Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15533
Title: Theoretical and methodical approaches to the definition of marketing risks management concept at industrial enterprises
Other Titles: Теоретико-методичні підходи до визначення концепції управління маркетинговими ризиками на промислових підприємствах
Authors: Tkachenko, V.
Kwilinski, A.
Tkachenko, I.
Puzyrova, P.
Keywords: risk
marketing risk
concept
enterprise
optimization
insurance
management
efficiency
monitoring
analysis
evaluation
economic activity
the activity of the enterprise
stakeholders
ризик
маркетинговий ризик
концепція
підприємство
оптимізація
страхування
управління
ефективність
моніторинг
аналіз
оцінка
господарська діяльність
активність підприємства
стейкхолдери
Issue Date: Jun-2019
Citation: Theoretical and methodical approaches to the definition of marketing risks management concept at industrial enterprises / V. Tkachenko, A. Kwilinski, I. Tkachenko, P. Puzyrova // Marketing and Management of Innovations. – 2019. – Issue 2. – P. 228-238.
Source: Marketing and Management of Innovations
Маркетинг і менеджмент інновацій
Маркетинг и менеджмент инноваций
Abstract: In the paper, the concept of marketing risks management is examined through the prism of the interpretations of the concept of risk, marketing risk, management, in order to optimize it and efficiently operate the enterprise. Any enterprise entering into commodity-money relations, or starts its own economic activity, appears to debate such issues as risk, risk minimization, risk insurance and risk avoidance. Moreover, the risks may be related not only to the enterprise activity but also to its environment (political and economic situation in the country, macroeconomic fluctuations of the economy, sociocultural population, legal and legislative framework, globalization of the economy in general). However, along with this, there is also a research possibility, analysis, estimation, miscalculation, minimization (optimization), hedging, risk avoidance in order to ensure continuous, stable, efficient and profitable activity of the enterprise. Achievement of this result is possible only under the condition of effective risk management or the use of risk management at the enterprise. This will enable the enterprise to provide the necessary resources to ensure the continuity of the production or financial-economic process at the time of an uncertain situation or risk. Any economic, financial, marketing, production, innovation or management activities are always risky. Even if the enterprise is in a state of rest and does not show any business activity, it is burdened with the risk of a lack of profit and unused capacities. Therefore, the risk is a socioeconomic category that reflects the particular aspects of stakeholders' perception of objectively existing uncertainty and conflict state, which is characterized by the process of targeting, management, decision-making, control, evaluation, the motivation that is subject to possible threats and characterized by unused resources and opportunities. In the research process of the conceptual apparatus, it was found that the dynamic development of market relations makes the problem of marketing risks management especially relevant today for top-managers of the higher level of any enterprise, because the business entities face many negative factors, affecting the desired result of their activity, etc. marketing risks management of business entities is not only a theoretical and methodological substantiation of approaches to managing them, but also the development, implementation, maintenance, monitoring and evaluation of the results of the proposed actions in practice. Since risks are an integral part of any economic activity process and conduct its final outcomes, therefore, the issue of researching the concept of marketing risks management is raised to prevent undesirable results and obtain the maximum efficiency.
У статті досліджено концепцію управління маркетинговими ризиками через призму трактувань понять «ризик», «маркетинговий ризик», «управління». Авторами зазначено, що будь-яке підприємство, яке вступає у товарно-грошові відносини або починає власну господарську діяльність, постає перед такими завданнями як: мінімізація ризику, страхування ризику та уникнення ризикових подій. При цьому ризики можуть бути пов’язані не лише безпосередньо з діяльністю підприємства, а й з його оточуючим середовищем (політична та економічна ситуація в країні, макроекономічні коливання, соціокультура населення, нормативно-правова та законодавча база, глобалізація економіки в цілому). Авторами запропоновано механізми мінімізації (оптимізації), хеджування та уникнення можливих ризиків з метою забезпечення безперервної, стабільної, ефективної і прибуткової діяльності підприємства. На основі результатів систематизації наукових підходів до визначення сутності поняття «ризик», у статті запропоновано визначати ризи як соціально-економічну категорію, що віддзеркалює особливі аспекти сприйняття стейкхолдерами об’єктивно існуючого стану невизначеності та конфліктності, якому притаманний процес цілеспрямування, управління, прийняття рішень, контролю, оцінки, мотивації, що підпадає під можливі загрози та характеризуються невикористаними ресурсами і можливостями. У процесі дослідження понятійного апарату авторами з’ясовано, що динамічний розвиток ринкових відносин обумовлює виникнення проблеми управління маркетинговими ризиками. Авторами наголошено, що управління маркетинговими ризиками підприємств – це не тільки теоретико-методичне обґрунтування підходів до управління ними, але й розробка, впровадження, супровід, моніторинг та оцінка результату запропонованих заходів на практиці. Оскільки ризики є невід’ємною складовою процесу ведення будь-якої господарської діяльності і впливають на кінцеві її результати, актуальним є подальше дослідження концепції управління маркетинговими ризиками з метою виокремлення інструментів запобігання небажаних результатів та отримання максимального ефекту їх застосування.
DOI: 10.21272/mmi.2019.2-20
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15533
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
ISSN: 2227-6718
2218-4511
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MMI_2019_2_Puzyrova_pp_228-238.pdf377,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.