Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15473
Title: Організаційно-економічні аспекти формування інтегрованого інноваційного підприємництва в сучасних умовах
Other Titles: Organizational and economic aspects of building integrated innovative entrepreneurship in modern realia
Организационно-экономические аспекты формирования интегрированного инновационного предпринимательства в современных условиях
Authors: Синянська, Я. М.
Куцкевич, К.
Готра, В. В.
Keywords: інновації
інноваційний розвиток
підприємництво
організаційно-економічні протиріччя
економічний ефект
синергія
інтеграція
інтегровані структури бізнесу
кластери
науково-дослідні роботи
освітньо-наукові інституції
инновации
инновационное развитие
предпринимательство
организационно-экономические противоречия
экономический эффект
синергия
интеграция
интегрированные структуры бизнеса
кластеры
научно-исследовательские работы
образовательно-научные институты
innovation
innovative development
entrepreneurship
organizational and economic contradictions
economic benefit
synergy
integration
integrated business structures
clusters
R&D
educational and scientific institutions
Issue Date: 2019
Citation: Синянська Я. М. Організаційно-економічні аспекти формування інтегрованого інноваційного підприємництва в сучасних умовах [Текст] / Я. М. Синянська, К. Куцкевич, В. В. Готра // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2019. - № 5 (139). - С. 59-66.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті викладено та обґрунтовано результати досліджень у частині формування інтегрованого інноваційного підприємництва в сучасних умовах. За результатами проведеного дослідження визначено такі проблемні області організаційно-економічного забезпечення процесу формування інтегрованого інноваційного підприємництва: необґрунтованість вибору перспективних напрямів інноваційної діяльності; відсутність часової і фінансової збалансованості поточної і стратегічної інноваційної діяльності. Проаналізовано чинники зовнішнього та внутрішнього середовища, які впливають на організаційно-економічні аспекти формування інтегрованого інноваційного підприємництва, зокрема, до зовнішніх віднесено: кон'юнктуру ринків, динаміку фінансового ринку, динаміку розвитку конкурентних галузей, науково-технічний прогрес, динаміку розвитку законодавчої бази, міжнаціональні економічні зв'язки тощо. Внутрішні фактори впливу формуються через збутову, маркетингову, виробничу, зовнішньоекономічну, інноваційну та інвестиційну діяльність, соціально-психологічну атмосферу в колективі і т. ін. Сукупність визначених чинників ілюструє комплексну дію на процес формування інтегрованого інноваційного підприємництва. Для підвищення ефективності організації процесу формування інтегрованого інноваційного підприємництва досліджено інформаційні потреби його учасників та їх взаємозв'язки, що дало змогу впорядкувати склад функцій, робіт, а також закріпити відповідальність і забезпечити взаємозв'язок дій. Аналіз складу джерел ефекту від формування інтегрованого інноваційного підприємництва дозволяє зробити висновок про те, що воно прямо впливає на скорочення часових і фінансових витрат, а також забезпечує підвищення конкурентоспроможності підприємств.
В статье изложены и обоснованы результаты исследований в части формирования интегрированного инновационного предпринимательства в современных условиях. По результатам проведённого исследования определены следующие проблемные области организационно-экономического обеспечения процесса формирования интегрированного инновационного предпринимательства: необоснованность выбора перспективных направлений инновационной деятельности; отсутствие временной и финансовой сбалансированности текущей и стратегической инновационной деятельности. Проанализированы факторы внешней и внутренней среды, которые влияют на организационно-экономические аспекты формирования интегрированного инновационного предпринимательства, в частности, к внешним относятся: конъюнктура рынков, динамика финансового рынка, динамика развития конкурентных отраслей, научно-технический прогресс, динамика развития законодательной базы, межнациональные экономические связи и другое. Внутренние факторы влияния связаны с реализацией сбытовой, маркетинговой, производственной, внешнеэкономической, инновационной и инвестиционной деятельности, социально-психологической атмосферой в коллективе и тому подобное. Совокупность определённых факторов иллюстрирует комплексное воздействие на процесс формирования интегрированного инновационного предпринимательства. Для повышения эффективности организации процесса формирования интегрированного инновационного предпринимательства исследованы информационные потребности его участников и их взаимосвязи, что позволило упорядочить состав функций, работ, закрепить ответственность и обеспечить взаимосвязь действий. Анализ состава источников эффекта от формирования интегрированного инновационного предпринимательства позволяет сделать вывод о том, что оно прямо влияет на сокращение временных и финансовых затрат, а также обеспечивает повышение конкурентоспособности предприятий.
The article provides insights to the research results in the context of building integrated innovative enterpreneurship in modern realia. Based on the research findings, the following major challenges in the organizational and economic framework for facilitating the process of building integrated innovative enterpreneurship have been identified, in particular, the lack of reasoning in selecting promising areas for innovation, the lack of temporal and financial balance in the current and strategic innovation policy. The study seeks to explore the factors of external and internal environment that affect organizational and economic aspects of integrated innovative entrepreneurship. The external factors include business environment, the dynamics of financial market, the dynamics of competitive industries development, scientific and technical progress, the legislation evolution dynamics, international economic relations, etc. Whereas internal factors are associated with a range of different activities, such as sales, marketing, manufacturing, foreign trade, innovation and investment, socio-psychological climate within an organization along with others. A set of specific factors translates into the overall effect on the process of building integrated innovative entrepreneurship model. To enhance the organizational efficiency in building integrated innovation entrepreneurship, the information needs of its participants and their relationships have been explored which contributes to harmonization of their functions and activities, as well as helps to assign responsibility and to ensure the consistency of actions. A thorough investigation of the sources composition of the effect from building integrated innovative entrepreneurship allows for the conclusion that it has a direct impact on time and cost saving as well as boosts business competitiveness.
DOI: 10.30857/2413-0117.2019.5.6
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15473
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V139_P059-066.pdf196,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.