Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15459
Title: SWOT alternative strategies as a marketing policy tool of Bank Alliance JSC
Other Titles: Альтернативні стратегії SWOT як інструмент маркетингової політики АТ "Банк Альянс"
Authors: Dovbush, V.
Keywords: банківський маркетинг
інструменти банківського маркетингу
SWOT-аналіз
стратегічне планування
маркетингові стратегії
конкурентне середовище
banking marketing
banking marketing tools
SWOT analysis
strategic planning
marketing strategies
competitive environment
Issue Date: 2019
Citation: Dovbush V. SWOT alternative strategies as a marketing policy tool of Bank Alliance JSC = Альтернативні стратегії SWOT як інструмент маркетингової політики АТ "Банк Альянс" [Текст] / V. Dovbush // Менеджмент. - 2019. - Вип. 2 (30). - С. 51-61.
Source: Менеджмент
Abstract: Ринок банківських послуг є однією з найважливіших і невід’ємних складових сучасної ринкової економіки. Тому сьогодні зростає інтерес до різних аспектів діяльності банків та методів управління ними. Банки поступово перетворилися в основних посередників у перерозподілі капіталів, у забезпеченні безперервності процесу економічного відтворення. Умови зростаючої конкуренції і комерціалізації діяльності диктують необхідність реорганізації структур, розробки гнучких ринкових стратегій, проведення сегментації ринку банківських послуг, розвитку нових його сегментів, послуг та методів обслуговування. Негативні зовнішні та внутрішні фактори мають значний вплив на формування середовища функціонування банків. Задля отримання конкурентних переваг, побудови ефективної організаційної та управлінської структури, досягнення високих результатів основної діяльності, задоволення потреб клієнтів банкам необхідно впроваджувати інструменти та методи стратегічного менеджменту. Актуальність теми пов’язана з можливістю конкретного банку використати всі свої наявні та потенційні переваги для побудови моделі подальшого розвитку. Метою статті є використання основних інструментів банківського маркетингу для практичного дослідження діяльності АТ "Банк Альянс", а саме для: аналізу його стану на фінансовому ринку та позиції серед інших банківських установ, виявлення його можливостей та загроз, аналізу маркетингового середовища тощо. Методи дослідження: формально-логічні (порівняння аналогій, моделювання), економічно-статистичні (групування) та змістовно-логічні (аналізу й синтезу). Розглянуто основні інструменти банківського маркетингу, які впливають на ефективність діяльності банківських установ. Проведено ситуаційний аналіз банку як один з можливих способів дослідження та оцінювання діяльності банку й відображення зв’язків із зовнішнім середовищем. Проведено внутрішній аналіз банку, що включає дослідження фінансових та організаційних аспектів функціонування, на основі чого виділено сильні сторони, що позитивно впливають на банківську установу, та слабкі сторони, що є найбільш уразливими та потребують швидкого реагування зі вжиттям необхідних заходів щодо мінімізації їхнього впливу. Дослідження зовнішнього середовища банку дало змогу виділити можливості, які банк може використати для досягнення поставлених цілей та загрози, на які банк не має впливу, що проявляються дією зовнішнього середовища з негативними наслідками. Досліджено можливі комбінації показників кожного поля матриці SWOT-аналізу, що впливають на конкурентоспроможність банку. Використання запропонованої матриці SWOT-аналізу для АТ "Банк Альянс" дає змогу впорядкувати процес оброблення та аналізування інформації, сприяє прийняттю управлінських рішень задля формування загальної стратегії банку з урахуванням усіх особливостей.
The banking market is one of the most important and integral components of a modern market economy. Therefore, there is growing interest in various aspects of banks' activities and methods of managing them. Banks have gradually become the main intermediaries in the redistribution of capital, in ensuring the continuity of the economic reproduction process. The conditions of increasing competition and commercialization of activity dictate the need for reorganization of structures, development of flexible market strategies, segmentation of the banking services market, development of new segments, services and methods of service. Negative external and internal factors have a significant impact on the formation of the banking environment. In order to gain competitive advantage, build an effective organizational and management structure, achieve high results of core business, meet customer needs, banks need to implement strategic management tools and methods. The relevance of the topic is related to the ability of a particular bank to use all its existing and potential benefits to build a model for further development. The purpose of the article is to use the basic tools of banking marketing for a practical study of the activities of JSC Bank Alliance, namely: to analyze its status in the financial market and position among other banking institutions, identify its opportunities and threats, analyze the marketing environment, etc. Research methods: formal-logical (comparison of analogies, modeling), economic-statistical (grouping) and contentlogical (analysis and synthesis). The article deals with the basic banking marketing tools that influence the efficiency of banking institutions. A situational analysis of the bank is conducted as one of the possible ways of researching and evaluating the activity of the bank and displaying links with the external environment. An internal analysis of the bank was conducted, including studies of financial and organizational aspects of operation, which highlighted the strengths that have a positive impact on the banking institution, and the weaknesses that are most vulnerable and need to respond quickly with the necessary measures to minimize their impact. A study of the bank's external environment made it possible to identify opportunities that the bank could use to achieve its goals and threats that the bank has no influence from, which are exerted by the negative environment. Possible combinations of indicators of each field of the SWOT matrix that affect the bank's competitiveness are investigated. The proposed SWOT analysis matrix for Bank Alliance makes it possible to streamline the processing and analysis of information, facilitates management decisions to formulate the overall strategy of the bank, taking into account all the features.
DOI: 10.30857/2415-3206.2019.2.4
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15459
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2019_Issue30_P051-061.pdf187,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.