Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16038
Title: Розвиток дидактики: минуле і сьогодення як діалог поколінь
Other Titles: The development of didactics: the past and the present as a dialogue of generations
Authors: Александрович, Тетяна Зігфридівна
Малинка, Микола Миколайович
Keywords: дидактика
методи
особистісний підхід
педагогіка
принцип природовідповідності
технології
didactics
methods
person-centered approach
pedagogics
the principle of conformity with nature
technologies
Issue Date: 2020
Citation: Александрович Т. З. Розвиток дидактики: минуле і сьогодення як діалог поколінь / Т. З. Александрович, М. М. Малинка // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ІІІ: Констатації та діалоги в просторі науки та освіти : колективна монографія / Наукова редакція: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький. – Конін-Ужгород-Київ-Херсон : Посвіт, 2020. – С. 5-11.
Source: Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ІІІ: Констатації та діалоги в просторі науки та освіти
Rozwój nowoczesnej edukacji i nauki – stan, poblemy, perspektywy. Том III: Konstatacje i dialogi w przestrzeniach nauki i edukacji
Abstract: У роботі аналізуються різні підходи до формулювання та розв’язання проблем дидактики від витоків до сьогодення. Із цією метою розглядаються дослідження визначних науковців як українських, так і закордонних. Автори наголошують, що протягом розвитку педагогіки як науки найвизначніші мислителі намагалися віднайти універсальну формулу, яка дозволила би виховати освічену, високо інтелектуальну, глибоко моральну, духовну особистість. Дидактика активно допомагала в цьому, вивчаючи різноманітні методи, підходи, технології тощо. У роботі акцентується увага на тому, що основні поняття дидактики такі, як принцип природовідповідності, навчання рідною мовою, розвиток здібностей учня, використання різноманітних методів, розвивальне навчання тощо, що були сформульовані протягом сторіч західною педагогічною думкою, червоною ниткою проходять крізь дослідження українських науковців усіх часів. Також автори стверджують, що сучасному педагогові варто відходити від старих методів авторитарного викладання і більше спиратися на демократичні основи. Необхідно зважати на тенденції в освітянській галузі, а також на гуманістичне спрямування навчання. Ключовим у реалізації цього потрібно вважати особистісний підхід до кожного здобувача вищої освіти.
Various approaches to formulating and solving didactic problems from the origins to the present are analyzed in the paper. In view of this, the studies of outstanding Ukrainian and foreign scientists are considered. The authors emphasize that during the development of pedagogy as a science, the most outstanding thinkers tried to find a universal formula that would allow forming an educated, highly intellectual, deeply moral and spiritual personality. Didactics actively helped in this through studying various methods, approaches, technologies, etc. It is emphasized that the basic concepts of didactics such as the principle of conformity with nature, teaching in native language, the development of students' abilities, the use of various methods, developmental teaching, etc., which have been formulated over the centuries by Western pedagogical thought, and are a keynote of all Ukrainian scientists of all times. The authors also argue that a modern teacher should move away from the old methods of authoritarian teaching and rely more on democratic foundations. It is necessary to take into account the trends in education, as well as the humanistic orientation of education. The key to implementing this should be considered a person-centered approach to each higher education student.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16038
Faculty: Інститут комп'ютерних технологій та дизайну
Department: Кафедра дизайну та гуманітарних дисциплін
ISBN: 978-617-7835-32-4
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра дизайну та гуманітарних дисциплін (ДГД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aleksandrovych_T.,_Malynka_M.pdf402,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.