Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16239
Title: Систематизація методів управління в розрізі його основних функцій у рамках забезпечення процесу диверсифікаційно-інтеграційного розвитку підприємства
Other Titles: Systematization of the key functions of management methods to ensure enterprise diversification and its integration driven development
Систематизация методов управления в разрезе его основных функций в рамках обеспечения процесса диверсификационно-интеграционного развития предприятия
Authors: Залуцька, Х. Я.
Keywords: функції управління
методи
диверсифікаційно-інтеграційний розвиток
особливості методів
бізнес-одиниці
взаємозв’язки
оптимізація
функции управления
методы
диверсификационно-интеграционное развитие
особенности методов
бизнес-единицы
взаимосвязи
оптимизация
management functions
methods
diversification and integration driven development
methods specifics
business units
relationships
optimization
Issue Date: 2020
Citation: Залуцька Х. Я. Систематизація методів управління в розрізі його основних функцій у рамках забезпечення процесу диверсифікаційно-інтеграційного розвитку підприємства [Текст] / Х. Я. Залуцька // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2020. - № 2 (145). - С. 21-45.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Статтю присвячено аналізу теоретико-методологічних засад управління підприємством. Підкреслюється, що результативне здійснення процесу диверсифікаційно-інтеграційного розвитку підприємства залежить від ефективного управління ним. Своєю чергою, ефективні управлінські рішення приймаються на основі вчасно отриманої інформації та її оперативного опрацювання, що вимагає відповідного методичного забезпечення процесу диверсифікаційно-інтеграційного розвитку підприємства. Метою дослідження є узагальнення концептуальних основ та обґрунтування методичного інструментарію забезпечення ефективного здійснення процесу диверсифікаційно-інтеграційного розвитку підприємства в контексті класифікаційної ознаки "функції управління". Вирішення поставлених завдань реалізовано із використанням методів класифікації, аналогії, абстрагування, групування, аналізу та синтезу. У статті систематизовано методи забезпечення планування, організації, мотивації, регулювання та контролю як функцій управління в рамках реалізації процесу диверсифікаційно-інтеграційного розвитку підприємства. Описано особливості використання виділених методів. Визначено можливості адаптації кожного із методів до процесу диверсифікаційно-інтеграційного розвитку підприємства. Окреслено результати, які можна отримати при використанні кожної із виділених груп методів для забезпечення і реалізації диверсифікаційно-інтеграційного розвитку підприємства. Доведено, що виділені в такий спосіб методи дозволять отримати необхідну інформацію для ефективного здійснення процесу диверсифікаційно-інтеграційного розвитку підприємства через його раціональне формування (виділення перспективних бізнес-одиниць і потребу в залученні додаткових бізнес-одиниць інших підприємств); оптимально-результативне виконання (оптимізацію діяльності бізнес-одиниць і взаємозв’язків між ними); безопірне пристосування до діяльності підприємства; оперативне управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підприємства шляхом вчасного і правильного виявлення проблем та прийняття рішень, а також заходів щодо зниження їх негативного впливу чи ліквідації, використовуючи результати (дані), отримані за допомогою відповідної групи методів.
Статья посвящена анализу теоретико-методологических основ управления предприятием. Подчёркивается, что результативное осуществление процесса диверсификационно-интеграционного развития предприятия зависит от эффективного управления. В свою очередь, эффективные управленческие решения принимаются на основе своевременно полученной информации и её оперативной обработки, что требует соответствующего методического обеспечения процесса диверсификационно-интеграционного развития предприятия. Целью исследования является обобщение концептуальных основ и обоснование методического инструментария обеспечения эффективного осуществления процесса диверсификационно-интеграционного развития предприятия в контексте классификационного признака "функции управления". Решение поставленных задач реализовано с применением методов классификации, аналогии, абстрагирования, группирования, анализа и синтеза. В статье систематизированы методы обеспечения планирования, организации, мотивации, регулирования и контроля как функций управления в рамках реализации процесса диверсификационно-интеграционного развития предприятия. Описаны особенности использования выделенных методов. Представлены возможности адаптации каждого из методов к процессу диверсификационно-интеграционного развития предприятия. Определены результаты, которые можно получить при использовании каждой из выделенных групп методов для обеспечения и реализации диверсификационно-интеграционного развития предприятия. Доказано, что выделенные таким образом методы позволят получить информацию, необходимую для эффективного осуществления процесса диверсификационно-интеграционного развития предприятия за счёт его рационального формирования (выделения перспективных бизнес-единиц и необходимости привлечения дополнительных бизнес-единиц других предприятий); оптимально-результативного выполнения (оптимизации деятельности бизнес-единиц и взаимосвязей между ними); беспрепятственного приспособления к деятельности предприятия; оперативного управления диверсификационно-интеграционным развитием предприятия путём своевременного и правильного выявления возникших проблем и принятия решений, а также мер по снижению их негативного влияния или ликвидации, используя результаты (данные), полученные с помощью соответствующей группы методов.
The article seeks to explore the theoretical and methodological fundamentals of enterprise management. It is emphasized that effective implementation of the enterprise diversification and integrated development process largely depends upon its effective management. Apparently, effective managerial decisions are based on timely information and its rapid processing which should rely upon relevant methodology to ensure the process of enterprise diversification and its integration driven development. The purpose of this research is to provide conceptual generalization and supporting rationale for the methodological toolkit to carry out effective implementation of the action plan towards enterprise diversification and its integrated development in the context of a ‘management functions’ classification criterion. To attain the research objectives, the following methods have been employed: classification, analogy, abstraction, grouping, analysis, and synthesis. The study provides classification of such methods as planning, arrangement, motivation, regulation and control and views them as management functions in the frameworks of enterprise diversification and integration driven development perspective, along with describing the specifics of the selected methods application. The findings offer opportunities to adapt each of the methods to the process of enterprise diversification and integrated development as well as specifies the possible outcomes resulted from implementation of each group of the selected methods to ensure and enhance the enterprise diversification and integrated development performance. It has been verified that the above type of method selection contributes to retrieve information necessary for the effective implementation of the process of enterprise diversification and integration driven development through its rational design (identifying promising business units and the need to involve additional business units of other enterprises); efficient performance (optimization of business unit activities and their relationships); smooth integration into the enterprise operation cycle; in-process control of the enterprise diversification and integrated development by timely and accurate problem identification and decision making, as well as building strategies to mitigate or eliminate their negative effects using the outcomes (data) obtained by using the respective group of methods.
DOI: 10.30857/2413-0117.2020.2.2
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16239
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V145_P021-045.pdf807,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.