Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15762
Title: Інноваційні промислові кластери як стратегічна основа системоутворюючих елементів безпеки розвитку підприємств
Other Titles: Innovative industrial clusters as a strategic framework for building the backbone of enterprise development security
Инновационные промышленные кластеры как стратегическая основа системообразующего элемента безопасности развития предприятий
Authors: Прохорова, В. В.
Мушникова, С. А.
Keywords: кластер
інноваційні промислові кластери
безпека розвитку
промислові підприємства
инновационные промышленные кластеры
безопасность развития
промышленные предприятия
cluster
innovative industrial clusters
development security
manufacturing enterprises
Issue Date: 2019
Citation: Прохорова В. В. Інноваційні промислові кластери як стратегічна основа системоутворюючих елементів безпеки розвитку підприємств [Текст] / В. В. Прохорова, С. А. Мушникова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2019. - № 6 (141). - С. 129-138.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті зазначено, що сучасний кризовий стан національної економіки потребує перегляду взаємозв’язків між різними її суб’єктами та їх об’єднаннями для отримання кращого результату діяльності та синергетичного ефекту. Одним із пріоритетних напрямів таких об’єднань є формування кластерів. Зважаючи на зростаючі темпи утворення й розвитку кластерних об’єднань у світовій практиці, метою дослідження є теоретичне обґрунтування необхідності формування інноваційних промислових кластерів як стратегічної основи системоутворюючих елементів безпеки розвитку підприємств. Результати отримано за рахунок застосування системного підходу, методів аналізу й синтезу – з метою визначення розбіжностей у трактуванні поняття кластера, а також переваг та недоліків формування інноваційних промислових кластерів. Виявлено, що незважаючи на наявний міжнародний досвід формування та розвитку кластерів як сконцентрованих за географічною ознакою груп взаємозалежних компаній, дотепер не існує єдиного загальновизначеного поняття інноваційного промислового кластера. Проте можливо визначити певні загальні умови, що необхідні для формування інноваційних промислових кластерів, серед яких, зокрема, такі: співпраця та конкуренція між суб’єктами кластера; географічна концентрація суб’єктів в одному або декількох регіонах; позитивний вплив на інноваційні процеси, підвищення рівня конкуренції, формування компетенцій, інформаційних потоків, а також довгострокова динаміка розвитку взаємовідносин у відповідному кластері та регіоні як системоутворюючого елемента безпеки розвитку підприємства. Аналіз пріоритетних напрямів формування кластерів у світі показав, що у США в межах кластерів працює більше половини підприємств, в ЄС у кластерах зайнято близько 38% його робочої сили, в країнах північної Європи кількість підприємств, охоплених кластерами, досягає 90%. Формування вітчизняних кластерів має специфічні особливості залежно від економічного регіону та розвитку промисловості в них. Особливу увагу в дослідженні приділено формуванню інноваційних промислових кластерів металургійної галузі. Підставою для формування кластерів є існуючі на сьогодні об’єднання металургійних підприємств у корпорації, фінансово-промислові групи та ін. Наголошується, що металургійна галузь національної економіки займає провідне місце в промисловому комплексі України. Наголошується, що в стратегічному аспекті формування та розвиток інноваційних промислових кластерів стає одним із пріоритетних методів активізації інноваційної діяльності промислового комплексу України в ринкових умовах.
В статье отмечено, что современное кризисное состояние национальной экономики требует пересмотра взаимосвязей между различными её субъектами и их объединениями для получения лучшего результата деятельности и синергетического эффекта. Одним из приоритетных направлений таких объединений является формирование кластеров. В контексте растущих темпов образования и развития кластерних объединений в мировой практике, целью исследования является теоретическое обоснование необходимости формирования инновационных промышленных кластеров как стратегической основы системообразующих элементов безопасности развития предприятий. Результаты получены за счёт использования системного подхода, методов анализа и синтеза – с целью определения разногласий в трактовке понятия кластера, а также преимуществ и недостатков формирования инновационных промышленных кластеров. Определено, что несмотря на имеющийся международный опыт формирования и развития кластеров как сконцентрированных по географическому признаку групп взаимосвязанных компаний, на сегодня не существует единого общепринятого определения инновационного промышленного кластера. В то же время можно выделить некоторые общие условия, необходимые для формирования инновационных промышленных кластеров, среди которых, в частности, следующие: сотрудничество и конкуренция между субъектами кластера; географическая концентрация субъектов в одном или нескольких регионах; положительное влияние на инновационные процессы, повышение уровня конкуренции, формирование компетенций, информационных потоков, а также долгосрочная динамика развития взаимоотношений в соответствующем кластере и регионе как системообразующий элемент безопасности развития предприятия. Анализ приоритетных направлений формирования кластеров в мире показал, что в США в рамках кластеров работает более половины предприятий, в ЕС в кластерах занято около 38% его рабочей силы, в странах северной Европы количество предприятий, охваченных кластерами, достигает 90%. Формирование отечественных кластеров имеет специфические особенности в зависимости от экономического региона и развития промышленности в нем. Особое внимание в исследовании уделено формированию инновационных промышленных кластеров металлургической отрасли. Основанием для формирования кластеров является существующее на сегодня объединение металлургических предприятий в корпорации, финансово-промышленные группы и др. Подчёркивается, что металлургическая отрасль национальной экономики занимает ведущее место в промышленном комплексе Украины. Отмечено, что формирование и развитие инновационных промышленных кластеров становится одним из приоритетных методов активизации инновационной деятельности промышленного комплекса Украины в рыночных условиях в стратегическом аспекте.
The paper argues that the current decline of the national economy in Ukraine triggers a critical need to overhaul the interconnections between its various entities and their alliances to attain better economic performance and synergistic effect. In this context, cluster formation strategy has become a priority for many businesses and their associations. Given the global trends of fast growing rate of education sector and business clusters development, the purpose of this research is to provide theoretical substantiation of the need to create innovative industrial clusters as a strategic framework for building the backbone principles to ensure the enterprise development security. The study results have been accomplished through the application of the systematic approach and the method of analysis and synthesis to identify the controversies in the cluster concept interpretation as well as to reason all pros and cons of innovative industrial clusters creation. An emphasis is put that despite global good practices in building and developing clusters as geographically concentrated groups of interdependent companies, up to date there is no generally accepted definition of an innovative industrial cluster. However, there are a few common features associated with innovative industrial clusters creation and evolution, in particular they are as follows: cooperation and competition among cluster participants; geographical concentration of businesses in one or more regions; positive effects on innovative processes, boosting competition, shaping competences, enhancing information flows as well as contributing to long-term dynamics in the development of relationships in the particular cluster or region as a fundamental background for enterprise security development. A survey on the global trends in the priority areas of cluster formation has demonstrated that in the US, more than half of businesses operate within clusters; in the EU about 38% of its workforce is employed in a cluster-based environment; in the countries of Northern Europe clusters cover up to 90% of businesses. The process of building clusters in Ukrainian realia has certain specifics subject to the differences in the level of economic development of particular region and its industry. A special focus is placed towards the formation of innovative clusters in metal industry based on groups of metal manufacturing companies or their corporations, financial industrial groups, etc. It is emphasised that the Ukrainian metal sector is a national industry leader. The study argues that in modern market environment the formation and further advancement of innovative industrial clusters has become a strategic priority in the context of encouraging innovation and enhancing the industry sectors development in Ukraine.
DOI: 10.30857/2413-0117.2019.6.12
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15762
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V141_P129-138.pdf434,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.