Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15780
Title: Альтернативні стратегічні сценарії управління безпекою розвитку металургійних підприємств на основі побудови когнітивної моделі
Other Titles: Alternative strategic scenarios for managing metallurgical enterprises security development based on cognitive modelling
Альтернативные стратегические сценарии управления безопасностью развития металлургических предприятий на основе построения когнитивной модели
Authors: Прохорова, В. В.
Мушникова, С. А.
Keywords: альтернативні сценарії розвитку подій
когнітивна модель
безпека розвитку
металургійні підприємства
альтернативные сценарии развития событий
когнитивная модель
безопасность развития
металлургические предприятия
alternative scenarios of future events
cognitive model
development security
metallurgical enterprises
Issue Date: 2020
Citation: Прохорова В. В. Альтернативні стратегічні сценарії управління безпекою розвитку металургійних підприємств на основі побудови когнітивної моделі [Текст] / В. В. Прохорова, С. А. Мушникова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2020. - № 1 (143). - С. 59-68.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У роботі визначено місце металургійної галузі в промисловому комплексі України. Зазначено, що окреме металургійне підприємство являє собою складну, штучно створену, поліструктурну соціально-економічну систему, яка має особливості діяльності і специфіку управління та характеризується відповідними властивостями. Зауважено, що однією з найбільш важливих проблем для системи управління металургійним підприємством є розуміння складних причинно-наслідкових зв’язків, які визначають вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на умови діяльності підприємства, на стан його безпеки розвитку, на цілі й властивості нової стратегії управління. Метою дослідження є вивчення науково-практичних аспектів побудови когнітивної моделі альтернативних стратегічних сценаріїв управління безпекою розвитку металургійного підприємства. Для вирішення поставлених завдань застосовано методи системного підходу, аналізу й синтезу – з метою визначення причино-наслідкових зв’язків в управлінні безпекою розвитку металургійного підприємства з подальшою побудовою когнітивної моделі, а також абстрактно-логічні методи – для формулювання висновків за результатами дослідження. У рамках дослідження пропонується використання когнітивного підходу щодо побудови альтернативних стратегічних сценаріїв управління безпекою розвитку металургійних підприємств. Когнітивний підхід поєднує абстрактно-логічні та ігрові методи аналізу з економіко-статистичними та математичними методами, дає змогу визначити взаємозв’язок впливу зовнішніх та внутрішніх факторів дії на рівень безпеки розвитку підприємства. Своєю чергою, когнітивне моделювання дозволяє дослідити проблеми з нечіткими чинниками і взаємозв'язками; враховувати зміни зовнішнього і внутрішнього середовища; використовувати об'єктивно сформовані тенденції розвитку ситуації у власних інтересах і рекомендувати найбільш оптимальні управлінські рішення; скорочувати час для ухвалення управлінського рішення.
В работе определено место металлургической отрасли в промышленном комплексе Украины. Отмечено, что отдельное металлургическое предприятие представляет собой сложную, искусственно созданную, полиструктурную социально-экономическую систему, которая имеет особенности деятельности и специфику управления и характеризуется соответствующими свойствами. Замечено, что одной из наиболее важных проблем для системы управления металлургическим предприятием является понимание сложных причинно-следственных связей, которые определяют влияние внешних и внутренних факторов на условия деятельности предприятия, состояние его безопасности развития, на цели и свойства новой стратегии управления. Целью исследования является изучение научно-практических аспектов построения когнитивной модели альтернативных стратегических сценариев управления безопасностью развития металлургического предприятия. Для выполнения поставленных задач применены методы системного подхода, анализа и синтеза – с целью определения причинно-следственных связей в управлении безопасностью развития металлургического предприятия с последующим построением когнитивной модели, а также абстрактно-логические методы – для формулирования выводов по результатам исследования. В рамках исследования предлагается использование когнитивного подхода к построению альтернативных стратегических сценариев управления безопасностью развития металлургических предприятий. Когнитивный подход сочетает абстрактно-логические и игровые методы анализа с экономико-статистическими и математическими методами, позволяет определить взаимосвязь влияния внешних и внутренних факторов воздействия на уровень безопасности развития предприятия. В свою очередь, когнитивное моделирование доказало свою эффективность при исследовании проблемы с нечёткими факторами и взаимосвязями; даёт возможность учитывать изменения внешней и внутренней среды; использовать объективно сложившиеся тенденции развития ситуации в своих интересах и рекомендовать наиболее оптимальные управленческие решения; сокращать время для принятия управленческого решения.
This study focuses on the important role of metallurgy industry in the Ukrainian economy. Within the scope of the research, a metallurgical enterprise is viewed as a complex, artificially created, polystructural socioeconomic system with its inherent distinctive features which is characterized by a range of specific activities and management practices. The authors argue that a major challenge to effective management of metallurgical enterprise is the understanding of a bunch of critical causal relationships that trigger multiple effects from external and internal factors on the enterprise business environment, the state of its development security, as well as affects goals and objectives of the new management strategy. The purpose of the research is to provide insights into theoretical and applied issues in building a cognitive model of alternative strategic scenarios for managing the development security of metallurgical enterprises. To perform the research agenda, the following methods have been applied: a system approach together with analysis and synthesis methods – to identify cause-and-effect relationships in security development management of metallurgical enterprises followed by the construction of a cognitive model, along with deploying abstract logical methods to shape conclusions on the results of the study. In the framework of this study, the use of a cognitive approach is suggested to work out alternative strategic scenarios for managing the development security of metallurgical enterprises. The cognitive approach concept combines abstract logic and gaming analysis techniques with economic statistical and mathematical methods applied to determine the relationships of the external and internal factors effect on the level of enterprise development security. It is emphasized that cognitive modelling has proven its effectiveness in exploring fuzzy-based factors and interactions; helps to take into account changes in the external and internal environment; contributes to effective use of modern development trends and searching for the most optimal management decisions as well as to reduce time to speed the decision making process.
DOI: 10.30857/2413-0117.2020.1.6
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15780
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V143_P059-068.pdf456,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.