Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15774
Title: Інтегральне оцінювання просторової нерівності транспортної інфраструктури регіонів України
Other Titles: Integral assessment of spatial inequality in transport infrastructure across regions in Ukraine
Интегральное оценивание пространственного неравенства транспортной инфраструктуры регионов Украины
Authors: Дмитрієва, О. І.
Keywords: транспортна інфраструктура
просторова нерівність
галузева нерівність
транспортная инфраструктура
пространственная неравномерность
отраслевая неравномерность
transport infrastructure
spatial inequality
sectoral inequality
Issue Date: 2020
Citation: Дмитрієва О. І. Інтегральне оцінювання просторової нерівності транспортної інфраструктури регіонів України [Текст] / О. І. Дмитрієва // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2020. - № 1 (143). - С. 12-21.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Статтю присвячено питанню інтегрального оцінювання просторової нерівності транспортної інфраструктури регіонів України. Досліджено роль транспортної інфраструктури в регіональному розвитку. З метою оцінювання просторової нерівності та галузево-регіональної асиметрії було визначено дві групи показників. До першої групи віднесено показники, які відображають просторову нерівність, до другої групи – показники, які характеризують рівень соціально-економічного розвитку території. Проведено типологізацію транспортної просторової нерівності та галузево-регіональної симетрії за алгоритмом оціночної класифікації ArcView GIS, де інтегральним показником виступає показник транспортного навантаження на територію. За результатами кластерного аналізу, за рівнем забезпеченості регіонів України транспортною інфраструктурою виділено 4 кластери. Побудовано карту забезпеченості регіонів України транспортною інфраструктурою. Зроблено висновок про те, що розвиток транспортної інфраструктури України проявляється нерівномірно. Особливо вплив спостерігається у східній частині країни, оскільки цей регіон характеризується найбільшою густотою автомобільних доріг та інтенсивністю руху. Значущими також є й інші фактори, зокрема, якість дорожньої мережі, її технічна оснащеність, завантаженість комунікацій, структура транспортного потоку, швидкість транспортних засобів, освоєність і озеленення придорожньої смуги. Запропоноване моделювання ступеня просторової нерівності та галузево-регіональної асиметрії транспортної інфраструктури регіонів України може бути використано при вирішенні проблем розвитку транспортної інфраструктури, а також у контексті територіального планування.
Статья посвящена вопросу интегрального оценивания пространственного неравенства транспортной инфраструктуры регионов Украины. Исследована роль транспортной инфраструктуры в региональном развитии. С целью оценивания пространственного неравенства и отраслевой региональной асимметрии были определены две группы показателей. К первой группе отнесены показатели, отражающие пространственное неравенство, ко второй группе – показатели, характеризующие уровень социально-экономического развития территории. Проведено типологизацию транспортного пространственного неравенства и отраслевой региональной асимметрии по алгоритму оценочной классификации ArcView GIS, где в качестве интегрального показателя выступает показатель транспортной нагрузки на территорию. По результатам кластерного анализа, по уровню обеспеченности регионов Украины транспортной инфраструктурой выделено 4 кластера. Построено карту обеспеченности регионов Украины транспортной инфраструктурой. Сделан вывод о том, что развитие транспортной инфраструктуры Украины проявляется неравномерно. Особенно влияние отмечается в восточной части страны, так как этот регион характеризуется самой большой плотностью автомобильных дорог и интенсивностью движения. Значимыми являются и другие факторы, в частности, качество дорожной сети, её техническая оснащённость, загруженность коммуникаций, структура транспортного потока, скорость транспортных средств, освоенность и озеленение придорожной полосы. Предложенное моделирование степени пространственной неравномерности и отраслевой региональной асимметрии транспортной инфраструктуры регионов Украины может быть использовано при решении проблем развития транспортной инфраструктуры, а также в контексте территориального планирования.
The article addresses the issues of integral assessment of spatial inequality in transport infrastructure across regions in Ukraine and explores the role of transport infrastructure in regional development. To measure spatial regional inequalities and sectoral asymmetries, two sets of indicators were identified. The first set of indicators includes indicators reflecting spatial inequality, the other group characterizes the level of socioeconomic development of the territory. The study constructs a typology for transport spatial inequality and regional sectoral asymmetry using the ArcView GIS classification algorithm, where the integral index is the indicator for traffic load of the territory. According to the cluster analysis results, subject to the regional transport infrastructure level, the four clusters have been identified in Ukraine. Within the scope of the research, a map of Ukrainian regional transport infrastructure has been designed. A conclusion is made about the evidences of inequality manifestations in transport infrastructure development in Ukraine. The greatest effect is observed in the Eastern part of the country, since this region is characterized by the highest road density and traffic intensity. The findings point out other significant impact factors, in particular, the road network quality and its technical equipment, communication load, traffic flow patterns, vehicle speed, roadside development and greenery, etc. The proposed modelling algorithm to assess spatial inequality and regional and sectoral asymmetry of the Ukrainian transport infrastructure can be used to tackle the issues of transport infrastructure development as well as have important implications in the context of territorial planning.
DOI: 10.30857/2413-0117.2020.1.1
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15774
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V143_P012-021.pdf254,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.