Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15759
Title: Cluster competitive advantages as a driving factor in increasing the investment activity of innovative entrepreneurship
Other Titles: Конкуренті переваги кластера як фактор підвищення інвестиційної активності інноваційного підприємництва
Конкурентные преимущества кластера как фактор повышения инвестиционной активности инновационного предпринимательства
Authors: Hanushchak-Efimenko, L. M.
Hnatenko, I. A.
Parkhomenko, O. P.
Rubezhanska, V. O.
Keywords: інвестиційна активність
інноваційне підприємство
інтеграція
кластер
конкурентні переваги
инвестиционная активность
инновационное предприятие
интеграция
конкурентные преимущества
investment activity
innovative enterprise
integration
cluster
competitive advantages
Issue Date: 2019
Citation: Cluster competitive advantages as a driving factor in increasing the investment activity of innovative entrepreneurship = Конкуренті переваги кластера як фактор підвищення інвестиційної активності інноваційного підприємництва [Текст] / L. M. Hanushchak-Efimenko, I. A. Hnatenko, O. P. Parkhomenko, V. O. Rubezhanska // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2019. - № 6 (141). - С. 8-17.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: В умовах глобалізації та міжнародної конкуренції стійкість національної економіки визначається здатністю підприємств країни конкурувати на світовому ринку. При цьому світовий досвід демонструє можливість досягнення і збереження високої конкурентоспроможності країни, регіону, підприємства на основі кластерного підходу. У зв’язку з цим, метою статті є систематизація конкурентних переваг кластеру як фактору підвищення інвестиційної активності інноваційних підприємств – учасників кластеру. У процесі виконання дослідження використано загальнонаукові теоретичні методи: системний аналіз – для з’ясування основних категорій дослідження; абстрактно-логічний метод – для здійснення теоретичних узагальнень та висновків про сутність інноваційного кластеру та його конкурентних переваг, графічний метод – для наочного представлення теоретичного й аналітичного матеріалу щодо відображення конкурентних переваг інноваційних кластерів та їх значення для інвестиційної активності підприємств – учасників кластеру. У статті визначено роль інноваційного кластеру у формуванні конкурентних переваг для влади, підприємств-учасників кластеру та суспільства країни. Авторами охарактеризовано зовнішні та внутрішні конкурентні переваги для інноваційних підприємств у складі кластерного об’єднання. Запропонована характеристика конкурентних переваг інноваційного кластеру може бути використана його учасниками в процесі регулювання діяльністю кластера і підвищення їх інвестиційної активності.
В условиях глобализации и международной конкуренции устойчивость национальной экономики определяется способностью предприятий страны конкурировать на мировом рынке. При этом мировой опыт демонстрирует возможность достижения и сохранения высокой конкурентоспособности страны, региона, предприятия на основе кластерного подхода. В связи с этим, целью статьи является систематизация конкурентных преимуществ кластера как фактора повышения инвестиционной активности инновационных предприятий-участников кластера. В процессе выполнения исследования использованы общенаучные теоретические методы: системный анализ – для определения основных категорий исследования; абстрактно-логический метод – для осуществления теоретических обобщений и выводов о сущности инновационного кластера и его конкурентных преимуществ, графический метод – для наглядного представления теоретического и аналитического материала, отражающего конкурентные преимущества инновационных кластеров и их значение для инвестиционной активности предприятий-участников кластера. В статье определены роль инновационного кластера в формировании конкурентных преимуществ для власти, предприятий-участников кластера и общества страны. Авторами охарактеризованы внешние и внутренние конкурентные преимущества для инновационных предприятий в составе кластерного объединения. Предложенная характеристика конкурентных преимуществ инновационного кластера может быть использована его участниками в процессе регулирования деятельностью кластера и повышение их инвестиционной активности.
In the context of globalization and international competition, the stability of the national economy is determined by the ability of the country's enterprises to compete in the world market. At the same time world experience demonstrates the ability to achieve and maintain high competitiveness of the country, region, enterprise based on the cluster approach. In this connection, the purpose of the article is to systematize the competitive advantages of the cluster as a factor in increasing the investment activity of innovative enterprises-members of the cluster. In the course of the research, general scientific theoretical methods were used: system analysis – to clarify the main categories of research; abstract-logical method – for the implementation of theoretical generalizations and conclusions about the essence of the innovation cluster and its competitive advantages, graphical method – for visual presentation of theoretical and analytical material on the reflection of the competitive advantages of innovation clusters and their importance for the investment activity of enterprises-members of the cluster. The article defines the role of the innovation cluster in the formation of competitive advantages for the government, enterprisesmembers of the cluster and the society of the country. The authors describe the external and internal competitive advantages for innovative enterprises within a cluster association. The proposed characteristic of competitive advantages of an innovation cluster can be used by its participants in the process of regulating the activity of the cluster and enhancing their investment activity.
DOI: 10.30857/2413-0117.2019.6.1
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15759
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V141_P008-017.pdf199,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.