Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16093
Title: Педагогіка співробітництва як необхідна складова сучасних технологій навчання
Other Titles: Pedagogy of cooperation as a required component of modern teaching technologie
Authors: Александрович, Тетяна Зігфридівна
Малинка, Микола Миколайович
Keywords: діалог
особистісно-орієнтований підхід
педагогіка співробітництва
технології
творчість
фахівець
диалог
личностно-ориентированный подход
педагогика сотрудничества
технологии
творчество
специалист
dialogue
person-centered approach
pedagogy of cooperation
technologies
creativity
professional
Issue Date: 2019
Citation: Александрович Т. З. Педагогіка співробітництва як необхідна складова сучасних технологій навчання / Т. З. Александрович, М. М. Малинка // Директор школи, ліцею, гімназії. – Спеціальний тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". – 2019. – № 4. – Кн. 2. – Том II (84). – С. 8-18.
Source: Директор школи, ліцею, гімназії
Abstract: У статті аналізуються різні підходи до вивчення педагогіки співробітництва у вітчизняній та закордонній науковій думці. Досліджується необхідність застосування педагогіки співробітництва для формування особистості сучасного успішного фахівця. Із цією метою досліджуються форми й методи, які можна практично впроваджувати в навчання під час застосування педагогіки співробітництва на заняттях. З’ясовується, як впливає на студента, учня дана технологія, до чого призводить її використання в освіті. У роботі стверджується, що застосування педагогіки співробітництва в освітньому процесі сприяє вихованню всебічно розвиненої, високо професійної, інтелектуальної особистості, яка зорієнтована на загальнолюдські цінності, креативна, здатна приймати правильні рішення у кризових ситуаціях, не боїться брати на себе відповідальність. Автори акцентують увагу на тому, що саме підготовка професіонала високого рівня і є основною вимогою, яка ставиться перед закладами вищої освіти сьогодні.
В статье сопоставляются различные подходы к изучению педагогики сотрудничества в отечественной и зарубежной научной литературе. Исследуется необходимость применения педагогики сотрудничества для формирования личности современного успешного специалиста. С этой целью рассматриваются формы и методы, которые можно практически внедрять в обучение при применении педагогики сотрудничества на занятиях. Объясняется, как влияет на студента, учащегося данная технология, к чему приводит ее использование в образовании. В работе утверждается, что применение педагогики сотрудничества в образовательном процессе способствует воспитанию всесторонне развитой, высокопрофессиональной, интеллектуальной личности, ориентированной на общечеловеческие ценности, креативной, способной брать на себя ответственность, принимать правильные решения в кризисных ситуациях. Акцентируется внимание на том, что именно подготовка профессионала высокого уровня и составляет основное требование к выпускникам высшей школы сегодня.
Different approaches to the study of pedagogy of cooperation in domestic and foreign scientific thought are compared in the article. The necessity to use the pedagogy of cooperation to shape the personality of a modern successful specialist is studied. In view of this, the forms and the methods that can be practically introduced into training when applying the pedagogy of cooperation in the classroom are studied. It is revealed how the technology influences the student, and what leads to its use in education. The paper argues that the use of pedagogy of cooperation in the educational process promotes the development of a comprehensively developed, highly professional, intellectual personality, focused on universal values, creative, able to make the right decisions in crisis situations and is not afraid to take responsibility. The authors emphasize that the training of a high-level professional is the main requirement for higher education institutions today.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16093
Faculty: Інститут комп'ютерних технологій та дизайну
Department: Кафедра дизайну та гуманітарних дисциплін
ISSN: 2309-7744
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра дизайну та гуманітарних дисциплін (ДГД)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.