Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15471
Title: Оцінювання та забезпечення зростання фундаментальної капіталізації промислових підприємств України
Other Titles: Assessment and ensuring growth of fundamental capitalization of industrial enterprises in Ukraine
Оценка и обеспечение роста фундаментальной капитализации промышленных предприятий Украины
Authors: Мельник, О. В.
Keywords: капіталізація
неоіндустріалізація
інноваційний розвиток
промислові підприємства
фундаментальна вартість
капитализация
неоиндустриализация
инновационное развитие
промышленные предприятия
фундаментальная стоимость
capitalization
neo-industrialization
innovative development
industrial enterprises
fundamental value
Issue Date: 2019
Citation: Мельник О. В. Оцінювання та забезпечення зростання фундаментальної капіталізації промислових підприємств України [Текст] / О. В. Мельник // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2019. - № 5 (139). - С. 40-48.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті представлено результати оцінювання фундаментальної капіталізації вітчизняних промислових підприємств, аналіз ключових чинників її визначення та запропоновано базовий напрям забезпечення зростання фінансово-економічних результатів капіталотворення. Фундаментальну капіталізацію визначено на основі фундаментальної величини капіталу, а розрахунки здійснено на основі використання концепції остаточного операційного прибутку (ReOI-моделі). Незважаючи на зростаючу динаміку показників фундаментальної капіталізації, тенденції щодо доданої вартості промислових підприємств протягом 2010-2018 рр. виявилися негативними, що пояснюється, насамперед, низьким рівнем конкурентоспроможності вітчизняної промислової продукції (здійснює безпосередній вплив на спред доходності реалізації продукції та обсяги її продажу, які є ключовими вартість-формуючими факторами), а основною причиною є слабка інноваційна діяльність промислових підприємств України. Критичний рівень залежності конкурентоспроможності від технологічного рівня розвитку сучасних підприємств актуалізує потребу в реалізації промислової політики України на засадах концепції неоіндустріалізації, що передбачає перехід до нового технологічного устрою на основі активізації технологічних, управлінських та продуктових інновацій. Реалізація концепції неоіндустріалізації в українських реаліях також може здійснюватися на основі освоєння та копіювання зарубіжних технологій, що може стати одним з основних джерел економічного зростання промислових підприємств та скорочення розриву з високотехнологічними міжнародними компаніями. Передумови входу у вітчизняний бізнес-простір технологічного капіталу у вигляді прямих іноземних інвестицій передбачають створення сприятливих інвестиційних умов, джерелом та гарантом яких має виступити держава. При цьому коріння економічного зростання промислових підприємств знаходяться безпосередньо всередині компаній, відповідно, їх функціонування за принципами «розумних організацій» може забезпечити такі результати, що безпосередньо визначають фундаментальну капіталізацію промислового бізнесу.
В статье представлены результаты оценивания фундаментальной капитализации отечественных промышленных предприятий, анализ ключевых факторов её определения и предложено базовое направление обеспечения роста финансово-экономических результатов капиталообразования. Фундаментальная капитализация определена на основе фундаментальной величины капитала, а расчёты осуществлены на основе использования концепции окончательной операционной прибыли (ReOI-модели). Несмотря на растущую динамику показателей фундаментальной капитализации, тенденции добавленной стоимости промышленных предприятий в течение 2010-2018 гг. оказались негативными, что объясняется, прежде всего, низким уровнем конкурентоспособности отечественной промышленной продукции (осуществляет непосредственное влияние на спрэд доходности реализации продукции и объёмы её продаж, которые являются ключевыми стоимость-формирующими факторами), а основой причиной является слабая инновационная деятельность промышленных предприятий Украины. Критический уровень зависимости конкурентоспособности от технологического уровня развития современных предприятий актуализирует необходимость в реализации промышленной политики Украины на основе концепции неоиндустриализации, что предполагает переход к новому технологическому укладу на основе активизации технологических, управленческих и продуктовых инноваций. Реализация концепции неоиндустриализации в украинских реалиях также может осуществляться на основе освоения и копирования зарубежных технологий, может стать одним из основных источников экономического роста промышленных предприятий и сокращения разрыва с высокотехнологичными международными компаниями. Предпосылки входа в отечественное бизнес-пространство технологического капитала в виде прямых иностранных инвестиций предусматривают создание благоприятных инвестиционных условий, источником и гарантом которых должно выступить государство. При этом корни экономического роста промышленных предприятий находятся непосредственно внутри компаний, соответственно, их функционирование по принципу «умных организаций» может обеспечить такие результаты, которые непосредственно определяют фундаментальную капитализацию промышленного бизнеса.
The article presents the results of the evaluation of fundamental capitalization of domestic industrial enterprises as well as the analysis of the key factors in its calculation, suggesting basic pathways to ensure growth of financial and economic outcomes in capital formation. Fundamental capitalization refers to the fundamental amount of capital, and the calculations are performed using the residual operating income concept (ReOI-model). However, despite the increasing dynamics of fundamental capitalization of industrial enterprises, the value added trends during 2010-2018 turned negative which has been underpinned in the first place by low competitiveness of domestic industrial products (directly affecting the spread of sales profitability and product sales volumes which are the key factors that drive value creation. It is argued that the main reason for the above negative trend is weak innovation activity of industrial enterprises in Ukraine. Critical dependence of competitiveness upon the technological level of development of modern enterprises triggers the need to implement a consistent industrial policy in Ukraine based on the concept of neo-industrialization which implies the transition to a new technological mode through boosting technological, managerial and product innovations. The implementation of the neoindustrialization concept in Ukrainian realia can also be carried out by exploring and copying foreign technology and become a major source of economic growth for industrial enterprises as well as a method to reduce the gap with high-tech international companies. The basic premises to entry into the domestic business space of technological capital in the form of foreign direct investment assume the creation of favorable investment environment, the source and guarantor of which should be the government. It is argued that the roots of economic growth of industrial enterprises are embedded directly inside the companies, thus following the principles of "smart organizations" will contribute to gaining the desired performance and the outcomes that ultimately affect the fundamental capitalization of industrial business.
DOI: 10.30857/2413-0117.2019.5.4
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15471
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V139_P040-048.pdf238,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.