Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15766
Title: Стан державного регулювання транспортної інфраструктури та особливості забезпечення її ефективності
Other Titles: Insights on government regulation of transport infrastructure to ensure its efficiency
Состояние государственного регулирования транспортной инфраструктуры и особенности обеспечения ее эффективности
Authors: Дмитрієва, О. І.
Keywords: транспорт
державне регулювання
інфраструктура
інноваційний розвиток
государственное регулирование
инфраструктура
инновационное развитие
transport
government regulation
infrastructure
innovative development
Issue Date: 2019
Citation: Дмитрієва О. І. Стан державного регулювання транспортної інфраструктури та особливості забезпечення її ефективності [Текст] / О. І. Дмитрієва // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2019. - № 6 (141). - С. 18-27.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Статтю присвячено питанню дослідження стану державного регулювання транспортної інфраструктури та аналізу особливостей забезпечення її ефективності в умовах глобалізаційних викликів. Систему нормотворчих та стратегічних документів, які регулюють відносини, пов'язані з діяльністю транспорту та розвитком його інфраструктури, запропоновано розглядати на міжнародному, національному та регіональному рівнях регулювання. Здійснено аналіз головних проблем, які стримують інноваційний розвиток транспортної інфраструктури України, за результатами якого виокремлено такі основні недоліки в державному регулюванні транспортної інфраструктури: відсутність єдиного органу державного регулювання в транспортній сфері, який одночасно має виконувати регулюючу, моніторингову та контролюючу функції; існування дисбалансу в розвитку транспортної інфраструктури за категоріями транспорту; відсутність надання податкових пільг інвесторам в інфраструктурні об'єкти; відсутність механізму збалансованості кількості операторів у різних секторах транспортного ринку через процес ліцензування; відсутність дієвого механізму формування цінової (тарифної) політики у транспортній сфері з урахуванням необхідності запобігання монополізації, водночас сприяння конкуренції на суміжних ринках. Усунення зазначених недоліків у державному регулюванні транспортної інфраструктури має бути побудовано на пошуку балансу між дерегулюванням (децентралізацією) та надмірною централізацією в зазначеній сфері. З метою систематизації і структурування інформації із забезпечення ефективності розвитку транспортної інфраструктури на основі державного регулювання визначено такі складники основного інструментарію державного регулювання транспортної інфраструктури: організаційний, регуляторний, соціальний, економічний, інноваційний, ринковий та інформаційно-аналітичний інструментарій.
Статья посвящена вопросу исследования состояния государственного регулирования транспортной инфраструктуры и анализу особенностей обеспечения её эффективности в условиях глобализации экономики. Систему нормативных и стратегических документов, регулирующих отношения, связанные с деятельностью транспорта и развитием его инфраструктуры, предложено рассматривать на международном, национальном и региональном уровнях регулирования. Осуществлён анализ главных проблем, сдерживающих инновационное развитие транспортной инфраструктуры Украины, результаты которого выявили такие основные недостатки в государственном регулировании транспортной инфраструктуры: отсутствие единого органа государственного регулирования в транспортной сфере, который одновременно должен выполнять регулирующую, мониторинговую и контролирующую функции; существование дисбаланса в развитии транспортной инфраструктуры по категориям транспорта; отсутствие предоставления налоговых льгот инвесторам в инфраструктурные объекты; отсутствие механизма сбалансированности количества операторов в различных секторах транспортного рынка посредством процесса лицензирования; отсутствие действенного механизма формирования ценовой (тарифной) политики в транспортной сфере с учётом необходимости предотвращения монополизации и одновременного способствования конкуренции на смежных рынках. Устранение указанных недостатков в государственном регулировании транспортной инфраструктуры должно быть построено на поиске баланса между децентрализацией и чрезмерной централизацией в указанной сфере. С целью систематизации и структурирования информации по обеспечению эффективности развития транспортной инфраструктуры на основе государственного регулирования, выделены следующие составляющие основного инструментария государственного регулирования транспортной инфраструктуры: организационный, регуляторный, социальный, экономический, инновационный, рыночный и информационно-аналитический инструментарий.
The article seeks to explore the state of government regulation of transport infrastructure and to reveal its specifics in ensuring this sector efficiency in the context of economic globalization. The study suggests that the framework of legislative and strategic documents in the area of transport industry and its infrastructure development regulation should be considered at the international, national and the regional levels. The paper also provides insights to the key challenges hindering the innovative development of the transport infrastructure in Ukraine. The research findings have revealed the major gaps in the system of government regulation of the Ukrainian transport infrastructure which refer to: the absence of a single public regulatory authority in the transport sector which is empowered to perform regulatory, monitoring and the control functions; fundamental imbalances in transport infrastructure development (as to different transport categories); the lack of tax incentives for investors in infrastructure facilities; the lack of a balancing mechanism to regulate the number of operators in various transport market sectors through licensing procedures; the absence of an effective mechanism for designing appropriate pricing (tariff) policies in the transport sector focusing on the need to prevent monopolization while promoting competition in adjacent markets etc. It is argued that a strategy to eliminate the above shortcomings in government regulation practices in the area of transport infrastructure should be built through searching a balance between deregulation (decentralization) and excessive centralization in the specified sector. With the purpose of consolidating and structuring the information to ensure the efficiency of transport infrastructure development based on government intervention, the study has identified the following components of a basic government regulation toolkit which involves a wide range of organizational, regulatory, social, economic, innovative, market-based, informational and analytical instruments.
DOI: 10.30857/2413-0117.2019.6.2
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15766
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V141_P018-027.pdf206,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.