Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16204
Title: Зображення одягу і атрибутів святих в іконописі Лівобережної України та Київщини другої половини XVII – першої половини XVIII ст.
Other Titles: Depiction of the clothing and attributes of saints in the iconography of the Left-Bank Ukraine and Kyiv region in the second half of the 17th – first half of the 18th century
Изображение одеяний и атрибутов святых в иконописи Левобережной Украины и Киевщины второй половины XVII – первой половины XVIII в.
Authors: Хребтенко, М. С.
Keywords: український іконопис
бароко
техніка і технологія живопису
асист
імприматура
лесування
золочення
украинская иконопись
барокко
техника и технология живописи
ассист
имприматура
лессировка
золочение
Ukrainian icon painting
baroque
painting technique and technology
assist
imprimatura
glazing
gilding
Issue Date: 2020
Citation: Хребтенко М. С. Зображення одягу і атрибутів святих в іконописі Лівобережної України та Київщини другої половини XVII – першої половини XVIII ст. [Текст] / М. С. Хребтенко // Art and Design. - 2020. - № 2 (10). - С. 129-146.
Source: Art and Design
Abstract: Мета роботи – виявити і проаналізувати техніко-технологічні особливості зображення одягу в іконописі Лівобережної України та Київщини у другій половині XVII – першій половині XVIII століть. Автором було здійснено натурні дослідження пам’яток іконопису вказаного періоду з колекцій музеїв України. Отримані дані були доповнені інформацією з опублікованих наукових праць та архівних джерел. Проведений порівняльний аналіз дозволив простежити особливості зображення різних тканин в іконописі Лівобережної України та Київщини у др. пол. ХVII – пер. пол. ХVIIІ ст. та визначити риси впливу на нього візантійської і західноєвропейської техніки живопису. Виявлено, що в українському іконописі до кін. XVII століття для зображення тканин користувались методом, корені якого сягають візантійської системи темперного живопису. Домінуючим залишався білий левкас, але вже на початку XVIIІ століття майстри могли тонувати ґрунти і робити імприматури, що впливало на процес написання одягу та ікони в цілому. Приблизно з другої чверті XVIIІ століття у зустрічається використання гризайльного підмальовка. Ці нововведення демонструють вплив західноєвропейського живопису на техніко-технологічному рівні. Для декорування ікон широко використовували золото і срібло: сухозлітне, покладене на полімент або на асист, і чинене, що наносили як фарбу. Уточнено вже існуючі в літературі дані стосовно послідовності накладання кольорів і тонів, та часові рамки застосування в українському іконописі золочення на асист. Вперше предметом дослідження є процес написання доличної частини ікон Лівобережної України та Київщини другої половини XVII – першої половини XVIII століть. Детально описано і проаналізовано способи зображення одягу і поширені прийоми декорування та імітації фактури тканин. Дослідження дозволяє розширити знання про український іконопис і розкриває техніку його виконання.
Цель работы – выявить и проанализировать технико-технологические особенности изображения одежд в иконописи Левобережной Украины и Киевщины во второй половине XVII – первой половине XVIII веков. Проведены натурные исследования памятников иконописи указанного периода из коллекций музеев Украины. Полученные данные были дополнены информацией из опубликованных научных трудов и архивных источников. Проведенный сравнительный анализ позволил проследить особенности изображения различных тканей в иконописи Левобережной Украины и Киевщины во второй пол. ХVII – первой пол. XVIII в. и определить черты влияния византийской и западноевропейской техники живописи. Выявлено, что в украинской иконописи до кон. XVII века для изображения тканей пользовались методом, корни которого уходят к византийской системе темперной живописи. Доминирующим оставался белый левкас, но уже в начале XVII века мастера могли использовать тонированные грунты и делать имприматуры, что влияло на процесс написания одежд и иконы в целом. Примерно со второй четверти XVII века встречается использование гризайльного подмалевка. Эти нововведения демонстрируют влияние западноевропейской живописи на технико-технологическом уровне. Для декорирования икон широко использовали золото и серебро: сусальное, накладываемое на полимент или на ассист, и твореное, нанесенное как краска. Было уточнено уже существующие в литературе данные о последовательности наложения цветов и тонов, и временных рамках применения в украинской иконописи золочения на ассист. Впервые предметом исследования является процесс написания доличной части икон Левобережной Украины и Киевщины второй половины XVII – первой половины XVIII веков. Описаны и проанализированы способы изображения одеяний и распространенные приемы декорирования и имитации фактуры тканей. Исследование позволяет расширить знания об украинской иконописи и раскрывает технику ее выполнения.
To identify and analyze ways of depiction of clothing in the iconography of the Left Bank Ukraine and Kyiv region in the second half of the 17th - the first half of the 18th centuries. The author conducted a field exploration of painted icon monuments from the mentioned period in the collections of Ukrainian museums. The data obtained was supplemented with information from published scientific papers and archival sources. The analysis performed made it possible to trace the peculiarities of the depiction of different fabrics in the iconography of the Left Bank Ukraine and Kyiv region in the second half of the 17th – first half of the 18th centuries, and to identify the aspects of the effects on it of Byzantine and Western European painting techniques. It is revealed that in the Ukrainian icon painting till the end of the 17th century was used a method for depicting fabrics, whose roots go back to the Byzantine system of tempera painting. Although white levkas remained dominant in Ukrainian iconography, by the beginning of the 18th century masters could tone grounds and make imprimaturas, which had their influence on the process of painting clothing and the icon in general. Since about the second quarter of the 18th century the use of grisaille underpaints has been encountered in some icons. These innovations demonstrate the impact of Western European painting at the technical and technological level. Gold and silver were widely used for decorating icons. In that time to decorate the icons were widely used leaf gold and silver and powdered gold and silver. For the first time, the subject of research is the process of painting the garment part of the icons of Left-Bank Ukraine and the Kiev region in the second half of the XVII – the first half of the XVIII centuries. The methods of depicting clothing and common techniques for decorating and depicting texture of fabrics are described and analyzed in detail. The study expands knowledge about Ukrainian icon painting and reveals the technique of its creation.
DOI: 10.30857/2617-0272.2020.2.11
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16204
ISSN: 2617-0272
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Art and Design

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artdes_2020_N2_P129-146.pdf1,75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.