Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16235
Title: Аналіз методів модифікації полімерних текстильних матеріалів
Other Titles: Analysis of modification methods for polymeric textile materials
Анализ методов модификации полимерных текстильных материалов
Authors: Слізков, А. М.
Колесник, О. В.
Keywords: модифікація
властивості матеріалів
полімерний текстильний матеріал
надмолекулярна структура полімеру
плазмова обробка
модификация
свойства материалов
полимерный текстильный материал
надмолекулярная структура полимера
плазменная обработка
modification
properties of materials
polymeric textile material
supramolecular structure of the polymer
plasma treatment
Issue Date: 2020
Citation: Слізков А. М. Аналіз методів модифікації полімерних текстильних матеріалів [Текст] / А. М. Слізков, О. В. Колесник // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2020. - № 2 (144). - С. 71-79.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки
Abstract: Мета роботи – аналіз методів модифікації полімерних текстильних матеріалів для визначення перспективних напрямків отримання нових матеріалів із заданими властивостями. В статті використані аналітичні методи дослідження наукової проблеми отримання нових полімерних текстильних матеріалів із заданими властивостями різними видами та способами їх хімічної та фізичної модифікації. На сьогодні основними напрямами оновлення та розширення асортименту полімерних текстильних матеріалів є не тільки отримання нових видів текстильних волокон та ниток, а й їх модифікація різними способами та методами. У представленій статті проаналізовані різновиди модифікації полімерних текстильних матеріалів та визначені перспективні способи їх модифікації для отримання нових матеріалів із заданими властивостями. Одними з перспективних способів модифікації полімерних текстильних матеріалів є фізичні, а з них плазмові технології обробки волокон та ниток. Серед плазмових технологій найбільш ефективним є спосіб застосування низькотемпературної плазми, що дозволяє досягти прогнозованої зміни властивостей волокон при незмінній хімічній будові полімеру. Проведено аналіз способів модифікації текстильних матеріалів та визначенні особливості зміни їх властивостей від дії на них різних хімічних та фізичних чинників. Проаналізовані основні фактори впливу плазмових технологій на зміну структури та властивостей полімерних текстильних волокнистих матеріалів та зазначені найбільш перспективні з них. Визначено, що найбільш ефективними, економічними та екологічними способами фізичної модифікації полімерів ПТМ є електрофізичні. Способи електрофізичної модифікації полімерів текстильних ниток та волокон дозволяють надати їх специфічних заданих властивостей. Низькотемпературна плазмова обробка полімерів не впливає на їх надмолекулярну будову і не погіршує інші їх споживчі властивості у може здійснюватися в залежності від параметрів плазми та особливостей природи полімеру волокон текстильного матеріалу.
Цель работы – анализ методов модификации полимерных текстильных материалов для определения перспективных направлений получения новых полимерных текстильных материалов с заданными свойствами. В статье использованы аналитические методы исследования научной проблемы получения новых полимерных текстильных материалов с заданными свойствами различными видами и способами их химической и физической модификации. На сегодня основными направлениями обновления и расширения ассортимента полимерных текстильных материалов является не только получение новых видов текстильных волокон и нитей, а их модификация различными способами и методами. Поэтому в представленной статье проанализированы разновидности модификации полимерных текстильных материалов определены перспективные способы их модификации для получения новых материалов с заданными свойствами. Одними из перспективных способов модификации полимерных текстильных материалов являются физические, а из них плазменные технологии обработки волокон и нитей. Из плазменных технологий и способов наиболее эффективен способ применения низкотемпературной плазмы, что позволяет, не меняя химическое строение полимера волокон, достичь прогнозируемого изменения их свойств. Проведен анализ способов модификации текстильных материалов и определены особенности изменения их свойств от воздействия на них различных химических и физических факторов. Проанализированы основные факторы влияния плазменных технологий изменение структуры и свойств полимерных текстильных волокнистых материалов и определены наиболее перспективные из них. Определено, что наиболее эффективными, экономичными и экологичными способами физической модификации полимеров ПТМ является электрофизические. Способы электрофизической модификации полимеров текстильных нитей и волокон позволяют предоставить их специфических заданных свойств. Низкотемпературная плазменная обработка полимеров не влияет на их надмолекулярную строение и не ухудшает другие их потребительские свойства в может осуществляться в зависимости от параметров плазмы и особенностей природы полимера волокон текстильного материала.
Analysis of methods of modification of polymeric textile materials to determine promising directions of obtaining new polymeric textile materials with specified properties. The analytical methods of researching the scientific problem of obtaining new polymeric textile materials with given properties of different types and methods of their chemical and physical modification are used in the article. Today, the main directions of updating and expanding the range of polymeric textile materials are not only obtaining new types of textile fibers and filaments, but their modification in various ways and methods. Therefore, the presented article analyzes the types of modification of polymeric textile materials and identifies promising ways of modifying them to obtain new materials with specified properties. One of the promising ways of modifying polymeric textile materials is the physical, and plasma technology of processing fibers and filaments. Of the plasma technologies and methods, the most effective is the method of application of low-temperature plasma, which allows without changing the chemical structure of the polymer fibers to achieve the predicted change in their properties. The analysis of the methods of modification of textile materials is carried out and the peculiarities of the change in their properties from the influence of various chemical and physical factors on them are determined. The main factors of influence of plasma technologies, changes in the structure and properties of polymeric textile fibrous materials are analyzed and the most promising of them are determined. It has been determined that the most effective, economical and environmentally friendly methods of physical modification of PTM polymers are electrophysical. Methods for the electrophysical modification of polymers of textile threads and fibers make it possible to provide their specific desired properties. Low-temperature plasma treatment of polymers does not affect their supramolecular structure and does not impair their other consumer properties; it can be carried out depending on the plasma parameters and the nature of the polymer fibers of the textile material.
DOI: 10.30857/1813-6796.2020.2.7
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16235
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра образотворчого мистецтва та графічного дизайну
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра графічного дизайну (ГД)
Кафедра технології моди (ТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V144_P071-079.pdf417,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.