Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15770
Title: Використання інструментарію бенчмаркінгу для зміцнення конкурентних позицій малого та середнього бізнесу
Other Titles: Using benchmarking to enhance competitive position of small and medium-sized businesses
Использование инструментария бенчмаркинга для укрепления конкурентных позиций малого и среднего бизнеса
Authors: Савчук, Н. П.
Keywords: бенчмаркінг
бізнес-відносини
конкурентні позиції
підприємства малого та середнього бізнесу
бенчмаркинг
бизнес-процессы
конкурентные позиции
предприятия малого и среднего бизнеса
benchmarking
business processes
competitive positioning
small and mediumsized businesses
Issue Date: 2019
Citation: Савчук Н. П. Використання інструментарію бенчмаркінгу для зміцнення конкурентних позицій малого та середнього бізнесу [Текст] / Н. П. Савчук // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2019. - № 6 (141). - С. 60-72.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Статтю присвячено дослідженню сутності й змісту бенчмаркінгу, що дозволило виділити такі його відмітні риси, як: безперервність (постійність) процесу; необхідність вивчення, навчання та адаптації кращих методів; самовдосконалення; належна увага до бізнес-процесів (робочих процесів). Проведено систематизацію проєктів бенчмаркінгу за рівнем значущості результатів і термінів їх реалізації та виявлено відповідні кожному рівню конкурентні позиції, пов'язані з удосконаленням бізнес-процесів (перший рівень); забезпеченням (підвищенням) конкурентоспроможності (другий рівень); поліпшенням конкурентних позицій (третій рівень). Розкрито основні положення бенчмаркінгу конкурентних позицій. Як об'єкт бенчмаркінгу конкурентних позицій розглянуто процес безперервного поліпшення діяльності малого і середнього бізнесу. Запропоновано методичні положення щодо використання комбінації ключових показників (індикаторів), які враховують вплив зовнішнього і внутрішнього бізнес-середовища, для оцінювання впливу ключових факторів успішності бізнесу на результати діяльності підприємств малого і середнього бізнесу. Представлено авторський підхід до ідентифікації рівня стану конкурентних позицій в малому і середньому бізнесі в процесі прийняття управлінських рішень, що реалізує переваги різнобічного оцінювання й еталонного зіставлення зовнішніх бізнес-одиниць і підприємств малого і середнього бізнесу за чотирма групами бізнес-одиниць і шістьма групами показників-ідентифікаторів. Обґрунтовано процедури управлінської діагностики напрямів поліпшення конкурентних позицій підприємств малого і середнього бізнесу з використанням інтегрованої сукупності показників цілісності та адекватності системи конкурентних позицій. Систематизовано інструменти управління на основі бенчмаркінгу; проведено апробацію розробленої методики ідентифікації рівня розвитку АТ «Черкаське трикотажне підприємство «Любава»; виявлено перспективні напрями розвитку конкурентних позицій малих і середніх підприємств текстильної промисловості. У результаті дослідження доведено, що неефективна і малоефективна реалізація бенчмаркінгових проєктів може бути обумовлена неможливістю «мінімізації обмежень (бар'єрів)» через некоректний вибір еталонної бізнес-одиниці.
Статья посвящена исследованию сущности и содержания бенчмаркинга, что позволило выделить такие его отличительные черты, как: непрерывность (постоянный характер) процесса; необходимость изучения, обучения и адаптации лучших методов; самосовершенствование; должное внимание к бизнес-процессам (рабочим процессам). Проведена систематизация проектов бенчмаркинга по уровню значимости результатов и сроков их реализации и выявлены соответствующие каждому уровню конкурентные позиции, связанные с совершенствованием бизнес-процессов (первый уровень); обеспечением (повышением) конкурентоспособности (второй уровень); улучшением конкурентных позиций (третий уровень). Раскрыты основные положения бенчмаркинга конкурентных позиций. В качестве объекта бенчмаркинга конкурентных позиций рассмотрен процесс непрерывного улучшения деятельности малого и среднего бизнеса. Предложены методические положения по использованию комбинации ключевых показателей (индикаторов), которые учитывают влияние внешней и внутренней бизнес-среды, для оценивания влияния ключевых факторов успешности бизнеса на результаты деятельности предприятий малого и среднего бизнеса. Представлен авторский подход к идентификации уровня состояния конкурентных позиций в малом и среднем бизнесе в процессе принятия управленческих решений, который реализует преимущества разностороннего оценивания и эталонного сопоставления внешних бизнес-единиц и предприятий малого и среднего бизнеса по четырем группам бизнес-единиц и шести группам показателей-идентификаторов. Обоснованы процедуры управленческой диагностики направлений улучшения конкурентных позиций предприятий малого и среднего бизнеса с использованием интегрированной совокупности показателей целостности и адекватности системы конкурентных позиций. Систематизированы инструменты управления на основе бенчмаркинга; проведена апробация разработанной методики идентификации уровня развития АО «Черкасское трикотажное предприятие «Любава»; выявлены перспективные направления развития конкурентных позиций малых и средних предприятий текстильной промышленности. В результате исследования доказано, что неэффективная и малоэффективная реализация бенчмаркинговых проектов может быть обусловлена невозможностью «минимизации ограничений (барьеров)» из-за некорректного выбора эталонной бизнес-единицы.
The article seeks to explore the nature and content of benchmarking to provide insights to such distinctive features of benchmarking as on-going (continuous) character of the process; the need to study, adopt and adapt the best practices; self-improvement; and the due regard to business (operational) processes. The study offers a classification of benchmarking projects by the criteria of relevance of their results and the implementation timeline. Thus, each competitive position is linked to a corresponding degree of business processes upgrade (Level 1); competitiveness increase (maintenance) (Level 2) and improvement of a competitive position (Level 3) along with revealing the backbone principles of competitive benchmarking as to competitive positions. Within the scope of this research, benchmarking of competitive positions has been carried out through analysing continuous improvement of small and medium-sized business performances. The study presents a methodological framework on the use of a combination of key metrics (indicators) that take into account the external and internal business environment impact factors to assess the effects of the key factors of business success on small and medium-sized business performance indicators. Apart from that, an original approach has been developed to identify a competitive position level for small and medium-sized businesses to support their management decision-making process which accommodates the benefits of a multifaceted assessment and benchmarking of external business units and SMEs by the four groups of business units and six groups of reference indicators. The study also provides sound reasoning to management diagnostics procedures to enhance competitive positioning of small and medium-sized businesses through the implementation of an integrated set of indicators of integrity and adequacy of the competitive positioning model. Based on benchmarking, a range of management tools was generalized. The proposed methodology on identifying the business development level was tested on JSC "Cherkasy Liubava knitwear". A number of promising areas to develop competitive positions of small and medium-sized enterprises in the textile industry have been identified. The study argues that inefficient and ineffective implementation of benchmarking projects might result from the inability to "minimize restrictions (barriers)" caused by the wrong choice of the reference business unit.
DOI: 10.30857/2413-0117.2019.6.6
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15770
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V141_P060-072.pdf259,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.