Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15783
Title: Сутність та характеристики процесно-орієнтованого управління економічним потенціалом підприємств
Other Titles: The nature and essential characteristics of process-based management of enterprise economic potential
Сущность и характеристики процессно-ориентированного управления экономическим потенциалом предприятий
Authors: Титикало, В. С.
Keywords: процесно-орієноване управління
сутність
характеристика
системно-диференціюючий підхід
бізнес-процес
структура
господарська діяльність
процессно-ориентированное управление
сущность
системно-дифференцирующий подход
бизнес-процесс
хозяйственная деятельность
process-based management
essence
characteristic
system differentiating approach
business process
structure
economic activity
Issue Date: 2020
Citation: Титикало В. С. Сутність та характеристики процесно-орієнтованого управління економічним потенціалом підприємств [Текст] / В. С. Титикало // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2020. - № 1 (143). - С. 93-107.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті розглянуто сутність та характеристики процесно-орієнтованого управління економічним потенціалом підприємств на основі системного аналізу існуючих підходів та критичного мислення до розвитку сучасної економічної думки. Ретроспективний аналіз роботи вчених за останні два десятиліття дослідив суть поняття «економічний потенціал» та виявив зміну в тенденції розуміння та тлумачення цієї категорії. У роботі наголошується, що в сучасних наукових публікаціях висвітлюються різні аспекти поняття економічного потенціалу і наводяться істотні відмінності у визначенні самого поняття, проте використання структурного аналізу значно розширює межі дослідження, зокрема, дозволяє виділити чотири ключові напрями: рівень, функціональність ресурсів та їх цінність, орієнтованість на виробництво або процес перетворення. Завдяки реалізації такого підходу компанія може вчасно визначити траєкторію дій, накопичити низку необхідних ресурсів, навичок та можливостей. Бізнес-процеси сталого функціонування та розвитку підприємства контактують з ними в чіткому та послідовному порядку. Аналізуючи ключові ідеї для узагальнення думок дослідників, можна дійти висновку, що бізнес-процеси – це сукупність взаємопов'язаних видів діяльності, які мають точки входу та виходу, інтерфейси та організаційну структуру. Через здійснення визначених функцій вони ефективно конструюють низку дій та виконують відповідні завдання з метою забезпечення впорядкованої роботи, тим самим продукуючи певні результати (виробництво), що мають цінність для клієнта. Аналіз та дослідження потенціалу сучасних компаній доводить, що це власне бізнес-процес, що створює можливості для визначення його здатності виробляти конкурентоспроможну продукцію для задоволення потреб споживачів. Такі компанії розуміють потенціал сталого розвитку і тому потребують розробки власних стратегічних показників, які мають забезпечувати загальну та ефективну структуру й організацію бізнес-процесів. У цьому контексті на перший план виходять такі фактори, як розмір підприємства, ціни чи інші показники. Підприємства завжди намагаються досягти позитивних результатів діяльності, тому важливо забезпечити розумне ранжування основних та допоміжних бізнес-процесів, а також внутрішньої ефективності. У ході дослідження враховувались загальновідомі показники рівня якості, які залежать від потенціалу бізнесу через взаємодію між активними бізнес-процесами, що використовують технології, людські ресурси, управління, інформацію, знання тощо. У результаті дослідження розкрито особливості змін в управлінні бізнесом, що супроводжується переходом від функціонального управління до управління, орієнтованого на процеси з погляду процесно-орієнтованого підходу. Відповідно, економічний потенціал розглядається як мережа взаємопов'язаних рішень і процесів. Оскільки основними характеристиками економічного потенціалу є структура бізнес-процесів та взаємозв'язок між ними на різних рівнях, в яких здійснюються планування, контроль та коригування господарської діяльності, в підсумку підприємство отримує необхідний інструментарій для досягнення ефективного розвитку.
В статье рассмотрены сущность и характеристики процессно-ориентированного управления экономическим потенциалом предприятий на основе системного анализа существующих подходов и критического мышления к развитию современной экономической мысли. Ретроспективный анализ работы учёных за последние два десятилетия исследовал суть понятия «экономический потенциал» и обнаружил изменение тенденции понимания и толкования данной категории. В работе отмечено, что в современных научных публикациях освещаются различные аспекты понятия экономического потенциала и указываются существенные различия в определении самого понятия, однако использование структурного анализа значительно расширяет рамки исследования, в частности, позволяет выделить четыре ключевых направления: уровень, функциональность ресурсов и их ценность, ориентированность на производство или процесс преобразования. Благодаря реализации такого подхода компания может своевременно определить траекторию действий, накопить необходимые ресурсы, навыки и возможности. Бизнес-процессы устойчивого функционирования и развития предприятия контактируют с ними в чётком и последовательном порядке. Анализируя ключевые идеи для обобщения мнений исследователей, можно констатировать, что бизнес-процессы – это совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которые имеют точки входа и выхода, интерфейсы и организационную структуру. Осуществляя определённые функции, они эффективно конструируют ряд действий и выполняют соответствующие задания с целью обеспечения упорядоченной работы, тем самым продуцируя результаты (производство), имеющие ценность для клиента. Анализ и исследование потенциала современных компаний доказывает, что это именно сам бизнес-процесс, который создаёт возможности для определения его способности производить конкурентоспособную продукцию для удовлетворения потребностей потребителей. Такие компании понимают потенциал устойчивого развития и поэтому нуждаются в выработке собственных стратегических показателей, которые должны обеспечивать общую и эффективную структуру и организацию бизнес-процессов. В этом контексте на первый план выходят такие факторы, как размер предприятия, цены или другие показатели. Предприятия всегда стремятся достичь положительных результатов своей деятельности, поэтому важно обеспечить разумное ранжирование основных и вспомогательных бизнес-процессов, а также внутренней эффективности. В ходе исследования учитывались общеизвестные показатели уровня качества, которые зависят от потенциала бизнеса через взаимодействие между активными бизнес-процессами, использующими технологии, человеческие ресурсы, управление, информацию, знания и др. В результате исследования раскрыты особенности изменений в управлении бизнесом, что сопровождается переходом от функционального управления к управлению, ориентированному на процессы с позиции процессно-ориентированного подхода. Соответственно, экономический потенциал рассматривается как сеть взаимосвязанных решений и процессов. Поскольку основными характеристиками экономического потенциала являются структура бизнес-процессов и взаимосвязи между ними на разных уровнях, в рамках которых осуществляются планирование, контроль и корректировка хозяйственной деятельности, в конечном счёте предприятие получает необходимый инструментарий для достижения эффективного развития.
The article explores the nature and essential characteristics of process-based management of enterprise economic potential in the frameworks of system analysis of the current approaches and critical thinking to the development of modern economic theory. A retrospective analysis of the research studies over the past two decades has provided insights into the nature of an ‘economic potential’ concept and has revealed a shift of focus in understanding and interpretation of the given category. It is emphasized that modern scholarly publications demonstrate evidence of extensive research on various aspects of the economic potential concept and fundamental differences in the above term interpretations, however, the application of structural analysis would greatly enlarge the research scope, in particular, will enable to identify the four basic dimensions: the level and functionality of resources, their value-based perspective, along with the focus to production outcome or a transformation process. Through the realization of such approach, a company will get an opportunity to build an up-to-date action plan trajectory; accumulate the necessary range of resources, skills and capabilities, where company business processes of sustainable operation and development are designed to ensure their close interaction, clear manner and consistency. An indepth literature review to summarize numerous academic viewpoints has provided for identifying a business process as a set of interrelated activities that have their entry and exit points, specific interfaces, and organizational structure. Through a number of functions, they effectively design a range of actions and perform tasks to ensure well-ordered operation, thus producing results (production outcomes) that have value to a customer. A thorough study on modern companies’ economic potential provides argument that it is the business process that creates opportunities to shape its capacity to manufacture competitive products to meet customers’ needs. These companies understand the vast potential sustainable development provides that translates into the growing need to design their own strategic indicators to ensure common and effective structure and organizational pattern of business processes. In this context, such factors as the company size, price or other indicators are becoming paramount. Companies always strive for attaining better performance, thus it is critical to develop a reasonable ranking methodology to manage fundamental and auxiliary business processes, as well as the company internal efficiency. This study has deployed commonly accepted indicators of quality assurance affected by economic potential factors through active interaction between company business processes, technology, human resources, management, information, knowledge, etc. The research findings have revealed the specifics of a certain shift in business management associated with the transition from functional management approach to process-based management. Accordingly, the economic potential is viewed as a network of interconnected decisions and processes. Since the main characteristics of the economic potential are the structure of business processes and the relationships between them at different levels which accommodate the important phases of business planning, control and adjustment to changing environment, the ultimate benefit a company obtains is the relevant toolkit to ensure effective business development.
DOI: 10.30857/2413-0117.2020.1.9
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15783
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V143_P093-107.pdf303,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.