу, є універсальним і може бути використаний у практичній діяльності будь-яких підприємств, які планують або уже використовують аутсорсинг в господарській діяльності.
Today Ukrainian enterprises operate under difficult economic conditions, which have developed against the background of the constant increase in the cost of raw materials, energy tariffs, changing geopolitical situation, difficult political situation in the country, which is why most of the enterprises struggle for survival instead of development. Against this background, competition with foreign producers is aggravated, accompanied by a narrowing of the domestic market. Given the complex economic conditions of Ukrainian enterprises, their success today depends on the effectiveness of management in these conditions. Businesses require a modern business process management tool designed to adapt to new challenges and find ways to mitigate the effects of external factors. The economic development of the enterprise is conditioned by the progress of information technologies, the emergence of innovative forms of management, new principles of division of labor, etc. Changes in the management of business entities now require new scientific and methodological approaches, from which the enterprise is regarded as a set of business processes. One of the modern ways of improving the business system is the attraction of external contractors, which is solved by the introduction of outsourcing and allows to increase the efficiency of the enterprise and its competitiveness in the market. Assessing the readiness of an enterprise to implement outsourcing provides validity of the management decision on outsourcing of business processes and helps to increase the efficiency of utilization of the enterprise's potential. The purpose of this article is to develop a methodological approach to assessing the degree of readiness of the enterprise to implement business process outsourcing to improve the efficiency of the enterprise in the current economic environment and to strengthen its competitive position in the domestic and international markets. The methodological basis of the research is a system of general scientific and special methods, the main of which are: dialectical approach, methods of classification and systematization, analysis and synthesis, statistical and logical analysis, concretization, expert assessments and economic and mathematical modeling. A methodical approach to assessing the degree of readiness of an enterprise to use outsourcing in business process management is offered, which, unlike the existing ones, makes it possible to substantiate the outsourcing decision taking into account the existing potential of the enterprise with a greater degree of certainty. As a result of the research, the problem of scientific and methodological substantiation of the enterprise's readiness for implementation of business process outsourcing at the enterprise was solved. This methodological approach enables the management of a number of indicators and the appropriate scale to assess the degree of readiness – the sufficiency of the enterprise's capacity to implement outsourcing and to overcome the risks associated with it. The proposed approach enhances the effectiveness of the management decision to outsource, is versatile and can be used in the practice of any enterprise that plans or already uses outsourcing in business.
DOI: 10.30857/2415-3206.2019.2.2
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15457
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2019_Issue30_P026-037.pdf212,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.