Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16238
Title: Фінансово-економічна модель розвитку ЗВО в умовах ризиків та невизначеності
Other Titles: The financial and economic model of higher education institution development under risk and uncertainty
Финансово-экономическая модель развития ЗВО в условиях рисков и неопределённости
Authors: Біленко, Д. В.
Keywords: фінансово-економічна модель
фактори ризиків та невизначеності
сценарії
розвиток ЗВО
финансово-экономическая модель
факторы рисков и неопределённости
сценарии
развитие ЗВО
the financial and economic model
risk and uncertainty factors
scenarios
HEI development
Issue Date: 2020
Citation: Біленко Д. В. Фінансово-економічна модель розвитку ЗВО в умовах ризиків та невизначеності [Текст] / Д. В. Біленко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2020. - № 2 (145). - С. 13-20.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті досліджено особливості бюджетного управління закладом вищої освіти (ЗВО), а також обґрунтовано необхідність впровадження сучасних фінансово-економічних моделей. Визначено, що за останні десять років методика формування бюджетів ЗВО не зазнала суттєвих змін, в той час як на практиці українські ЗВО щодня стикаються з необхідністю успішно функціонувати в конкурентному та динамічному середовищі. Адаптуючи підходи до управління фінансово-економічною діяльністю підприємств в умовах ризиків та невизначеності до специфіки діяльності ЗВО, запропоновано відповідні етапи управління. Надано власне розуміння поняття фінансово-економічної моделі розвитку ЗВО, що передбачає відтворення реальних економічних процесів у ЗВО у вигляді математичних зв'язків між компонентами, які піддаються та не піддаються впливу керівництва ЗВО. У статті запропоновано перелік обов’язковиx компонент фінансово-економічної моделі розвитку ЗВО в умовах ризиків та невизначеності, візуалізовано логіку побудови моделі відповідно до переліку наведених компонентів та завдань, які вона вирішує. У контексті дослідження компонентами фінансово-економічної моделі розвитку ЗВО є показники функціонування ЗВО, що залежать від внутрішньої політики, фактори ризиків, які можуть змінюватися відповідно до різних сценаріїв розвитку подій, та фінансові результуючі показники, які відображають наслідки рішень керівництва ЗВО в різних сценарних умовах. Для кожної з компонент моделі наведено математичні зв’язки, які дозволяють визначити доходи від освітньої діяльності, від наукової діяльності та інші види доходів, в тому числі від підприємницької діяльності. Для моделювання сценарних умов доцільно використовувати аналіз чутливості або метод Монте-Карло. Визначено переваги фінансово-економічної моделі розвитку ЗВО в умовах ризиків та невизначеності, а також представлено програмні продукти, які можуть використовуватись для її практичного впровадження. Запропонована модель є готовим інструментом, який може використовуватись на практиці та бути реалізованим в ПП MS Excel.
В статье исследованы особенности бюджетного управления заведением высшего образования (ЗВО), а также обоснована необходимость внедрения современных финансово-экономических моделей. Определено, что за последние десять лет в методике формирования бюджетов ЗВО не произошло существенных изменений, в то время как на практике украинские ЗВО ежедневно сталкиваются с необходимостью успешно функционировать в конкурентной и динамичной среде. Адаптируя подходы к управлению финансово-экономической деятельностью предприятий в условиях рисков и неопределённости к специфике деятельности ЗВО, предложены соответствующие этапы управления. Представлено собственное понимание понятия финансово-экономической модели развития ЗВО, которое предполагает воспроизведение реальных экономических процессов в ЗВО в виде математических связей между компонентами, которые поддаются и не поддаются влиянию руководства ЗВО. В статье предложен перечень обязательныx компонент финансово-экономической модели развития ЗВО в условиях рисков и неопределённости, визуализирована логика построения модели в соответствии с перечнем указанных компонентов и задач, которые она решает. В контексте исследования компонентами финансово-экономической модели развития ЗВО являются показатели функционирования ЗВО, которые зависят от внутренней политики, факторы риска, которые могут изменяться в соответствии с различными сценариями развития событий, и финансовые результирующие показатели, отражающие последствия решений руководства ЗВО в различных сценарных условиях. Для каждой из компонент модели приведены математические связи, которые позволяют определить доходы от образовательной деятельности, от научной деятельности и другие виды доходов, в том числе от предпринимательской деятельности. Для моделирования сценарных условий целесообразно использовать анализ чувствительности или метод Монте-Карло. Определены преимущества финансово-экономической модели развития ЗВО в условиях рисков и неопределённости, а также представлены программные продукты, которые могут использоваться для её практического применения. Предложенная модель является готовым инструментом, который может использоваться на практике и быть реализованным в ПП MS Excel.
The article explores the specifics of budget management in higher education institutions (HEIs) along with providing a rationale for the need to upgrade financial and economic models. It is observed that the methodology of HEI budget planning has not undergone significant changes over the past decade, whereas the modern realia challenge Ukrainian universities to operate more effectively in a competitive and dynamic environment. Adapting approaches to financial and business performance management under risk and uncertainty to the specifics of HEI activities, the study offers a relevant management framework that assumes certain stages. The article also presents the author’s understanding of the financial and economic model of HEI development which involves simulation of actual economic processes in HEIs in the form of mathematical relationships between components that are exposed and not exposed to the influence of university top management. The findings present a list of core components of the financial and economic model of HEI development under risk and uncertainty, visualizing the logic of model construction against the specified components and tasks it addresses. In the context of this study, the components of the financial and economic model of HEI development are the indicators of HEI development affected by internal policy, risk factors that may transform subject to different scenarios, and financial performance indicators that render ripple effects of management decisions in different scenarios. For each of the model’s components, mathematical relationships are provided to estimate revenues from educational services, R&D and other types of income, including entrepreneurial activities. To simulate different scenario conditions, it is recommended to use sensitivity analysis or the Monte Carlo method. The benefits of the financial and economic model of HEI development under risk and uncertainty are specified as well as software products that can be used for its practical implementation are presented. The proposed model is a ready to use tool that can be applied in practical settings using MS Excel.
DOI: 10.30857/2413-0117.2020.2.1
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16238
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V145_P013-020.pdf585,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.