Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15484
Title: Резерви підвищення ефективності використання фінансового потенціалу підприємства
Other Titles: Резервы повышения эффективности использования финансового потенциала предприятия
Reserves for increasing the efficiency of using the financial potential of the enterprise
Authors: Ареф'єв, С. О.
Ничипорук, М. М.
Keywords: фінансовий потенціал
економічний потенціал
грошові доходи
функціонування
підприємство
финансовый потенциал
экономический потенциал
денежные доходы
функционирование
предприятие
financial potential
economic potential
cash income
functioning
functioning
enterprise
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Ареф'єв С. О. Резерви підвищення ефективності використання фінансового потенціалу підприємства / С. О. Ареф'єв, М. М. Ничипорук // Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (27 березня 2020 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2020. – С. 128-134.
Abstract: Основним завданням у підвищенні рівня організації діяльності підприємства є створення дієвого управління фінансовим потенціалом підприємства, який забезпечує його фінансову стійкість, рентабельність та стабільність. Забезпечення фінансового потенціалу, як складової частини економічного потенціалу підприємства, залежить від обґрунтованого використання методів оцінки його рівня як бази й інструменту для планування і здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства. Таким чином, основним способом забезпечення ефективного фінансового потенціалу підприємства є обґрунтоване використання методів оцінки його рівня як основи для прийняття управлінських рішень на всіх рівнях фінансового менеджменту, планування і здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства.
Основной задачей в повышении уровня организации деятельности предприятия является создание эффективного управления финансовым потенциалом предприятия, который обеспечивает его финансовую устойчивость, рентабельность и стабильность. Обеспечение финансового потенциала, как составной части экономического потенциала предприятия, зависит от обоснованного использования методов оценки его уровня как базы и инструмента для планирования и осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Таким образом, основным способом обеспечения эффективного финансового потенциала предприятия является обоснованное использование методов оценки его уровня в качестве основы для принятия управленческих решений на всех уровнях финансового менеджмента, планирования и осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
The main task in increasing the level of organization of the activity of the enterprise is to create effective management of the financial potential of the enterprise, which ensures its financial stability, profitability and stability. Ensuring financial potential, as an integral part of the economic potential of the enterprise, depends on the sound use of methods of assessing its level as a basis and a tool for planning and implementation of financial and economic activities of the enterprise. Thus, the main way to ensure the effective financial potential of the enterprise is to reasonably use methods of assessing its level as a basis for making management decisions at all levels of financial management, planning and implementation of financial and economic activities of the enterprise.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15484
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
Appears in Collections:Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cluster2020_P128-134.pdf265,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.