Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16231
Title: Дослідження впливу світлостабілізаторів на світлостійкість забарвленого активними барвниками бавовняного трикотажу
Other Titles: Investigation of the influence of light stabilizers on the lightfastness of cotton knit fabric dyed with reactive dyes
Исследование влияния светостабилизаторов на светостойкость окрашенного активными красителями хлопчатобумажного трикотажа
Authors: Семешко, О. Я.
Асаулюк, Т. С.
Сарібєкова, Ю. Г.
Keywords: бавовняний трикотаж
активні барвники
загальні колірні відмінності
кінетика фотодеструкції
світлостабілізатори
УФ-абсорбери
антиоксиданти
хлопчатобумажный трикотаж
активные красители
общие цветовые различия
кинетика фотодеструкции
светостабилизаторы
УФ-абсорберы
антиоксиданты
cotton knit fabric
reactive dyes
total colour difference
photodestruction kinetics
light stabilizers
UV absorbers
antioxidants
Issue Date: 2020
Citation: Семешко О. Я. Дослідження впливу світлостабілізаторів на світлостійкість забарвленого активними барвниками бавовняного трикотажу [Текст] / О. Я. Семешко, Т. С. Асаулюк, Ю. Г. Сарібєкова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2020. - № 2 (144). - С. 33-44.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки
Abstract: Мета роботи полягає в дослідженні впливу світлостабілізаторів на світлостійкість забарвлень бавовняного трикотажу, пофарбованого активними барвниками. Досліджування здійснювалось з використанням бавовняного трикотажного полотна переплетення ластик 1+1 з поверхневою густиною 150 г/см2, підготовленого за суміщеною технологією відварювання і відбілювання Фарбування волокнистого матеріалу здійснювалось з використанням активних барвників марки Bezaktiv періодичним способом при концентрації 0,3% від маси матеріалу. У якості світлостабілізаторів обрані УФ-абсорбери: 2,5-дигідроксиацетофенон, 2,4-дигідроксибензофенон та фенілсаліцилат – та антиоксиданти: двохатомні феноли – гідрохінон, пірокатехін та резорцин. У роботі світлостабілізацію бавовняного трикотажу проводили після фарбування активними барвниками та промивання забарвленого трикотажного матеріалу. Технологічний режим застосування досліджуваних світлостабілізаторів полягав у просоченні трикотажного полотна, сушінні та термофіксації матеріалу. Для пофарбованих зразків трикотажу було перевірено індивідуальний вплив світлостабілізаторів на зміну кольору забарвленого трикотажного полотна та досліджено кінетику фотодеструкції забарвлень. Інсоляцію зразків здійснювали на приладі з ртутно-вольфрамовою лампою RF 1201 BS («REFOND»). Після обробки та інсоляції визначали загальні колірні відмінності dE зразків трикотажу у порівнянні з необробленим матеріалом за допомогою колориметра TCR-200 («PCE Instruments»). Отримані результати свідчать, що зміна початкових забарвлень після обробки світлостабілізаторами залежить від кольору барвника та від типу світлостабілізатора. Найбільші зміни кольору спостерігаються при використанні фенілсаліцилату, пірокатехіну та резорцину. Встановлено, що УФ-абсорбери проявляють світлозахисний ефект в більшій мірі, ніж антиоксиданти. Отримані експериментальні результати також свідчать про необхідність одночасного використання УФ-абсорберів та антиоксидантів з метою ефективної світлостабілізації забарвленого бавовняного трикотажу. Досліджено індивідуальний вплив світлостабілізаторів – УФ-абсорберів та антиоксидантів – на світлостійкість забарвлень бавовняного трикотажу активними барвниками марки Bezaktiv. Встановлено, що для ефективного світлозахисту забарвлень бавовняного трикотажу активними барвниками необхідне одночасне використання УФ-абсорберів та антиоксидантів.
Цель работы заключается в исследовании влияния светостабилизаторов на светостойкость окрасок хлопчатобумажного трикотажа, окрашенного активными красителями. Исследование осуществлялось с использованием хлопчатобумажного трикотажного полотна переплетения ластик 1+1 с поверхностной плотностью 150 г/см2, подготовленного по совмещенной технологии отваривания и отбеливания. Крашение волокнистого материала осуществлялось с использованием активных красителей марки Bezaktiv периодическим способом при их концентрации 0,3% от массы материала. В качестве светостабилизаторов выбраны УФ-абсорберы: 2,5 дигидроксиацетофенон, 2,4-дигидроксибензофенон и фенилсалицилат – и антиоксиданты: двухатомные фенолы – гидрохинон, пирокатехин и резорцин. В работе светостабилизацию хлопчатобумажного трикотажа проводили после крашения активными красителями и промывки окрашенного трикотажного материала. Технологический режим применения исследуемых светостабилизаторов заключался в пропитке трикотажного полотна, сушке и термофиксации материала. Для окрашенных образцов трикотажа были исследованы индивидуальное влияние светостабилизаторов на изменение цвета окрашенных образцов трикотажного полотна и кинетика фотодеструкции окрасок. Инсоляцию образцов осуществляли на приборе с ртутно-вольфрамовой лампой RF 1201 BS («REFOND»). После обработки и инсоляции определяли общие цветовые различия dE образцов трикотажа по сравнению с необработанным материалом с помощью колориметра TCR-200 («PCE Instruments»). Полученные результаты свидетельствуют о том, что изменение начальных окрасок после обработки светостабилизаторами зависит от цвета красителя и от типа светостабилизатора. Наибольшие изменения цвета наблюдаются при использовании фенилсалицилата, пирокатехина и резорцина. Установлено, что УФ-абсорберы проявляют светозащитный эффект в большей степени, чем антиоксиданты. Полученные экспериментальные результаты также свидетельствуют о необходимости одновременного использования УФ-абсорберов и антиоксидантов с целью эффективной светостабилизации окрашенного хлопчатобумажного трикотажа. Исследовано индивидуальное влияние светостабилизаторов – УФ-абсорберов и антиоксидантов – на светостойкость окрасок хлопчатобумажного трикотажа активными красителями марки Bezaktiv. Установлено, что для эффективной светозащиты окрасок хлопчатобумажного трикотажа активными красителями необходимо одновременное использование УФ-абсорберов и антиоксидантов.
The goal of the work is to study the effect of light stabilizers on the lightfastness of colours of cotton knit fabric dyed with reactive dyes. The study was carried out using a cotton 1+1 rib knit fabric with a surface weight of 150 g/cm2, prepared by the combined technology of boiling and bleaching. Dyeing of the fibrous material was carried out using Bezaktiv reactive dyes in a batch method at a concentration of 0.3% by weight of the material. UV absorbers 2,5-dihydroxyacetophenone, 2,4-dihydroxybenzophenone, phenyl salicylate and antioxidants – diatomic phenols – hydroquinone, pyrocatechol and resorcinol were chosen as light stabilizers. In the work, the light stabilization of cotton knit fabric was carried out after dyeing with reactive dyes and washing the dyed knit material. The technological mode of application of the studied light stabilizers was to impregnate a knit fabric, drying and curing the material. The individual effect of light stabilizers on the colour change of dyed knit fabric samples and the photodestruction kinetics of dyes were investigated. The insolation of the samples was carried out on a device with a mercury-tungsten lamp RF 1201 BS ("REFOND"). After treatment and insolation, the total colour difference dE of knit samples were determined compared to untreated material using a TCR-200 colorimeter ("PCE Instruments"). The results obtained indicate that the change in the initial colours after treatment with light stabilizers depends on the colour of the dye and on the type of light stabilizer. The greatest colour changes are observed with phenyl salicylate, pyrocatechol and resorcinol. It has been established that UV absorbers exhibit a light-shielding effect to a greater extent than antioxidants. The obtained experimental results also indicate the need for the simultaneous use of UV absorbers and antioxidants in order to efficiently stabilize dyed cotton knit fabric. The individual effect of light stabilizers – UV absorbers and antioxidants – on the lightfastness of colours of cotton knit fabric dyed with Bezaktiv reactive dyes is investigated. It was established that for effective light protection of colours of cotton knit fabric dyed with reactive dyes, the simultaneous use of UV absorbers and antioxidants is necessary.
DOI: 10.30857/1813-6796.2020.2.3
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16231
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V144_P033-044.pdf462,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.