Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15773
Title: Modern development trends in the global tourism market
Other Titles: Тенденції розвитку світового ринку туристичних послуг
Тенденции развития мирового рынка туристических услуг
Authors: Kulak, N. V.
Keywords: туризм
туристи
подорожі
туристичні послуги
ринок туристичних послуг
договір
договір про надання послуг
тенденції розвитку
глобалізація
туристичні прибуття
туристичний потенціал України
сфера туризму
внутрішній туризм
розвиток сфери туризму
інвестиційний клімат
туристы
путешествия
туристические услуги
рынок туристических услуг
договор
договор о предоставлении услуг
тенденции развития
глобализация
туристические прибытия
туристический потенциал Украины
сфера туризма
внутренний туризм
развитие сферы туризма
инвестиционный климат
tourism
tourists
travelling
tourism services
tourism market
contract
services agreement
development trends
globalization
tourist arrivals
tourist capacity of Ukraine
tourism sector
internal tourism
tourism industry development
investment climate
Issue Date: 2019
Citation: Kulak N. V. Modern development trends in the global tourism market = Тенденції розвитку світового ринку туристичних послуг [Текст] / N. V. Kulak // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2019. - № 6 (141). - С. 96-104.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті проведено дослідження сучасних тенденцій, що формують вектор розвитку світового ринку туристичних послуг. Досліджено статистичні показники прибутковості світового ринку туризму та кількісні показники туристичних потоків, які залежать від рівня соціально-економічного розвитку країн і регіонів, що спричиняє їх нерівномірність. Здійснено аналіз динаміки міжнародних туристичних прибуттів та виокремлено країни – лідери у сфері міжнародного туризму. Окремо представлено країни, які є лідерами ділового та розважального туризму. Доведено, що туризм є прибутковою галуззю економіки, що стимулює інвестиційну активність, підприємницьку та інноваційну діяльність всіх суб’єктів сфери туристичних послуг. За результатами проведеного дослідження з’ясовано, що туризм відіграє роль каталізатора економічних, соціальних та культурних змін, а також позитивно впливає на розвиток соціуму країн. Крім того, досліджено статистичні дані, які свічать про те, що ринок туристичних послуг сприяє створенню додаткових робочих місць та вливанню додаткового капіталу з боку туристів. З’ясовано та підтверджено фактами, що провідною тенденцією розвитку світового туризму є створення партнерських компаній, що утворюють транснаціональні структури, які будують свою комерційну діяльність на договорах франчайзингу. Наголошується, що процеси глобалізації, які відбуваються у світі, є потужним двигуном розвитку ринку туристичних послуг. Виявлено особливості розвитку туристичного сектора України. Визначено, що вітчизняна сфера туризму має позитивні перспективи розвитку як у межах партнерських відносин з іноземними компаніями, так і у форматі самостійної підприємницької діяльності.
В статье проведено исследование современных тенденций, формирующих вектор развития мирового рынка туристических услуг. Осуществлён анализ статистических показателей прибыльности мирового рынка туризма, а также количественных показателей величины туристических потоков. Доказана прямая зависимость количественных показателей географии туристических потоков от уровня социально-экономического развития стран и регионов, что обуславливает их неравномерность. Произведённый анализ динамики международных туристических прибытий позволил выделить страны, являющиеся лидерами в сфере международного туризма. Отдельно представлены страны – лидеры делового и развлекательного туризма. Доказано, что туризм является прибыльной отраслью экономики, стимулирующей инвестиционную активность, предпринимательскую и инновационную деятельность всех субъектов сферы туристических услуг. В ходе проведённого исследования установлено, что туризм играет роль катализатора экономических, социальных и культурных изменений, а также положительно влияет на развитие социума стран. Кроме того, исследованы показатели статистических данных, свидетельствующие о том, что рынок туристических услуг способствует созданию дополнительных рабочих мест и вливанию дополнительного капитала со стороны туристов. Выявлено и подтверждено фактами, что ведущей тенденцией развития мирового туризма является создание партнёрских компаний, образующих транснациональные структуры, которые строят свою коммерческую деятельность на основе договоров франчайзинга. Акцентируется, что мировые процессы глобализации выступают мощным двигателем развития рынка туристических услуг. Выявлены особенности развития туристического сектора Украины. Определено, что отечественная сфера туризма имеет положительные перспективы развития как в рамках партнёрских отношений с иностранными компаниями, так и в формате самостоятельной предпринимательской деятельности.
The article offers insights into the modern trends that shape a vector of world tourism services as well as provides an analysis of statistical profitability indicators of the global tourism market and quantitative indicators of tourist flows. It has been verified that quantitative indicators of tourist flows geography are directly dependent on the level of socioeconomic development of countries and regions which translates into their inequality. A survey on the dynamics of international tourist arrivals has allowed to identify the top global tourism leaders with a particular emphasis on the countries that are leaders in the area of business and entertainment tourism. Tourism has proved to be a profitable sector of the economy boosting investment, entrepreneurial and innovative activities of all tourism entities. The study findings have revealed that tourism is a catalyst for economic, social and cultural change as well as it has positive effects on society development worldwide. Apart from the above, statistical data have been investigated demonstrating that the tourism market contributes towards creating new jobs and additional capital injections from tourist flows. Evidence has been provided that the key trend in global tourism development is the creation of partnerships which further form transnational business structures that build their commercial activities based on franchise agreements. It is argued that globalization processes is a powerful driver enhancing the tourism market development. The study also offers an overview of the specific features of tourism industry development in Ukraine which prove to have promising development prospects within the frameworks of partnerships with foreign companies as well as in the format of independent entrepreneurship activities.
DOI: 10.30857/2413-0117.2019.6.9
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15773
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права та сучасних технологій навчання
Department: Кафедра менеджменту та публічного адміністрування
Кафедра приватного та публічного права
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ)
Кафедра приватного та публічного права (ППП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V141_P096-104.pdf295,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.