Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15781
Title: Using benchmarking to facilitate effective business development management
Other Titles: Бенчмаркінг як елемент управління ефективним розвитком бізнесу
Бенчмаркинг как элемент управления эффективным развитием бизнеса
Authors: Puzyrova, P.
Keywords: бенчмаркінг
управління
ефективний розвиток
стратегія
стейкхолдери
бізнес
конкуренція
бізнес-процеси
ринкове середовище
бенчмаркинг
управление
эффективное развитие
стратегия
стейкхолдеры
бизнес
конкуренция
бизнес-процессы
рыночная среда
benchmarking
management
effective development
strategy
stakeholders
business
competition
business processes
market environment
Issue Date: 2020
Citation: Puzyrova P. Using benchmarking to facilitate effective business development management = Бенчмаркінг як елемент управління ефективним розвитком бізнесу [Текст] / P. Puzyrova // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2020. - № 1 (143). - С. 69-78.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті досліджено необхідність застосування бенчмаркінгу як елемента управління ефективним подальшим розвитком діяльності та існування бізнесу, що обумовлено стрімким динамізмом сучасного ринкового середовища в Україні, забезпеченням сталих конкурентних позицій на ринку та виходом вітчизняних товарів (підприємств) на світові ринки, що своєю чергою, передбачає постійне вдосконалення продукції, розвитку бізнесу та набору стратегічних дій для зміцнення конкурентоспроможності в майбутньому. Підкреслюється, що для здійснення успішної бізнес-діяльності, стейкхолдери мають володіти необхідною інформацією щодо основних своїх конкурентів задля досягнення ефективного розвитку та оптимального управління бізнесом. Одним із методів встановлення конкурентних переваг є бенчмаркінг. У рамках дослідження бенчмаркінг розглядається як процес різнопланового порівняння та оцінювання певної компанії з іншими, які досягли більш значних успіхів, або посіли лідерські позиції в тій самій галузі, або за її межами. В умовах сьогодення бенчмаркінг став невід’ємним елементом управління ефективним розвитком бізнесу та частиною його стратегії управління щодо вдосконалення діяльності будь-яких підприємств, які бажають випередити конкурентів, бути стійкими до зовнішніх та внутрішніх змін середовища. У сучасних реаліях розвитку малого та середнього бізнесу досить важко втримати свої конкурентні позиції на ринку, тому бізнес постійно перебуває в пошуку нових, ефективних методів підвищення своєї прибутковості та конкурентоспроможності, моделюванні ефективних сценаріїв управління та розвитку. Поза сумнівом, топ-менеджери і бізнесмени, власники бізнесу та інші стейкхолдери бажають володіти інформацією щодо прийомів та методів управління й розвитку власного бізнесу, а також прогнозувати результати їх використання. Сьогодні бенчмаркінговий аналіз має бути пов’язаний із стратегічними цілями бізнесу щодо ефективного його розвитку та управління, що в подальшому надасть можливість освоєння ключових факторів успіху. Нині бенчмаркінгова технологія є одним із перспективних інструментів розвитку бізнесу, який дозволяє відстежувати новітні тенденції та інновації у виробництві товарів і наданні послуг, постійно підвищувати рівень якості продукції, орієнтуючись на міжнародні стандарти. Тому для вирішення завдання щодо орієнтації бізнесу на управління та ефективний його розвиток вимагає здійснення таких заходів, як: оцінювання внутрішнього потенціалу; прогноз його розвитку в обраних сферах бізнесу; порівняльне співставлення відносно базових об’єктів бенчмаркінгу; обґрунтування цільових значень параметрів ефективності діяльності бізнесу з урахуванням наявного потенціалу та досягнень провідних конкурентів; структуризація цілей за основними елементами виробничої структури сфер бізнесу; формування комплексу заходів, необхідних для забезпечення лідируючої позиції, в тому числі розробка нових інноваційних підходів та вдосконалення існуючих бізнес-процесів.
В статье исследована необходимость применения бенчмаркинга как элемента управления эффективным дальнейшим развитием деятельности и существования бизнеса, что обусловлено стремительным динамизмом современной рыночной среды в Украине, обеспечением устойчивых конкурентных позиций на рынке и выходом отечественных товаров (предприятий) на мировые рынки, что в свою очередь, предусматривает постоянное совершенствование продукции, развитие бизнеса и набора стратегических действий для укрепления конкурентоспособности в будущем. Подчёркивается, что для осуществления успешной бизнес-деятельности, стейкхолдеры должны обладать необходимой информацией об основных своих конкурентах для достижения эффективного развития и оптимального управления бизнесом. Одним из методов выработки конкурентных преимуществ является бенчмаркинг. В рамках исследования бенчмаркинг рассматривается как процесс разнопланового сравнения и оценивания одной компании с другими, которые достигли более значительных успехов, или заняли лидирующую позицию в той же отрасли или за её пределами. Сегодня бенчмаркинг стал неотъемлемым элементом управления эффективным развитием бизнеса и частью его стратегического управления по совершенствованию деятельности любых предприятий, желающих опередить конкурентов, быть устойчивыми к внешним и внутренним изменениям среды. В современных реалиях развития малого и среднего бизнеса достаточно трудно удержать свои конкурентные позиции на рынке, поэтому современный бизнес постоянно находится в поиске новых, эффективных методов повышения своей прибыльности и конкурентоспособности, моделировании эффективных сценариев управления и развития. Вне сомнения, топ-менеджеры и бизнесмены, владельцы бизнеса и другие стейкхолдеры хотят, владеть информацией о приёмах и методах управления и развития собственного бизнеса, а также прогнозировать результаты их использования. Сегодня, бенчмаркинговый анализ должен быть связан со стратегическими целями бизнеса по эффективному его развитию и управлению, которое в дальнейшем позволит освоить ключевые факторы успеха. Современная бенчмаркинговая технология является одним из перспективных инструментов развития бизнеса, позволяющая отслеживать новейшие тенденции и инновации в производстве товаров и оказании услуг, постоянно повышать уровень качества продукции, ориентируясь на международные стандарты. Поэтому для решения задачи по ориентации бизнеса на управление и эффективное его развитие необходимо осуществить ряд таких мероприятий, как: оценивание внутреннего потенциала; прогноз его развития в избранных сферах бизнеса; сравнительное сопоставление относительно базовых объектов бенчмаркинга; обоснование целевых значений параметров эффективности деятельности бизнеса с учётом имеющегося потенциала и достижений ведущих конкурентов; структуризация целей по элементам производственной структуры сфер бизнеса; формирование комплекса мероприятий, необходимых для обеспечения лидирующих позиции, в том числе разработка новых инновационных подходов и совершенствование существующих бизнес-процессов.
The article seeks to explore the need for benchmarking as a management tool to facilitate effective doing business and its further development in the context of increased dynamism of the market environment in Ukraine while ensuring sustainable competitive market positions and entry of domestic products and companies into world markets, which in turn, fosters continuous product improvement, promotes business development and assumes a range of strategic actions to enhance competitiveness in the future. It is argued that to achieve long-term business success, stakeholders should obtain reliable information on their major competitors to gain business development efficiency and select an optimal management framework. From this perspective, benchmarking is viewed as a good method to gain a competitive edge. Within the scope of the study, benchmarking is a process of multifaceted comparison and evaluation of a particular company against others, the ones that have achieved better success, or have become leaders in the same industry or in other sectors. Today, benchmarking has evolved into an integral element in a management paradigm of effective business development and part of its strategic management practice to enhance the activity outcomes of any enterprise wishing to outperform their competitors and to be resistant to changes in external and internal environment. In modern realia of small and medium-sized business development, it is rather challenging to maintain their competitive positions in the market which makes businesses consistently search for new effective methods to increase their profitability, competitiveness, as well as work out better management policies and more efficient development scenarios. Undoubtedly, top managers, businessmen, business owners and other stakeholders are keen to have information on the methodology and tools of running and managing their businesses and forecast the performance outcomes. Nowadays, it is critical that benchmarking analysis is congruent with the overall business strategy aimed at effective company development and management, which ultimately will help to pin down and use the key success factors. Benchmarking technology is a promising tool to boost business opportunities as well as to track the latest trends and innovations in the production of goods and services raising the product quality subject to international standards requirements. Thus, driving the focus towards better business management and its effective development, the study suggests the following action plan to be implemented: to evaluate the internal potential; to forecast future development in the selected business areas; to provide a comparative assessment against the reference benchmarks; to substantiate target values of the desired business performance parameters taking into account the available potential and the key competitors’ achievements; to structure business goals according to the functional elements in business operational areas; to elaborate a range of measures to ensure gaining a leading position including the design of new innovative approaches and the current business process improvement plan.
DOI: 10.30857/2413-0117.2020.1.7
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15781
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V143_P069-078.pdf210,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.