Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15965
Title: Peculiarities of financial security of social guarantees for Ukrainian population
Other Titles: Особенности финансового обеспечения социальных гарантий населения в Украине
Особливості фінансового забезпечення соціальних гарантій населення в Україні
Authors: Verhun, Antonina
Bondarchuk, Julia
Keywords: social standards
social guarantees
state financing
социальные стандарты
социальные гарантии
государственное финансирование
соціальні стандарти
соціальні гарантії
державне фінансування
Issue Date: 2020
Citation: Verhun A. Peculiarities of financial security of social guarantees for Ukrainian population / A. Verhun, J. Bondarchuk // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія : Економіка. – 2020. – Т. 25, Вип. 3 (82). – С. 104-108.
Source: Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія : Економіка
Odesa National University Herald. Series : Economy
Abstract: The state financial resources play an important role in providing social guarantees: the material well-being of people with disabilities and other aided categories of the population, as well as determining the scope of the wage fund in the budgetary sphere. Thus, affecting all aspects of the economic and social development of the country, ensuring the fulfillment of the state social function, state finances are the main source of financing social guarantees, which ensures the realization of social interests of all segments of the population. The theoretical bases for providing social guarantees of the population have been studied in the article, the basic tendencies and specific features for financing social guarantees of life of the population in Ukraine have been revealed. In particular, the main subjects of the formation of funds for providing social guarantees have been considered. It has been established that the formation of the financial base of social guarantees is achieved through the mediation of many links of the financial system: the consolidated state budget, social extrabudgetary funds, funds of non-state personal and property insurance, economic entities and household funds.
Финансовые ресурсы государства играют важную роль в обеспечении социальных гарантий: материального благосостояния нетрудоспособных лиц и других льготных категорий населения, а также определяют масштабы фонда оплаты труда в бюджетной сфере. Таким образом, воздействуя на все аспекты экономического и социального развития страны, обеспечивая выполнение социальной функции государства, государственные финансы является основным источником финансирования социальных гарантий, обеспечивает реализацию социальных интересов всех слоев населения. В статье исследованы теоретические основы обеспечения социальных гарантий населения, выявлены основные тенденции и специфические особенности финансирования социальных гарантий жизни населения в Украине. Так, в частности, рассмотрены основные субъекты формирования фондов денежных средств для обеспечения социальных гарантий. Установлено, что формирование базы социальных гарантий достигается при посредничестве многих звеньев финансовой системы: сводный бюджет государства, социальных внебюджетных фондов и фондов негосударственного личного и имущественного страхования, субъектов хозяйствования и домохозяйств.
В сучасних умовах розвитку економіки створення національної системи соціальних гарантій для сучасної держави має першочергове значення. Підписавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, Україна взяла на себе зобов'язання забезпечити життєвий рівень свого населення відповідно до міжнародних норм і стандартів та гарантувала соціальне забезпечення кожному не нижче життєво важливого прожиткового мінімуму, захист від бідності та соціального відчуження. Зазначений перехід змінив зміст господарського механізму в Україні, організаційних структур окремих його частин, у тому числі модернізував фінансову систему. Проте, роль держави щодо забезпечення соціальних гарантій населенню залишається досить важливою та значущою. Фінансові ресурси держави відіграють вагому роль у забезпеченні соціальних гарантій: матеріального добробуту непрацездатних осіб та інших пільгових категорій населення, а також визначають масштаби фонду оплати праці у бюджетній сфері. Таким чином, впливаючи на усі аспекти економічного та соціального розвитку країни, забезпечуючи виконання соціальної функції держави, державні фінанси є основним джерелом фінансування соціальних гарантій, що забезпечує реалізацію соціальних інтересів усіх верств населення. В статті досліджено теоретичні основи забезпечення соціальних гарантій населення, виявлено основні тенденції і специфічні особливості фінансування соціальних гарантій життя населення в Україні. Так, зокрема, розглянуто основні суб'єкти формування фондів грошових коштів для забезпечення соціальних гарантій. Встановлено, що формування фінансової бази соціальних гарантій досягається за посередництва багатьох ланок фінансової системи: зведеного бюджету держави, соціальних позабюджетних фондів і фондів недержавного особистого та майнового страхування, суб’єктів господарювання і домогосподарств. Досліджено досвід США та Канади, а також країн Європейського Союзу щодо використання концепції «мінімального рівня життя». Встановлено, що найбільш близьким для нас є досвід Словаччини, де прожитковий мінімум визначається згідно із середньостатистичним споживчим кошиком поточного періоду, який складається з урахуванням усередненої питомої ваги кожної позиції споживання товарів і послуг у загальному обсязі споживання. Проаналізовано кроки українського Уряду щодо приведення до європейських стандартів, спрямованих на встановлення прожиткового мінімуму в розмірі, який відповідав би фактичній вартісній величині наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, а також з пропозиціями щодо розширення переліку товарів та зміни методологічного підходу до формування прожиткового мінімуму.
DOI: 10.32782/2304-0920/3-82-16
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15965
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра філології та перекладу
Кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки
ISSN: 2304-0920
2664-696X
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра філології та перекладу (ФП)
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20200923_302.pdf153,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.