Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16214
Title: Contemporary management of business processes within the supply chain of fashion industry
Other Titles: Сучасний менеджмент бізнес-процесів в межах ланцюжка постачання індустрії моди
Authors: Dobrosavljevic, Andrea
Urosevic, Snežana
Keywords: управління бізнес-процесами
ланцюжок поставок
співробітництво
індустрія моди
Business Process Management (BPM)
supply chain
supply chain business processes
collaborative processes
fashion industry
Issue Date: 2020
Citation: Dobrosavljevic A. Contemporary management of business processes within the supply chain of fashion industry = Сучасний менеджмент бізнес-процесів в межах ланцюжка постачання індустрії моди [Текст] / A. Dobrosavljevic, S. Urosevic // Індустрія моди. Fashion Industry. - 2020. - № 2. - С. 36-39.
Source: Індустрія моди. Fashion Industry
Abstract: Бізнес-процеси присутні у всіх типах підприємств, незалежно від розміру або галузі, в якій діє підприємство. Успішне управління бізнес-процесами (BPM) є показником рівня сталості організаційних процесів. В рамках ланцюга поставок можна спостерігати наявність бізнес-процесів спільного характеру, оскільки BPM спирається на принципи партнерства, розвитку та обміну інформацією через зв’язки, що існують у цьому ланцюгу між усіма суб’єктами [1]. У цій роботі розглядається BPM у відносинах з постачальниками та споживачами в ланцюгу поставок підприємств, які працюють в індустрії моди. Ламберт [2] перелічує вісім макропроцесів, що відбуваються в ланцюгу поставок, між постачальниками, виробниками, дистриб’юторами, роздрібними продавцями та кінцевими споживачами, а саме: управління взаємовідносинами з клієнтами, управління взаємовідносинами з постачальниками, управління попитом, виконання замовлень, управління потоками виробництва, удосконалення продукції, а також комерціалізація та менеджмент повернень. У рамках цієї статті представлено дослідження, яке аналізує сегменти управління спільними бізнес-процесами в ланцюгу поставок індустрії моди на основі відповідей 508 менеджерів та працівників індустрії моди в Республіці Сербія. Досліджено потреби у розвитку окремих сегментів відповідно до потреб сучасного менеджменту бізнес-процесів. Дослідницька частина цієї статті спирається на застосування тесту Фрідмана, який дозволяє аналізувати поточний стан BPM у відносинах з постачальниками та споживачами в ланцюгу поставок індустрії моди, що виражається у відповідях працівників із ранжируванням їх уподобань. Матеріал статті сприяє створенню бази знань в рамках досліджень у галузі впливу BPM на вдосконалення ланцюга поставок, на основі яких можна проводити подальші дослідження та розширювати знання. Результати, досліджень цього типу, сприяють розвитку бізнесу з різних аспектів. Переваги можуть бути відображені не лише через посилення конкурентних позицій, а й через сталість бізнесу на основі адекватного застосування практики BPM у всіх його сегментах. Відповідно, крім наукової новизни, яка відображається в результатах дослідницької роботи, є практична новизна, яка знайшла відображення в керівних принципах розвитку сучасного BPM в ланцюгу поставок індустрії моди.
Business processes are present in all types of organizations, regardless of the size or industry within which the organization operates. Successful business process management (BPM) is an indicator of the level of process maturity of the organization. Within the supply chain, it is possible to observe the presence of business processes of a collaborative nature, as BPM relies on the principles of partnership, development, and exchange of information through links that exist within this chain between all actors [1]. Within this paper, BPM in the relations with suppliers and consumers within the supply chain of organizations operating in the fashion industry is considered. Lambert [2] lists eight macro processes that take place in the supply chain, between suppliers, manufacturers, distributors, retailers and end consumers, as follows: customer relationship management, supplier relationship management, demand management, order execution, flow management production, product development and commercialization and return management. Within this paper, a research is presented which analyzes industry, based on the responses of 508 managers and employees in the fashion industry in the Republic of Serbia. The needs for the development of certain segments in accordance with the needs of modern business process management have been explored. The research part of this paper relies on the application of Friedman's test which enables the analysis of the current state of BPM in relations with suppliers and consumers within the supply chain of the fashion industry, expressed through workers' responses with a ranking of their preferences. This paper contributes to the creation of a knowledge base within the research in the field of the impact of BPM on improvements in the supply chain, on the basis of which it is possible to conduct further research and upgrade knowledge. The findings derived from the results of research of this type contribute to the development of the business from various aspects. The benefits can be reflected not only through the strengthening of the competitive position but also through the sustainability of business on the basis of adequate application of BPM practices in all business segments. Accordingly, in addition to the scientific novelty, which is reflected in the results of the research work, there is a practical novelty, which is reflected in the guidelines for the development of modern BPM within the supply chain of the fashion industry.
DOI: 10.30857/2706-5898.2020.2.1
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16214
ISSN: 2706-5898
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Індустрія моди. Fashion Industry

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IM_2020_N2_P036-039.pdf111,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.