Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15775
Title: Об’єктивні передумови еволюційної трансформації системи управління як підґрунтя холістичного розвитку підприємств
Other Titles: Objective background of evolutionary transformation of business management system in the frameworks of holistic approach to enterpise development
Объективные предпосылки эволюционной трансформации системы управления как основа холистического развития предприятий
Authors: Чобіток, В. І.
Keywords: система управління
еволюція
розвиток
криза
індустріалізація
сучасність
конкурентоспроможність
система управления
эволюция
развитие
кризис
индустриализация
современность
конкурентоспособность
management system
evolution
development
crisis
industrialization
modern realia
competitiveness
Issue Date: 2020
Citation: Чобіток В. І. Об’єктивні передумови еволюційної трансформації системи управління як підґрунтя холістичного розвитку підприємств [Текст] / В. І. Чобіток // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2020. - № 1 (143). - С. 108-118.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті досліджено сучасні реалії розвитку підприємств, які обумовлені впливом ринкових закономірностей (як позитивним, так і негативним), що призводить до зростання конкуренції на всіх стадіях виробництва та збуту продукції чи послуг. Ефективне функціонування в ринкових умовах вимагає від управлінців продукування та прийняття креативно-інноваційних управлінських рішень, спрямованих на підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств. Визначено, що сутність ефективної системи управління в досягненні цілей підприємства і вирішенні конкретних актуальних завдань полягає у кваліфікаційних здібностях управлінців, які мають володіти інноваційними знаннями, вміннями і навичками, мати креативний погляд у вирішенні задач, що становитиме підґрунтя для розширення сегментів ринку та виходу на нові рівні розвитку шляхом використання холістичного підходу. Досліджено історію формування системи управління, що допоможе не повторювати помилок минулого, зберегти цінний досвід теперішнього та визначити перспективи розвитку майбутнього. Доведено, що для розвитку системи управління підприємствами має значення не тільки знання накопичених концепцій, а й розуміння того, які з них досі є актуальними та відповідають завданням конкуренції в глобально-інноваційній економіці, а які вже втратили свою значущість. Проведене дослідження етапів розвитку системи управління сприяє побудові нових напрямів у формуванні системи управління підприємствами, є основою створення умов для ефективного функціонування в майбутній перспективі. Холістичний розвиток сприятиме формуванню сфери «Розуму», де багатством стануть духовні цінності і знання, що функціонуватимуть у взаємозв'язку з навколишнім середовищем, і як наслідок, забезпечить повну гармонію розвитку підприємств. За результатами дослідження обґрунтовано, що одним з ефективних шляхів виходу з економічної кризи є впровадження змішаної економіки, коли основні галузі (паливно-енергетична, гірничо-металургійна, хімічна, галузі важкої промисловості, всі види транспорту) перейдуть до державного управління, з'являться нові можливості поповнення державного бюджету, фінансування розвитку промисловості, сільського господарства та вирішення соціально-економічних проблем.
В статье исследуются современные реалии развития предприятий, обусловленные влиянием рыночных закономерностей (как позитивным, так и негативным), что приводит к росту конкуренции на всех стадиях производства и сбыта продукции или услуг. Эффективное функционирование в рыночных условиях требует от управленцев выработки и принятия креативно-инновационных управленческих решений, направленных на повышение уровня конкурентоспособности предприятий. Определено, что сущность эффективной системы управления в достижении целей предприятия и решении конкретных актуальных задач заключается в квалификационных способностях управленцев, которые должны владеть инновационными знаниями, умениями и навыками, иметь креативный взгляд на решение задач, что будет способствовать расширению сегментов рынка и выхода на новые уровни развития благодаря использованию холистического подхода. Исследована история формирования системы управления, которая поможет не повторить ошибок прошлого, сохранить ценный опыт настоящего и определить перспективы развития будущего. Доказано, что для развития системы управления предприятиями имеет значение не только знания накопленных концепций, но и понимание того, какие из них все ещё актуальны и отвечают задачам конкуренции в глобально-инновационной экономике, а что уже потеряло свою значимость. Проведённое исследование этапов развития системы управления способствует построению новых направлений в формировании системы управления предприятиями, является основой создания условий для эффективного функционирования в будущей перспективе. Холистическое развитие приведёт к формированию сферы «Разума», где богатством станут духовные ценности и знания, функционирующие во взаимосвязи с окружающей средой, что обеспечит полную гармонию развития предприятий. Согласно результатам исследования, одним из эффективных путей выхода из экономического кризиса является внедрение смешанной экономики, когда основные отрасли (топливно-энергетическая, горно-металлургическая, химическая, отрасли тяжёлой промышленности, все виды транспорта) перейдут в государственное управление, появятся новые возможности пополнения государственного бюджета, финансирования развития промышленности, сельского хозяйства и решения социально-экономических проблем.
The article seeks to explore the modern realia of business development underpinned by both positive and negative effects of market environment which triggers increased competition at all stages of product or service manufacturing and sales. To ensure effective operation within the current market settings, executives have to develop and adopt creative and innovative management decisions aimed at enhancing the competitiveness of enterprises. It is argued that the backbone of an effective management paradigm in pursuing business goals and tackling specific objectives relies on the qualifications and competences of managers who must have innovative knowledge, skills, abilities and creative thinking towards problem solving that eventually will help to expand market segments or rise to a new level of development by using a holistic approach. The study provides insights into the origins of business management system and its evolution that helps not to repeat the mistakes of the past, to retain valuable experience of the present and outline the development prospects for the future. The research findings emphasize that to enhance enterprise management system, it is critical to implement vast theoretical knowledge with due regard to understanding its contemporary relevance and the capacity to meet the challenges of competition in the global innovative economy, as well as to be ready to abandon practices that have already lost their significance. The study on identifying the stages in business management system development contributes to setting new priorities in upgrading the enterprise management and provides a good framework for its effective functioning in the future. Holistic development will also contribute to shaping the sphere of “Mind” where spiritual values and knowledge that operate in close correlation with the environment will translate into establishing harmony to ensure successful business development. The study argues that the implementation of a mixed economy approach is an effective pathway out of the economic crisis when the primary sectors of the economy (fuel and energy, mining, metallurgy, chemical sector, heavy industries, and all types of transport) shall pass into governmental control offering new opportunities to replenish the state budget, provide additional funding to industrial development and boosting rural economy as well as have important implications to tackling a range of socioeconomic problems.
DOI: 10.30857/2413-0117.2020.1.10
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15775
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V143_P108-118.pdf880,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.