Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16198
Title: Current state of Ukraine's hotel market under COVID-19 and prospects for its development
Other Titles: Сучасний стан готельного ринку України в умовах COVID-19 та перспективи його розвитку
Современное состояние гостиничного рынка Украины в условиях COVID-19 и перспективы его развития
Authors: Puzyrova, P.
Dovbush, V.
Keywords: tourism
hotel business
COVID-19
hotel and restaurant business
development
hostel
low-cost
rack rates
туризм
готельний бізнес
готельно-ресторанний бізнес
девелопмент
хостел
лоукост
гостиничный бизнес
гостинично-ресторанный бизнес
Issue Date: 2020
Citation: Puzyrova P. Current state of Ukraine's hotel market under COVID-19 and prospects for its development / P. Puzyrova, V. Dovbush // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2020. – № 6 (229). – С. 68-75.
Source: Формування ринкових відносин в Україні
Формирование рыночных отношений в Украине
Market Relations Development in Ukraine
Abstract: During the writing of the article, it was found that for 2018-2019. Kiev pursued an active policy of increasing visitors, which has the following results: so according to the results of the first half of the year 2019. The city has already been visited by 20 thousand people more than 2018 of the same period. And such a positive upward trend in the number of guests would continue if not for COVID-19. This is a positive trend in 2018-2019 could not have a positive impact on the hotel market of the capital. So far, the number of rooms in Kiev is much inferior to most European capitals and still leaves upside potential. It is also determined that the losses of the hotel sector of Ukraine during the COVID-19 quarantine period amount to millions of UAH. The highest numbers record 5-star objects. Their losses amount to 3-8 million UAH, and the largest losses are for hotels that worked for business travel, as well as for hotels located in small cities and regional centers outside of business traffic flows. The main consequences of the coronavirus for the hotel business in Ukraine, in addition to the absence of guests, the closure and drop in income, also include the cash gap. Revenues quickly became zero. This led to the need for many companies to release almost all employees on leave at their own expense until the end of quarantine, stop advertising campaigns and other expenses. It also established a number of necessary priority measures to save and mitigate the economic blow from the coronavirus, which the hotel industry needs: to prohibit the accrual of fines, penalties and other financial sanctions for the period of quarantine and for 12 months after; prohibit charging interest and other payments for the use of credit funds; oblige banks and financial institutions to defer payment of funds; reduce VAT for hospitality enterprises up to 10%. It was determined that in 2020-2022 there will be a moderate increase in the total supply in the hotel market, which is associated with the restoration of construction or reconstruction of hotel projects that either remained frozen for more than 5 years or were characterized by a slow pace of construction. According to the results of 2018-2019 Kiev pursued an active policy of increasing visitors, which has the following results: so according to the results of the first half of the year 2019 the city has already been visited by 20 thousand people more than 2018 of the same period. And such a positive upward trend in the number of guests would continue if not for COVID-19. This is a positive trend in 2018-2019 could not have a positive impact on the hotel market of the capital. So far, the number of rooms in Kiev is much inferior to most European capitals and still leaves upside potential. By 2018-2019 Quite a lot of tourists and guests came to Ukraine. This was facilitated by low-cost flights, and the opening of borders with the European Union, and the growth of brand awareness of the country in the international arena, this, in turn, encourages increased development of tourist attractiveness. We are talking about investments, and about promotional campaigns, and about attracting international capital. Do not forget about the support of the hotel business. Developers need preferences and guarantees in order to see the economic feasibility and viability of the project.
В результаті написання статті було встановлено, що за 2018-2019 рр. Київ проводив активну політику з нарощування відвідувачів, що має результати: так за результатами першого півріччя 2019р. місто вже відвідало на 20 тис. людей більше, ніж 2018 р. аналогічного періоду. І така позитивна тенденція зростання кількості гостей продовжувалась би, якщо б не COVID-19. Така позитивна тенденція 2018-2019 рр. не могла не мати позитивного впливу на готельний ринок столиці. Поки що номерний фонд Києва сильно поступається більшості європейських столиць та все одно залишає потенціал до зростання. Також визначено, що втрати готельного сектора України у період карантину COVID-19 складають мільйони гривень. Найвищі цифри фіксують 5-зіркові об’єкти. Їхні збитки складають 3-8 млн. грн., а найбільші збитки у готелів, які працювали на бізнес-тревел, а також у готелів, розташованих у невеликих містах і обласних центрах поза потоками бізнес-трафіку. До головних наслідків коронавірусу для готельного бізнесу в Україні, крім відсутності гостей, закриття та падіння доходів також належить касовий розрив. Доходи стрімко стали нульовими. Це призвело до необхідності багатьом компаніям відпустити майже всіх співробітників у відпустку за свій рахунок до закінчення карантину, зупинити рекламні кампанії та інші витрати. Також встановлено ряд необхідних першочергових заходів для порятунку та пом’якшення економічного удару від коронавірусу, яких потребує готельна галузь: заборонити нарахування штрафів, пені та інших фінансових санкцій на період карантину та впродовж 12 місяців після;заборонити нараховувати відсотки та інші платежі за користування кредитними коштами; зобов’язати банки та фінансові установи надавати відстрочку сплати коштів; знизити ПДВ для підприємств готельної галузі до 10%. Визначено, що в 2020-2022 роках на готельному ринку буде помірне збільшення загального обсягу пропозиції, яке пов’язане з відновленням будівництва чи реконструкції готельних проєктів, які або залишалися замороженими протягом понад 5 років, або характеризувалися повільними темпами будівництва. За результатами 2018-2019 рр.. до України приїжджало досить багато туристів і гостей. Цьому сприяли і лоукости, і відкриття кордонів з Євросоюзом, і зростання впізнаваності бренду країни на міжнародній арені, це у свою чергу спонукає до збільшеного розвитку туристичної привабливості. Мова йде і про інвестиції, і про промокампанії, і про залучення міжнародного капіталу. Не варто забувати і про підтримку готельного бізнесу. Девелоперам потрібні преференції та гарантії, аби бачити економічну доцільність і життєздатність проєкту.
В ходе написания статьи было установлено, что за 2018-2019 гг. Киев проводил активную политику по наращиванию посетителей, что имеет такие результаты: так по результатам первого полугодия 2019р. город уже посетило на 20 тыс. человек больше, чем 2018 аналогичного периода. И такая положительная тенденция роста количества гостей продолжалась бы, если бы не COVID-19. Такая положительная тенденция 2018-2019 гг. не могла не иметь положительного влияния на гостиничный рынок столицы. Пока номерной фонд Киева сильно уступает большинству европейских столиц и все равно оставляет потенциал роста. Также определено, что потери гостиничного сектора Украины в период карантина COVID-19 составляют миллионы гривен. Самые высокие цифры фиксируют 5-звездные объекты. Их убытки составляют 3-8 млн. грн., а наибольшие убытки у отелей, которые работали на бизнес - тревел, а также у отелей, расположенных в небольших городах и областных центрах вне потоков бизнес – трафика. К главным последствиям коронавируса для гостиничного бизнеса в Украине, кроме отсутствия гостей, закрытия и падения доходов также относят кассовый разрыв. Доходы стремительно стали нулевыми. Это привело к необходимости многим компаниям отпустить почти всех сотрудников в отпуск за свой счет до окончания карантина, остановить рекламные кампании и другие расходы. Также установлен ряд необходимых первоочередных мер для спасения и смягчения экономического удара от коронавируса, в которых нуждается гостиничная отрасль: запретить начисление штрафов, пени и иных финансовых санкций на период карантина и в течение 12 месяцев после; запретить начислять проценты и другие платежи за пользование кредитными средствами; обязать банки и финансовые учреждения предоставлять отсрочку уплаты средств; снизить НДС для предприятий гостиничной отрасли до 10%. Определено, что в 2020-2022 годах на гостиничном рынке будет умеренное увеличение общего объема предложения, которое связано с восстановлением строительства или реконструкции гостиничных проектов, которые либо оставались замороженными в течение более 5 лет, или характеризовались медленными темпами строительства. По результатам 2018-2019 гг. в Украину приезжало довольно много туристов и гостей. Этому способствовали и лоукосты, и открытие границ с Евросоюзом, и рост узнаваемости бренда страны на международной арене, это в свою очередь побуждает к увеличенному развития туристической привлекательности. Речь идет и об инвестициях, и о промокампаниях, и о привлечении международного капитала. Не стоит забывать и о поддержке гостиничного бизнеса. Девелоперам нужны преференции и гарантии, чтобы видеть экономическую целесообразность и жизнеспособность проекта.
DOI: 10.5281/zenodo.3989374
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16198
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра економіки та сфери обслуговування
Кафедра підприємництва та бізнесу
ISSN: 2522-1620
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра смарт-економіки (СЕ)
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FRVU_2020_6(229)_P068-075.pdf300,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.