Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15776
Title: Competitive integrative benchmarking in ensuring the competitiveness of small and medium-sized businesses
Other Titles: Конкурентно-інтеграційний бенчмаркінг у забезпеченні конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу
Конкурентно-интеграционный бенчмаркинг в обеспечении конкурентоспособности малого и среднего бизнеса
Authors: Miahkykh, I. M.
Keywords: конкурентно-інтеграційний бенчмаркінг
малі та середні підприємства
еталон
малий та середній бізнес
конкурентно-интеграционный бенчмаркинг
малые и средние предприятия
эталон
малый и средний бизнес
competitive integrative benchmarking
small and medium-sized enterprises
reference
small and medium-sized businesses
Issue Date: 2020
Citation: Miahkykh I. M. Competitive integrative benchmarking in ensuring the competitiveness of small and medium-sized businesses = Конкурентно-інтеграційний бенчмаркінг у забезпеченні конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу [Текст] / I. M. Miahkykh // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2020. - № 1 (143). - С. 22-30.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Проведені дослідження базуються на ринково-інституціональній парадигмі формування і розвитку конкурентно-інтеграційного бенчмаркінгу малих та середніх підприємств, що включає такі етапи-ітерації, маркетингові технології, інструменти та програми, як аудит діяльності підприємства; інтерфейс порівняльно-критичного SWOT-аналізу й еталонного порівняння; прийоми функціональної декомпозиції; структурування функції якості. Застосування методологічних принципів теорій ефективного стратегічного управління, конкурентних переваг, маркетинг-менеджменту дозволило запропонувати авторську наукову позицію, згідно з якою індивідуальний бенчмаркінг, що розвивається в межах глибинної сутності бенчмаркінгу, в сучасних умовах не сприяє формуванню стійких ринків, оскільки передбачає, насамперед, посилення суперництва, в той час як конкурентно-інтеграційний бенчмаркінг дозволяє «витягувати» взаємні вигоди від взаємодії партнерів по бенчмаркінгу, сприяти підвищенню конкурентоспроможності учасників ринку, багаторазово посилювати потенціал маркетингового впливу на цільові аудиторії, забезпечуючи синергетичний ефект. Реалізація такої концептуальної моделі конкурентно-інтеграційного бенчмаркінгу, адаптованого до застосування в маркетинговій практиці українських малих та середніх підприємств, дозволяє ранжувати альтернативні стратегічні рішення щодо способів, форм і методів партнерства та взаємодії, своєчасно виробляти тактичні підходи до узгодження і координації дій, спрямованих на забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Запропонована концептуальна модель істотно доповнює теоретичний опис існуючого маркетингового інструментарію і, будучи реалізованою на практиці як методологічна основа створення системи взаємодії суб'єктів ринку, підвищує результативність діяльності й конкурентоспроможність окремих підприємств та їх продуктів.
Проведённые исследования базируются на рыночно-институциональной парадигме формирования и развития конкурентно-интеграционного бенчмаркинга малых и средних предприятий, включая такие этапы-итерации, маркетинговые технологии, инструменты и программы, как аудит деятельности предприятия; интерфейс сравнительно-критического SWOT-анализа и эталонного сравнения; приёмы функциональной декомпозиции; структурирование функции качества. Применение методологических принципов теории эффективного стратегического управления, конкурентных преимуществ, маркетинг-менеджмента позволило предложить авторскую научную позицию, согласно которой индивидуальный бенчмаркинг, развивающийся за счёт глубинной сущности бенчмаркинга, в современных условиях не способствует формированию устойчивых рынков, поскольку предусматривает в основном усиление соперничества, в то время как конкурентно-интеграционный бенчмаркинг позволяет извлекать взаимные выгоды от взаимодействия партнёров по бенчмаркингу, способствовать повышению конкурентоспособности участников рынка, многократно усиливать потенциал маркетингового воздействия на целевые аудитории, обеспечивая синергетический эффект. Реализация данной концептуальной модели конкурентно-интеграционного бенчмаркинга, адаптированного к применению в маркетинговой практике украинских малых и средних предприятий, позволяет ранжировать альтернативные стратегические решения относительно способов, форм и методов партнерства и взаимодействия, своевременно производить тактические подходы к согласованию и координации действий, направленных на обеспечение конкурентоспособности предприятий. Предложенная концептуальная модель существенно дополняет теоретическое описание существующего маркетингового инструментария и, будучи реализованной на практике в качестве методологической основы создания системы взаимодействия субъектов рынка, повышает результативность деятельности и конкурентоспособность отдельных предприятий и их продуктов.
The research is grounded on a market-based institutional paradigm of building and developing a competitive integrative benchmarking for small and medium-sized enterprises which incorporates a range of iteration phases, marketing technology, tools and software, such as enterprise audit; comparative and critical SWOT analysis and reference comparison interface; functional decomposition techniques; and quality function deployment. The application of the methodological principles of the effective strategic management theory as well as competitive advantages and marketing management concepts has underpinned the author's research perspective which argues that individual benchmarking, developed within its in-depth internal domain, in modern realia does not contribute to shaping sustainable markets since it assumes largely intensified competition whereas competitive integrative benchmarking ensures gaining mutual benefits from benchmarking partner interactions, helps to enhance the competitiveness of market participants along with boosting a potential marketing impact on the target audience, thus providing a synergistic effect. The implementation of this competitive integrative benchmarking model, adapted for use in the marketing practice of Ukrainian small and medium-sized enterprises, is an effective framework to rank alternative strategic decisions on selecting patterns, forms and methods of partnership and collaboration, and take timely tactical approaches to harmonize and coordinate actions aimed at ensuring the enterprise competitiveness. The proposed conceptual model greatly complements the theoretical description of the current marketing toolkit and being implemented in the local settings as a methodological background for building a system of market actors interaction will translate into enhanced performance and competitiveness of individual companies and their products.
DOI: 10.30857/2413-0117.2020.1.2
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15776
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V143_P022-030.pdf192,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.