Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15765
Title: Забезпечення розвитку інноваційних видів зайнятості з урахуванням поведінкових моделей суб’єктів ринку праці
Other Titles: Supporting the development of innovative types of employment subject to behavioral models of labor market actors
Обеспечение развития инновационных видов занятости с учётом поведенческих моделей субъектов рынка труда
Authors: Шаульська, Л. В.
Дороніна, О. А.
Якимова, Н. С.
Keywords: поведінкові моделі
суб’єкти ринку праці
професійно-освітні траєкторії
інноваційні види зайнятості
державна політика зайнятості
інноваційний професійно-освітній потенціал
механізм
поведенческие модели
субъекты рынка труда
профессионально-образовательные траектории
инновационные виды занятости
государственная политика занятости
инновационный профессионально-образовательный потенциал
механизм
behavioral models
labor market actors
professional and educational trajectories
innovative types of employment
government employment policy
innovative professional and educational potential
mechanism
Issue Date: 2019
Citation: Шаульська Л. В. Забезпечення розвитку інноваційних видів зайнятості з урахуванням поведінкових моделей суб’єктів ринку праці [Текст] / Л. В. Шаульська, О. А. Дороніна, Н. С. Якимова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2019. - № 6 (141). - С. 156-165.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Статтю присвячено дослідженню трансформації поведінкових моделей суб’єктів ринку праці, що спостерігається в сучасних умовах, яка має комплекс проявів економічного, інституційного, соціального та психологічного характеру. Підкреслюється, що однією з характерних ознак зазначеної трансформації є вплив нових умов та викликів на формування й реалізацію професійно-освітніх траєкторій населення. Встановлено, що розвиток інноваційних видів зайнятості є критичною умовою покращення рівня та якості життя населення, а також має позитивний вплив на соціально-економічний розвиток держави. Представлено напрями забезпечення розвитку інноваційних видів зайнятості в Україні, реалізація яких базується на врахуванні нових інструментів регулювання та є основою відповідного механізму. Метою дослідження є формування механізму забезпечення розвитку інноваційних видів зайнятості з урахуванням поведінкових моделей суб’єктів ринку праці; актуальним завданням у цьому контексті є аналіз альтернативних професійно-освітніх траєкторій та пошук чинників забезпечення їх продуктивності. У процесі дослідження використано методи аналізу, синтезу, порівняння, системного аналізу, абстрагування та логічного узагальнення – для розробки механізму забезпечення розвитку інноваційних видів зайнятості. Обґрунтовано, що суттєве підвищення рівня зайнятості в секторі послуг потребує впровадження активної політики на ринку праці щодо швидкого реагування на зміни в попиті та ефективного формування інноваційного професійно-освітнього потенціалу населення, а саме – висококваліфікованих кадрів, що здатні забезпечити ефективне використання отриманих знань, умінь та навичок. Розроблено механізм забезпечення розвитку інноваційних видів зайнятості в Україні, що включає в себе такі структурні елементи: мету, принципи, завдання, функції, методи, критерії інноваційної зайнятості, суб’єкти, об’єкти, пріоритетні напрями, фактори та інструменти забезпечення розвитку інноваційних видів зайнятості в Україні. Встановлено, що важливою умовою успішної реалізації запропонованого механізму є узгодження інтересів держави, роботодавців, розробка й впровадження спільних програм соціального супроводження економічних перетворень. Реалізація запропонованого механізму сприятиме забезпеченню високої якості формування ресурсів праці, а саме: підвищенню рівня їх кваліфікації та професійних компетентностей, досвіду роботи, забезпеченню високого рівня інноваційності, мобільності, адаптованості працівників, що в комплексі має формувати систему регулювання поведінкових траєкторій населення та орієнтацію їх у бік продуктивності.
Статья посвящена исследованию трансформации поведенческих моделей субъектов рынка труда, которая наблюдается в современных условиях, характеризующейся комплексом проявлений экономического, институционального, социального и психологического характера. Подчёркивается, что одним из характерных признаков указанной трансформации является влияние новых условий и вызовов на формирование и реализацию профессионально-образовательных траекторий населения. Установлено, что развитие инновационных видов занятости является критическим условием улучшения уровня и качества жизни населения, а также оказывает положительное влияние на социально-экономическое развитие государства. Представлены направления обеспечения развития инновационных видов занятости в Украине, реализация которых базируется на учёте новых инструментов регулирования и является основой соответствующего механизма. Целью исследования является формирование механизма обеспечения развития инновационных видов занятости с учётом поведенческих моделей субъектов рынка труда; актуальной задачей в этом контексте является анализ альтернативных профессионально-образовательных траекторий и поиск факторов обеспечения их продуктивности. В процессе исследования использованы методы анализа, синтеза, сравнения, системного анализа, абстрагирования и логического обобщения – для разработки механизма обеспечения развития инновационных видов занятости. Обосновано, что существенное повышение уровня занятости в секторе услуг требует внедрения активной политики на рынке труда, которая будет быстро реагировать на изменения в спросе и способствовать эффективному формированию инновационного профессионально-образовательного потенциала населения, а именно – высококвалифицированных кадров, способных обеспечить эффективное использование полученных знаний, умений и навыков. Разработан механизм обеспечения развития инновационных видов занятости в Украине, который включает в себя следующие структурные элементы: цель, принципы, задачи, функции, методы, критерии инновационной занятости, субъекты, объекты, приоритетные направления, факторы и инструменты обеспечения развития инновационных видов занятости в Украине. Установлено, что важным условием успешной реализации предложенного механизма является согласование интересов государства, работодателей, разработка и внедрение совместных программ социального сопровождения экономических преобразований. Реализация предложенного механизма будет способствовать обеспечению высокого качества формирования ресурсов труда, а именно: повышению уровня их квалификации и профессиональных компетентностей, опыта работы, обеспечению высокого уровня инновационности, мобильности, адаптированности работников, что в комплексе должно формировать систему регулирования поведенческих траекторий населения и ориентацию их в сторону продуктивности.
The article seeks to explore the transformation of behavioral models of labor market actors in modern realia which is characterized by a range of diverse manifestations of economic, institutional, social and psychological nature. It is observed that a key distinctive feature of this transformation is the effects from new challenges and risks on the formation and implementation of professional and educational trajectories in the contemporary society. It is argued that encouraging and supporting innovative types of employment is critical to improving the living standards and quality of life for the population and has a positive impact on the nation’s socioeconomic development. The study presents the pathways to ensure innovative types of employment in Ukraine by using new regulatory tools which lay the basis for the respective management mechanism. The purpose of this research is to design a framework to ensure the development of innovative types of employment with regard to various behavioral models of labor market actors. In this context, the key objective is to explore alternative professional and educational trajectories as well as to search for factors to ensure their effectiveness. To attain the research goals, the methods of analysis, synthesis, comparison, system analysis, abstraction and logical generalization were employed to work out a mechanism to development innovative types of employment. It has been verified that a significant increase in the services sector employment challenges implementation of a proactive labor market policy to respond promptly to changes in demand for labour and will contribute to building innovative professional and educational capacity of the population, in particular, train highly skilled personnel able to effectively use their knowledge, skills and competences acquired. The study offers a mechanism to ensure the development of innovative types of employment in Ukraine which includes the following structural elements: the purpose, principles, objectives, functions, methods, criteria of innovative employment, its actors and objects, priority areas, factors and tools to promote innovative employment in Ukraine. It has been reasoned that a key to successful implementation of the proposed mechanism is the harmonization of interests of all stakeholders involved, in particular, the government and employers, along with the development and implementation of joint programs of social support for economic transformation. The implementation of the proposed mechanism will contribute to ensuring high quality workforce by improving their skills and professional competences, work experience, boosting innovation, mobility and adaptability of employees which ultimately will translate into an effective management framework to enhance behavioral trajectories of individuals and foster their better productivity.
DOI: 10.30857/2413-0117.2019.6.15
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15765
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V141_P156-165.pdf246,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.