Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16230
Title: Експериментальне дослідження впливу геометрії металевих відливок деталей замка "блискавка" на особливості їх обробки в галтувальній машині
Other Titles: Experimental investigation of the influence of the geometry of the metal castings of the details of the zipper on the features of their processing
Экспериментальное исследование влияния геометрии металлических отливок деталей замка "молния" на особенности их обработки в галтовочной машине
Authors: Залюбовський, М. Г.
Панасюк, І. В.
Keywords: відливка
просторовий рух
відділення від ливників
замок блискавка
режим руху робочого масиву
отливка
пространственное движение
отделение от литников
замок молния
режим движения рабочего массива
casting
spatial motion
separation from gullies
lightning lock
operating mode of the working array
Issue Date: 2020
Citation: Залюбовський М. Г. Експериментальне дослідження впливу геометрії металевих відливок деталей замка "блискавка" на особливості їх обробки в галтувальній машині [Текст] / М. Г. Залюбовський, І. В. Панасюк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2020. - № 2 (144). - С. 24-32.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки
Abstract: Мета роботи – експериментально дослідити інтенсивність та специфіку обробки різних типів металевих відливок замка «блискавка» в галтувальній машині зі складним просторовим рухом робочої ємкості, отримання відповідних розрахункових залежностей для визначення часу обробки. Проведено експериментальне дослідження відділення від ливників трьох типів металевих відливок замка «блискавка» в галтувальній машині зі складним просторовим рухом робочої ємкості шляхом спостереження за зміною кількості оброблених деталей під час виконання технологічного процесу. Здійснено подальшу математичну обробку отриманих результатів. Визначено типи відливок, на обробку яких в галтувальній машині зі складним просторовим рухом робочої ємкості витрачається максимальна та мінімальна кількість технологічного часу. Встановлено, що для обробки відливок із закріпленими деталями-фіксаторами необхідно в два рази більше технологічного часу, який витрачається на очищення відокремлених деталей від залишків облою та задирок. У порівнянні зі звичайними обертовими галтувальними машинами, використовуючи машини зі складним просторовим рухом робочої ємкості, можна підвищити продуктивність виконання даної технологічної операції практично в десять разів. Встановлені залежності між різними типами металевих відливок замка «блискавка» та інтенсивністю відділення від них деталей при обробці в галтувальній машині зі складним просторовим рухом робочої ємкості із забезпеченням водоспадного режиму руху та 50% заповнення ємкості. Отримані відповідні розрахункові залежності для визначення часу обробки. Отримані настанови щодо реалізації раціональних технологічних параметрів при обробці різних типів металевих відливок замка «блискавка» в галтувальній машині зі складним просторовим рухом робочої ємкості. Дані настанови можуть бути використані на стадії проектування технологічних процесів та обладнання на відповідних машинобудівних та підприємствах легкої промисловості, що спеціалізуються на виготовленні фурнітурних виробів.
Цель работы – экспериментально исследовать интенсивность и специфику обработки различных типов металлических отливок замка «молния» в галтовочной машине со сложным пространственным движением рабочей емкости, получения соответствующих расчетных зависимостей для определения времени обработки. Проведено экспериментальное исследование отделения от литников трех типов металлических отливок замка «молния» в галтовочной машине со сложным пространственным движением рабочей емкости путем наблюдения за изменением количества обработанных деталей при выполнении технологического процесса. Осуществлено дальнейшую математическую обработку полученных результатов. Определены типы отливок, на обработку которых в галтовочной машине со сложным пространственным движением рабочей емкости расходуется максимальное и минимальное количество технологического времени. Установлено, что для обработки отливок с закрепленными деталями-фиксаторами необходимо в два раза больше технологического времени, которое тратится на очистку отделенных деталей от остатков облоя и заусенцев. По сравнению с обычными галтовочными машинами с вращательными емкостями, используя машины со сложным пространственным движением рабочей емкости, можно повысить производительность выполнения данной технологической операции практически в десять раз. Установлены зависимости между различными типами металлических отливок замка «молния» и интенсивностью отделения от них деталей при обработке в галтовочной машине со сложным пространственным движением рабочей емкости с обеспечением водопадного режима движения и 50% заполнения емкости. Получены соответствующие расчетные зависимости. Полученные рекомендации по реализации рациональных технологических параметров при обработке различных типов металлических отливок замка «молния» в галтовочной машине со сложным пространственным движением рабочей емкости. Данные рекомендации могут быть использованы на стадии проектирования технологических процессов на соответствующих предприятиях легкой промышленности, специализирующихся на изготовлении фурнитурных изделий.
Experimentally investigate the intensity and specificity of the processing of different types of metal castings of the zipper in a tensile machine with complex spatial movement of the working capacity, to obtain the appropriate calculation dependencies to determine the processing time. An experimental study of the separation from the casters of three types of metal castings of the zipper (casting with two, with eight fixed details-cases and outflow with sixteen fixed details by clamps) in a tensile machine with a complex spatial movement of the working capacity by observing the change in the number of machined parts during the process. Further mathematical processing of the obtained results is carried out. The types of castings for which the maximum and minimum technological time are spent in the toughening machine with complex spatial movement of the working capacity are determined. It is established that for processing castings with fixed parts-locks it takes twice more technological time, which is spent to clean the separated parts from the remnants of the wrap and burrs. Compared with conventional rotating shredding machines, using machines with complex spatial movement of the working capacity, you can increase the productivity of this technological operation by almost ten times. The dependences between different types of metallic castings of the zipper and the intensity of separation of parts from them during processing in a caulking machine with a complex spatial movement of the working capacity with providing a waterfall mode of movement and 50% filling the capacity. Appropriate design dependencies were obtained to determine the processing time. Guidelines on the implementation of rational technological parameters in the processing of various types of metal castings of the zipper in a tensile machine with a complex spatial movement of the working capacity. These guidelines can be used at the design stage of technological processes and equipment in the relevant machine-building and light industry enterprises specializing in the manufacture of hardware.
DOI: 10.30857/1813-6796.2020.2.2
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16230
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V144_P024-032.pdf1,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.