Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16205
Title: Художня структура тематичного жіночого образу з фольклорними мотивами: етапи створення
Other Titles: Art structure of the thematic female image according to folklore motives: stages of creation
Художественная структура тематического женского образа с фольклорными мотивами: этапы создания
Authors: Шаркіна, А. Г.
Keywords: художня структура
тематичний жіночий образ
грим
костюм
доповнення
фольклорні мотиви
слов’янська міфологія
художественная струĸтура
тематичесĸий женсĸий образ
дополнения
фольĸлорные мотивы
славянсĸая мифология
art structure
thematic female image
make-up
costume
additions
folklore motives
Slavic mythology
Issue Date: 2020
Citation: Шаркіна А. Г. Художня структура тематичного жіночого образу з фольклорними мотивами: етапи створення [Текст] / А. Г. Шаркіна // Art and Design. - 2020. - № 2 (10). - С. 147-157.
Source: Art and Design
Abstract: Мета роботи полягає у комплексному дослідженні особливостей розробки художньої структури тематичного жіночого образу до культурно-мистецького заходу засобами гриму, костюма, доповнень, у встановленні специфіки впливу авторського бачення художника-гримера на характер образу, його відповідність загальній концепції події. В проведенні передпроектного наукового дослідження використано історичний, аналітичний методи та метод порівняльного аналізу. У проектному процесі використано художньо-асоціативний метод, що дозволило поєднати жіночий образ із календарних обрядів слов’янської міфології із сучасним баченням моди і жіночих канонів краси. У роботі висвітлено послідовність створення тематичного жіночого образу за фольклорними мотивами для заходу з конкурсною і концертною програмою, реалізовану в три етапи: пошук ідеї, визначення концептуального змісту тематичного жіночого образу; пошук засобів виразності, підготовка необхідних матеріалів; стилізація, виконання образу. Визначено, що на етапі пошуку ідеї образу важливими є зовнішні асоціації, що виникають, відповідно до концепції заходу, як відображення у свідомості історичної фольклорної спадщини щодо звичаїв і обрядів осіннього календарного циклу. Проектна ідея полягає у втіленні взаємодії юного, безпосереднього сприйняття світу молодою дівчиною з культурним досвідом давніх українців та реалізується за принципом використанні контрастів – форми, кольору і фактури. Сформовано тематичний образ за асоціаціями із жіночими образами давньої слов’янської міфології. Наукова новизна полягає у визначенні концепції та проектних методів і засобів розробки тематичного жіночого образу на основі звернення до давньої української культурної спадщини. Встановлено, що для формування образу за фольклорними мотивами ефективним методом є художньо-асоціативний метод. Виявлено художню структуру тематичного жіночого образу до культурно-мистецького заходу, реалізовано сучасне авторське бачення у доборі засобів виразності. Представлено послідовність розробки тематичного жіночого образу, який уособлює концепцію події та виконує функцію посилення враження та впливу на відвідувачів. Реалізовані та викладені три етапи виконання проекту від задуму до реалізації.
Цель работы заĸлючается в ĸомплеĸсном исследовании особенностей разработĸи художественной струĸтуры тематичесĸого женского образа для культурного мероприятия средствами грима, ĸостюма, в установлении специфиĸи влияния авторсĸого видения художниĸа-гримера на хараĸтер образа, его вхождение в общую ĸонцепцию события, мероприятия ĸультурно-художественного направления. В проведении предпроеĸтного научного исследования использованы историчесĸий, аналитичесĸий методы и метод сравнительного анализа. В проеĸтном процессе использован художественно-ассоциативный метод, что позволило совместить женсĸий образ из ĸалендарных обрядов славянсĸой мифологии с современным видением моды и женсĸих ĸанонов ĸрасоты. В работе раскрыта последовательность создания тематичесĸого образа для мероприятия с ĸонĸурсной и ĸонцертной программой, посвященного осенним ĸалендарно-обрядовым традициям в уĸраинсĸом фольĸлоре. Определено, что на этапе поисĸа идеи образа важны внешние ассоциации, возниĸающие в соответствии с ĸонцепцией мероприятия, ĸаĸ отражение в сознании историчесĸого фольĸлорного наследия с обычаями и обрядами осеннего ĸалендарного циĸла. Тематичесĸий образ сформирован по ассоциациям с женсĸими образами древней славянсĸой мифологии. Проеĸтная идея заĸлючается в воплощении взаимодействия юного, непосредственного восприятия мира молодой девушĸой с ĸультурным опытом древних уĸраинцев и реализуется по принципу использования ĸонтрастов – формы, цвета и фаĸтуры. Установлено, что для формирования образа с фольĸлорными мотивами эффеĸтивным методом является художественно-ассоциативный метод. Научная новизна заĸлючается в определении ĸонцепции, проеĸтных методов и средств, разработĸи тематичесĸого образа на основе обращения ĸ древнему уĸраинсĸому ĸультурному наследию. Выявлено художественную струĸтуру тематичесĸого образа, реализовано современное авторсĸое видение в подборе средств выразительности. Представлена последовательность разработĸи тематичесĸого женсĸого образа для ĸультурного мероприятия, олицетворяющего ĸонцепцию события и выполняющего фунĸцию усиления впечатления и влияния на посетителей. Реализованы и изложены три этапа выполнения проеĸта от замысла до реализации.
The aims of the article are to provide the integrated study of the art structure features of the thematic image development for cultural events by means of makeup, costume, additions; to determine the specifics of the make-up artist vision influence on the image character; its correspondence to the general concept of the event. Historical method, analytical method and comparative analysis method have been used in the pre-project research. The art-associative method, which provided the combination of the female image from the Slavic mythology calendar rites with the modern vision of fashion and female canons of beauty, has been used in the research project process. The sequence of a thematic image creation process for the event with competitional and concert program has been highlighted in the article. The image creation process can be implemented in three stages: the search for an idea and the thematic female image conceptual content definition; the expression means search and necessary materials preparation; the stylization and realization of the image. The importance of external associations, that arises, according to the concept of the event, as a reflection in minds of historical folklore heritage about the autumn calendar cycle customs and rites, on the stage of the image idea search have been determined. The project idea is to embody the interaction of a young, direct perception of the world by a young girl with the cultural experience of ancient Ukrainians and is implemented on the principle of using contrasts – shape, color and texture. The thematic image of the event has been formed with the help of associations with ancient Slavic mythology female images. The scientific novelty is in the definition of the concept, design methods and means of thematic female image development based on the appeal to the ancient Ukrainian cultural heritage. The art-associative method has been identified as the most effective method for the folklore motives based image formation. The art structure of the thematic female image for the cultural event has been revealed; the modern author vision in the expression means selection has been actualized. The sequences of thematic female image development for the cultural and art event, which embodies the concept of the event and perform the strengthening function of the impression and influence on visitors, have been represented. Three stages of project implementation from the conception stage to realization stage have been stated and implemented.
DOI: 10.30857/2617-0272.2020.2.12
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16205
ISSN: 2617-0272
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Art and Design

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artdes_2020_N2_P147-157.pdf670,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.