Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15535
Title: Міжконфесійні взаємини на теренах України в першій половині ХVІ ст. та їх вплив на освіту та культуру
Other Titles: Interconfessional interactions on the territories of Ukraine in the first half of XVI century and their effects on education and culture
Authors: Множинська, Р. В.
Keywords: християнство
протестантизм
унія
католицизм
православ′я
культура
освіта
філософія
віросповідання
christianity
protestantism
union
catholicism
orthodox
culture
education
philosophy
denomination
Issue Date: 2020
Citation: Множинська Р. В. Міжконфесійні взаємини на теренах України в першій половині ХVІ ст. та їх вплив на освіту та культуру / Р. В. Множинська // Освітній дискурс: збірник наукових праць. – 2020. – Вип. 19 (1). – С. 68-74.
Source: Освітній дискурс: збірник наукових праць
Educational discourse: collection of scientific papers
Abstract: Актуальність теми зумовлюється тим, що культурницька діяльність християнських конфесій не розглядалась в даному контексті. Процеси, які відбувалися в суспільному та культурному житті України на початку ХVІ ст., а також у релігійно-церковному комплексі християнства загалом, аналізуються панорамно та неупереджено. Проводиться дослідження релігійно-філософських трансформацій в діяльності християнських церков та їх впливу на культурне життя України в контексті віросповідного розмаїття. Існує ряд фундаментальних досліджень, де розглядаються окремі проблеми українського гуманізму та деякі положення загального аналізу філософії людини доби Відродження. Це, зокрема, праці Д. Наливайка, В. Литвинова, Я. Стратій, П. Кралюка, М. Кашуби, І. Паславського, В. Горського, О. Матковської, Б. Криси, В. Любащенко. В статті досліджується духовна і релігійна культура України першої половини ХVІ ст., яка є однією з найцікавіших і малодосліджених тем в історії культурного розвитку України. Саме у цей період було закладено підвалини для становлення вітчизняної ранньоновітньої думки в її різних виявах – раціоналістичному і містичному; сформувалися ренесансно-гуманістичні й реформаційні ідеї, які в подальшому функціонували і розвивалися в межах культури українського бароко. Ще й досі побутує думка, що серед основних християнських конфесій в Україні – православної, католицької, протестантської та уніатської – національною, державотворчою завжди була і є досі лише православна. Що ж до українців інших віросповідань, то про них широкому загалу досі майже нічого не відомо. Проте вони для культури української зробили, певно, не менше ніж греко-католики, чи й православні, дбали про освіту та видавничу справу. Денаціоналізація та полонізація українського населення в ХVІ ст. пов’язувалася з процесом покатоличення. Однак цей процес не мав одностороннього характеру. Відбувалася також українізація католицького середовища. Це знайшло певні вияви в діяльності українців різних конфесій та окремих культурних осередків. Все це ще не вивчене достатньою мірою, хоча потреба в такого роду знаннях є великою тому, що з огляду на європейський вибір України важливо подолати застарілі нігілістичні догми.
The urgency of the topic is due to the fact that the cultural activities of the Christian denominations have not yet been considered from this perspective. And the processes that took place in the social and cultural life of Ukraine in the early sixteenth century. as well as in the religious and ecclesiastical complex of Christianity in general, are analyzed in a panoramic and impartial manner. The study of the religious-philosophical problem in the activity of Christian churches and their influence on the cultural life of Ukraine in the context of religious diversity is conducted. There are a number of basic studies that address some of the problems of Ukrainian humanism and some of the provisions of a general analysis of Renaissance human philosophy. These are, in particular, the works of D. Nalyvayko, V. Lytvynov, Y. Stratyi, P. Kraliuk, M. Kashuba, I. Paslavskiy, V. Gorskiy, O. Matkovska, B. Krysa, V. Lyubashchenko. Research on the influence of the national idea of Ukrainian Catholics, Greek Catholics and Protestants on public opinion and their positive impact on the formation and development of Ukrainian national consciousness, education and culture. The article examines the spiritual and religious culture of Ukraine in the first half of the sixteenth century, which is one of the most interesting and poorly researched topics in the history of cultural development of Ukraine. It was during this period that the foundations were laid for the formation of early-modern national thought in its various ways – rationalistic and mystical; Renaissance-humanist and reformist ideas were formed, which later functioned and developed within the boundaries of Ukrainian Baroque culture. There is still an opinion that among the main Christian denominations in Ukraine – Orthodox, Catholic, Protestant and Uniate – national, state-building has always been and is still only Orthodox. As for the “Catholic movement” – Ukrainians of the Catholic faith, almost nothing is known about them in the general public. Meanwhile, from the point of view of national ideology, the "Catholic Rus" for the culture of Ukrainian did, probably, not less than the Greek Catholics or the Orthodox, and could produce no less than the cultural forces for both the Ukrainian material culture and the spiritual. Denationalization and Polonization of the Ukrainian Population in the 16th Century associated with the process of tickling. However, this process was not one-sided. There was also a Ukrainianization of the Catholic environment. This found some manifestations in the activities of the Ukrainian Dominicans and some cultural centers. All this has not yet been sufficiently studied, although the need for this kind of knowledge is great because, given Ukraine's European choice, it is important to overcome outdated nihilistic dogmas.
DOI: 10.33930/ed.2019.5007.19(1)-6
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15535
Faculty: Навчально-науковий інститут сучасних технологій навчання
Department: Кафедра філософії, політології та українознавства
ISSN: 2522-9699
2616-5007
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра філософії, політології та українознавства (ФПУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20200619_302.pdf253,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.