Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16088
Title: Роль соціокультурного компоненту у формуванні комунікативної компетентності в процесі вивчення української мови як іноземної
Other Titles: The role of the socio-cultural component in formation of communicative competence in the process of learning the Ukrainian language as foreign
Authors: Грицаєнко, Людмила Михайлівна
Keywords: соціокультурний компонент
іноземні студенти
формування комунікативної компетентності
українська мова як іноземна
україномовне середовище
мовленнєво-культурне середовище
socio-cultural component
foreign students
formation of communicative competence
Ukrainian as a foreign language
Ukrainian language environment
speecher-cultural environment
Issue Date: 2020
Citation: Грицаєнко Л. М. Роль соціокультурного компоненту у формуванні комунікативної компетентності в процесі вивчення української мови як іноземної / Л. М. Грицаєнко // Інноваційна педагогіка. – 2020. – Вип. 21, Т. 1. – С. 104-109.
Source: Інноваційна педагогіка
Innovative Pedagogy
Abstract: У статті розкрито роль соціокультурного компоненту при формуванні комунікативної компетентності у процесі вивчення української мови як іноземної для здобуття вищої освіти іноземними студентами. Вказано на основні тенденції розвитку сучасної освіти, що впливають на популярність та престижність отримання фаху іноземними громадянами в Україні. Подані статистичні дані Українського державного центру міжнародної освіти при Міністерстві освіти і науки України про зростання кількості іноземних студентів у закладах освіти України є свідченням зростання міжнародного авторитету України у сфері надання освітніх послуг. У роботі вказана нормативна база, яка забезпечує викладання навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» іноземним студентам. Основна мета курсу – сформувати комунікативну компетентність шляхом вироблення в іноземних студентів необхідних мовних і мовленнєвих умінь у всіх видах мовленнєвої діяльності, щоб забезпечити їм можливість спілкування в українському мовному середовищі (навчання, побут, культура) та здобуття спеціальності. Доведено, що мова навчання є інструментом і водночас гарантією якісної професійної підготовки, а тому оволодіння українською мовою як іноземною є одним з пріоритетних завдань для іномовних студентів при опануванні майбутньою професією в Україні. У статті розглянуто співвідношення понять «комунікативна компетентність» і «комунікативна компетенція» та проаналізовано їх компоненти: мовний, мовленнєвий, соціокультурний; досліджено, що четвертий компонент трактується по-різному: інтеркультурний, діяльнісний (стратегічний), прагматичний. Розкрито сутність соціокультурного компоненту комунікативної компетентності через систему взаємопов’язаних складових: країнознавчого, лінгвокраїнознавчого, соціолінгвістичного. Доведено значущість ролі соціокультурного компоненту при мовленнєво-культурній адаптації іноземних студентів до українського культурно-мовленнєвого середовища; при їх інтеграції в український соціум, освіту, культуру, побут. Соціокультурний компонент відіграє значну роль при формуванні в іноземних студентів соціокультурних знань, навичок, набуттю практичних умінь у соціально-культурній, навчально-професійній та навчально-науковій сферах з метою формування комунікативної компетентності, яка сприяє професійному, культурному, творчому розвитку та становленню мовної особистості майбутнього фахівця.
The role of the socio-cultural component in the formation of communicative competence in the process of studying Ukrainian as a foreign language for higher education by foreign students is revealed in the article. The main tendencies of the development of modern education, which influence the popularity and prestige of obtaining the profession of foreign citizens in Ukraine, are pointed out. The statistics provided by the Ukrainian State Center for International Education at the Ministry of Education and Science of Ukraine on the growth of the number of foreign students in educational establishments of Ukraine is a testimony to the growth of Ukraine's international authority in the field of educational services. The paper specifies the legal framework that provides the teaching of the discipline "Ukrainian as a foreign language" to foreign students. The main objective of the course is to form a communicative competence by developing the necessary language and speech skills in all types of speech activities for foreign students to enable them to communicate in the Ukrainian language environment (education, everyday life, culture) and gain a specialty. It is proved that the language of instruction is an instrument and at the same time a guarantee of quality vocational training, and therefore mastering Ukrainian as a foreign language is one of the priority tasks for foreign language students in mastering their future profession in Ukraine. The article considers the relation between the concepts of "communicative competence" and "communicative competence" and analyzes their components: linguistic, speech, socio-cultural; investigated that the fourth component is interpreted differently: intercultural, activity (strategic), pragmatic. The essence of the sociocultural component of communicative competence is revealed through a system of interrelated components: country, linguistic, sociolinguistic. The importance of the role of socio-cultural component in the speech and cultural adaptation of foreign students to the Ukrainian cultural and speech environment is proved; at their integration into the Ukrainian society, education, culture, life. The socio-cultural component plays a significant role in the formation of socio-cultural knowledge, skills, acquisition of practical skills in socio-cultural, educational-professional and educational-scientific spheres for foreign students in order to form a communicative competence that promotes professional, cultural, creative development and creativity specialist.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16088
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну
ISSN: 2663-6085
2663-6093
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття_Грицаєнко_Л.М..pdf173,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.