Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15537
Title: Київський національний університет технологій та дизайну – один із найстаріших закладів вищої освіти України технологічного профілю: історія створення та сьогодення
Other Titles: Kyiv National University of Technology and Design – one of the oldest higher education in Ukraine of technological profile: history and todayness
Authors: Сакун, А. В.
Проданюк, Ф. М.
Черняк, Д. С.
Keywords: університет
історія університету
КНУТД
заклад вищої освіти
легка промисловість
дизайн
фахівці
спеціальність
освітній процес
реформа вищої освіти
university
KNUTD
institution of higher education
light industry
design
specialists
specialty
educational process
higher education reform
Issue Date: 2020
Citation: Сакун А. В. Київський національний університет технологій та дизайну – один із найстаріших закладів вищої освіти України технологічного профілю: історія створення та сьогодення / А. В. Сакун, Ф. М. Проданюк, Д. С. Черняк // Вісник Львівського університету. Серія : Філософсько-політологічні студії. – 2020. – Вип. 28. – С. 61-68.
Source: Вісник Львівського університету. Серія : Філософсько-політологічні студії
Visnuk of the Lviv University. Series Philosophical-Political Studies
Abstract: У 2020 р. Київський національний університет технологій та дизайну відзначає 90-річчя від свого заснування. Витоки його відкриття беруть свій початок від реформування інженерно-технічної освіти в Радянському Союзі та на території Української Соціалістичної Радянської Республіки у другій половині 1920-1930-х рр. Реформу прийнято поділяти на три етапи: перший (1920-1928 рр.) – відбудовно-реформаційний; другий (1929-1932 рр.) – етап уніфікації та реорганізації; третій (1933-1939) – етап раціоналізації. Для другого та третього її етапів характерні такі риси: уніфікація та реорганізація системи вищої технічної освіти за галузевою ознакою; створення нових закладів вищої освіти інженерно-технічного профілю; відкриття робітничих факультетів; розширення спеціальностей і спеціалізації інженерної освіти; запровадження обов’язкового практичного стажу для проходження студентами виробничої практики тощо. Головним завданням реформи вищої та середньої індустріальної технічної освіти в Союзі Радянських Соціалістичних Республік у 1930 р. визнано необхідність зближення вищої технічної школи з виробництвом. З метою виконання названого завдання в СРСР було ліквідовано політехнічні інститути, а на їхній базі створили галузеві ЗВО. Останні підпорядкували Вищій раді народного господарства ВРНГ, наркоматам і відомствам. 17 квітня 1930 р. ухвалено спеціальний наказ ВРНГ СРСР № 1240 про створення ліквідаційної комісії Київського політехнічного інституту та відкриття на його базі семи галузевих інститутів, зокрема Київського політехнічного інституту шкіряної промисловості та Київського текстильного інституту. У травні 1944 р. вони були об’єднані в один – Київський технологічний інститут легкої промисловості. З 1993 р. КТІЛП отримав назву Державна академія легкої промисловості України, а у 1999 р. – Київський державний університет технологій та дизайну, з 2001 р. – Київський національний університет технологій та дизайну. Сьогодні КНУТД – це багатопрофільний навчально-науково-інноваційний комплекс із широко розвиненою інфраструктурою і сучасною матеріально-технічною базою, який здійснює багаторівневу підготовку кваліфікованих фахівців різних спеціальностей. Освітній процес в університеті забезпечують сім факультетів (факультет індустрії моди, факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій, факультет дизайну, факультет хімічних та біофармацевтичних технологій, факультет економіки та бізнесу, факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій, факультет підприємництва та права), п’ять інститутів (Навчально-науковий інститут сучасних технологій навчання, Навчально-науковий інститут інженерії та інформаційних технологій, Науково-дослідний інститут економіки, Київський інститут Технологічного університету Цілу, Навчально-науковий інститут інтернаціоналізації вищої освіти та науки), а також Центр доуніверситетської та індивідуальної освіти та Навчально-науковий комплекс військової підготовки. За останні десятиліття університет підготував більше тисячі фахівців із країн СНД, Європи, Азії, Африки, Латинської Америки. За даними британського видання «Індустрія моди», КНУТД є головним дизайнерським закладом вищої освіти України. До його знаменитих випускників належать М. Воронін, Д. Дорожкіна, Л. Пустовіт, І. Караван, А. Гассе, А. Тан та інші. Важливе місце в забезпеченні викладання гуманітарних дисциплін в КНУТД належить кафедрі філософії, політології та українознавства, яка плекає традиції та звичаї українського народу, прищеплює молодим людям любов до рідного краю, власної культури, формує почуття національної гідності, патріотизму, толерантності.
In 2020, Kyiv National University of Technology and Design (KNUTD) celebrates its 90th anniversary. The origins of its discovery date back to the reform of engineering education in the Soviet Union and on the territory of the Ukrainian Socialist Soviet Republic (USSR) in the second half of the 1920-1930th. The reform is divided into three stages: the first (1920-1928) – reconstruction; the second (1929-1932) – the stage of unification and reorganization; the third stage (1933-1939) – the stage of rationalization. The second and third stages are characterized by the following features: unification and reorganization of the system of higher technical education by branch; creation of new higher education institutions (HEI) of engineering and technical profile; opening of working faculties; extension of specialties and specializations of engineering education; introduction of compulsory internship for students of industrial practice, etc. The main task of reforming higher and secondary industrial technical education in the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) in 1930 recognized the need to bring higher technical school closer to production. In order to accomplish this task, the Polytechnic Institutes were liquidated in the USSR, and industry-based HEIs were created on their basis. The latter were subordinate to the High Council of the National Economy (HCNE), People’s Commissariats and agencies. On April 17, 1930, a special order of the HCNE of the USSR No. 1240 was approved to establish a liquidation commission of the Kiev Polytechnic Institute and to open seven branch institutes on its basis. These include the Kiev Polytechnic Institute of Leather Industry (KPILIP) and the Kiev Textile Institute (KTI). In May 1944, they were merged into one – the Kyiv Institute of Light Industry Institute (KTILP). During the years of independence, higher education institutions changed their status and name several times. Since 1993, the institute was renamed the State Academy of Light Industry of Ukraine (DALPU), in 1999 – the Kyiv State University of Technology and Design (KDUTD), and since 2001 the Kiev National University of Technology and Design (KNUTD). Today KNUTD is a multidisciplinary educational and scientific-innovation complex with a welldeveloped infrastructure and modern material and technical base, which provides multilevel training of qualified specialists of different specialties. The educational process at the university is provided by seven faculties, five institutes, as well as two centers. In recent decades, the university has trained more than a thousand specialists from the UIS (The Union of Independent States), Europe, Asia, Africa and Latin America. According to the British edition “The Fashion Industry”, KNUTD is Ukraine’s premier design institution for higher education. Its famous graduates include M. Voronin, D. Dorozhkin, L. Pustovit, I. Caravan, A. Gass, A. Tan, and others. An important place in providing teaching of humanities at KNUTD belongs to the Department of Philosophy, Political Science and Ukrainian Studies, which nurtures the traditions and customs of the Ukrainian people, instills in the young people a love for their native land, their own culture, forms a sense of national dignity, patriotism, tolerance.
DOI: 10.30970/2307-1664.2020.28.8
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15537
Faculty: Факультет культурних і креативних індустрій
Department: Кафедра філософії та культурології
ISSN: 2307-1664
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра філософії та культурології (ФК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20200619_304.pdf262,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.