Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15769
Title: Формування конкурентних переваг підприємств на основі інновацій в умовах економіки знань
Other Titles: Building innovation-based competitive advantages for businesses in the knowledge economy
Формирование конкурентных преимуществ предприятий на основе инноваций в условиях экономики знаний
Authors: Петренко, Л. А.
Keywords: організаційне навчання
конкурентна стратегія
інноваційне підприємництво
стійка конкурентна перевага
M&A та інновації
организационное обучение
конкурентная стратегия
инновационное предпринимательство
устойчивое конкурентное преимущество
M&A и инновации
organizational learning
competitive strategy
innovative entrepreneurship
sustainable competitive advantage
M&A and innovations
Issue Date: 2019
Citation: Петренко Л. А. Формування конкурентних переваг підприємств на основі інновацій в умовах економіки знань [Текст] / Л. А. Петренко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2019. - № 6 (141). - С. 47-59.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті досліджується роль інновацій у підвищенні конкурентоспроможності підприємств. Підкреслюється стрімко зростаюче значення інновацій в економіці в сучасних умовах: інновації справляють визначальний вплив на капіталізацію підприємств, причому в міру зростання бізнесу вплив інновацій також зростає, стимулюючи тим самим компанії до прискорення інноваційних процесів. Механізм впливу інновацій на фінансові результати компанії опосередковується ринком, де формуються конкурентні переваги. Відповідно, зазначений механізм формування конкурентних переваг підприємств на основі інновацій має визначальне значення для створення вартості. Зважаючи на те, що в умовах економіки знань заданість організації навчатись стає визначальним фактором, зроблено припущення, що саме від вказаної здатності організації до навчання залежать її інновації, які, своєю чергою, обумовлюють конкурентні переваги і подальший ринковий успіх. Відповідно, мета дослідження полягає у визначенні ключових складових процесу формування конкурентних переваг на основі інновацій в умовах сучасної економіки знань. У рамках цього дослідження здійснено ретельний аналіз наукових публікацій із теорії конкурентних переваг та теорії інновацій. Для виконання поставлених завдань застосовано методи аналізу і синтезу. Містком, що об’єднує ці напрями і створює основу для побудови єдиної синтетичної теорії конкурентних переваг на основі інновацій, є ресурсний підхід (англ. resource-based view, RBV), а також похідна від нього концепція динамічних здатностей (англ. dynamic capability-based view, DCV). Результати проведеного дослідження показують, що існує декілька ключових факторів, що суттєво впливають на формування конкурентних переваг підприємства на основі інновацій в умовах економіки знань: по-перше, підприємництво як рушійна сила новаторства, пошук нових комбінацій ресурсів (комбінаторні здатності) та розвиток конкурентних переваг; по-друге, організаційне навчання, яке в термінах теорії динамічних здатностей може бути інтерпретоване як «здатності до навчання» за ключовими для підприємства-інноватора напрямами, як то: 1) здатність до навчання на основі осмислення попереднього досвіду і використання його для розробки інновацій; 2) здатність до навчання в процесі взаємодії з ключовими стейкхолдерами (партнерами, постачальниками, споживачами) і використання почерпнутих з такої взаємодії ідей для розробки інновацій. Як свідчать результати дослідження, підприємства, що розвивають внутрішнє підприємництво і впроваджують інновації як ключовий напрям своєї конкурентної стратегії, при цьому мають створювати й вдосконалювати набір динамічних здатностей (здатностей до навчання), які дозволять їм досягти більш високого ступеня інноваційного розвитку і стійких конкурентних переваг у майбутньому.
В статье исследуется роль инноваций в повышении конкурентоспособности предприятий. Подчёркивается стремительно растущее значение инноваций в экономике в современных условиях: инновации оказывают определяющее влияние на капитализацию предприятий, причём по мере роста бизнеса влияние инноваций также растёт, стимулируя тем самым компании к ускорению инновационных процессов. Механизм влияния инноваций на финансовые результаты компании опосредуется рынком, где формируются конкурентные преимущества. Соответственно, такой механизм формирования конкурентных преимуществ предприятий на основе инноваций имеет определяющее значение для создания стоимости. Ввиду того, что в условиях экономики знаний способность организации учиться становится определяющим фактором, сделано предположение, что именно от указанной способности организации к обучению зависят её инновации, которые, в свою очередь, обусловливают конкурентные преимущества и последующий рыночный успех. Соответственно, цель исследования заключается в определении ключевых составляющих процесса формирования конкурентных преимуществ на основе инноваций в условиях современной экономики знаний. В рамках этого исследования осуществлён тщательный анализ научных публикаций в области теории конкурентных преимуществ и теории инноваций. Для выполнения поставленных задач применены методы анализа и синтеза. Мостом, который объединяет эти направления и создаёт основу для построения единой синтетической теории конкурентных преимуществ на основе инноваций, является ресурсный подход (англ. Resource-based view, RBV), а также производная от него концепция динамических способностей (англ. Dynamic capability-based view, DCV). Результаты проведённого исследования показывают, что существует несколько ключевых факторов, оказывающих сильное влияние на формирование конкурентных преимуществ предприятия на основе инноваций в условиях экономики знаний: во-первых, предпринимательство как движущая сила новаторства, поиск новых комбинаций ресурсов (комбинаторные способности) и развитие конкурентных преимуществ; во-вторых, организационное обучение, которое в терминах теории динамических способностей может быть интерпретировано как «способности к обучению» по таким ключевым для предприятия-инноватора направлениям, как: 1) способность к обучению на основе осмысления предыдущего опыта и использования его для разработки инноваций; 2) способность к обучению в процессе взаимодействия с ключевыми стейкхолдерами (партнёрами, поставщиками, потребителями, конкурентами) и использование почерпнутых из такого взаимодействия идей для разработки инноваций. Как свидетельствуют результаты исследования, предприятия, которые развивают внутреннее предпринимательство и внедряют инновации как ключевое направление своей конкурентной стратегии, при этом должны создавать и развивать набор динамических способностей (способностей к обучению), которые позволят им достичь более высокой степени инновационного развития и устойчивых конкурентных преимуществ в будущем.
The article explores the role of innovations in enhancing business competitiveness. An emphasis is put on rapidly growing need for innovations in modern economic realia. It is argued that innovations are critical for raising enterprise capitalization, in particular, while business is expanding the effect from innovations is also increasing, thus spurring innovation processes within companies. The mechanism of innovation effects on company financial performance is mediated by the market which shapes competitive advantages. Accordingly, the specified mechanism for developing competitive advantages for businesses based on innovation is crucial for value creation. Given that in the knowledge economy environment the organizational learning has become a key driver for development, it is assumed that the organizational learning capability triggers its capacity to generate innovations which in turn contributes to gaining competitive edge and market success in the future. Accordingly, this study aims to determine the key components in the process of building competitive advantages based on innovation in the contemporary knowledge economy settings. In the frameworks of this study, an in-depth analysis of scholarly publications in the area of competitive advantage theory and innovation has been carried out. To attain the research objectives, the methods of analysis and synthesis were applied. A nexus that underpins the basis for developing a unified synthetic theory of innovation-based competitive advantages is the resourcebased view (RBV) along with its derivative, the dynamic capability-based view (DCV). The study findings have identified a range of factors that have strong influence on creating competitive advantages for a company based on innovations in a knowledge economy. Among them are the following: firstly, entrepreneurship as a driving force for innovation, the search for new combinations of resources (combinatorial capacity) and further development of competitive advantages; secondly, organizational learning, which in terms of the dynamic capabilities theory could be interpreted as "learning capabilities" in such priority areas for an innovative business as: 1) learning capability based on comprehension of previous experience and using it to develop innovations; 2) the capability to learn in the process of interaction with key stakeholders (partners, suppliers, consumers, competitors) and implementation of ideas gleaned from such interaction to create innovations. The research results provide evidence that companies with effectively developed internal entrepreneurship practices and innovation policies as the key areas of their competitive strategy should also design and boost a set of dynamic capabilities (learning capabilities) that will contribute to enhancing innovative development and gaining sustainable competitive advantages in the future.
DOI: 10.30857/2413-0117.2019.6.5
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15769
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V141_P047-059.pdf223,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.