Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16240
Title: Виставково-ярмаркова діяльність як ефективна організаційна форма просування бренду
Other Titles: Exhibition and trade fair activities as an effective framework for brand promotion
Выставочно-ярмарочная деятельность как эффективная организационная форма продвижения бренда
Authors: Мунтян, І. В.
Соколюк, К. Ю.
Значек, Р. Р.
Keywords: виставкова діяльність
маркетингові комунікації
реклама
PR-технології
товар
бізнес
міжнародна торгівля
выставочная деятельность
маркетинговые коммуникации
PR-технологии
бизнес
международная торговля
exhibition activities
marketing communications
advertising
startup
PR technologies
product
business
international trade
Issue Date: 2020
Citation: Мунтян І. В. Виставково-ярмаркова діяльність як ефективна організаційна форма просування бренду [Текст] / І. В. Мунтян, К. Ю. Соколюк, Р. Р. Значек // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2020. - № 2 (145). - С. 46-55.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Об'єктом аналізу в статті виступає виставково-ярмаркова діяльність як в Україні, так і за кордоном, яка в сучасних умовах є актуальним і важливим стратегічним елементом у побудові маркетингових комунікацій. Результати дослідження тенденцій розвитку сучасного виставкового бізнесу в Україні свідчать про те, що виставкова індустрія знаходиться на етапі становлення. Розкрито актуальні проблеми цієї галузі, серед яких найбільш суттєвими є: недостатній розвиток виставкової інфраструктури, непрозорість виставкового ринку, відсутність досвіду максимально ефективного використання цього виду просування товару та ін. На основі аналізу статистичної інформації та нормативно-правової бази, що регулює відносини в галузі виставкової індустрії, представлено ключові напрями розвитку виставкового бізнесу в Україні. Визначено чинники, що стримують розвиток виставкового бізнесу. За результатами аналізу зроблено висновок про несформованість понятійного апарату діяльності з організації виставок і ярмарків в Україні. Підкреслюється серйозний вплив пандемії COVID-19 на виставкову галузь в усьому світі. Результати проведеного дослідження свідчать також про зниження економічних показників цієї галузі, зокрема, мова йде про значне падіння доходів компаній, скорочення обсягів інвестицій, витрат на організацію виставкових заходів. У сучасних умовах спостерігаються серйозні зміни в організації виставок, особливо в контексті розвитку цифрових технологій. Зміна пріоритетів є вимушеною необхідністю, оскільки віртуальні заходи є найбезпечнішим способом просування компаній та бренду. Інвестування у віртуальну участь залишається ключовим елементом виживання багатьох виставок. Наголошено на необхідності розробки стратегії розвитку виставкової діяльності в Україні, яка враховує особливості соціально-економічного розвитку країни. Запропоновано першочергові заходи, спрямовані на підтримку виставкової індустрії, серед яких виділено такі: доступні кредити, податкові "канікули" для забезпечення ліквідності та тривала підтримка у формі прямих субсидій, що мають сприяти відновленню продажів, загальному становленню ринку виставкових послуг та розвитку економіки.
Объектом анализа в статье выступает выставочно-ярмарочная деятельность как в Украине, так и за рубежом, которая в современных условиях является актуальным и важным стратегическим элементом в построении маркетинговых коммуникаций. Результаты исследования тенденций развития современного выставочного бизнеса в Украине свидетельствуют о том, что выставочная индустрия находится на этапе становления. Раскрыты актуальные проблемы этой отрасли, среди которых наиболее существенными являются: недостаточное развитие выставочной инфраструктуры, непрозрачность выставочного рынка, отсутствие опыта максимально эффективного использования этого вида продвижения товара и др. На основе анализа статистической информации и нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в области выставочной индустрии, представлены ключевые направления развития выставочного бизнеса в Украине. Определены факторы, сдерживающие развитие выставочного бизнеса. В ходе анализа выдвинуто заключение о несформированности понятийного аппарата деятельности по организации выставок и ярмарок в Украине. Подчёркивается серьёзное влияние пандемии COVID-19 на выставочную отрасль во всем мире. Результаты проведённого исследования свидетельствуют также о значительном снижении экономических показателей рассматриваемой отрасли, в частности, речь идёт о падении доходов компаний, сокращении объёмов инвестиций, расходов на организацию выставочных мероприятий. В современных условиях наблюдаются серьёзные изменения в организации выставок, особенно в контексте развития цифровых технологий. Изменение приоритетов является вынужденной необходимостью, поскольку виртуальные мероприятия являются самым безопасным способом продвижения компаний, бренда. Инвестирование в виртуальное участие остаётся ключевым элементом выживания многих выставок. Подчёркнута необходимость разработки стратегии развития выставочной деятельности в Украине, учитывающей особенности социально-экономического развития страны. Предложены первоочередные мероприятия, направленные на поддержку выставочной индустрии, среди которых выделено следующие: доступные кредиты, налоговые "каникулы" для обеспечения ликвидности, длительная поддержка в форме прямых субсидий, которые будут способствовать восстановлению продаж, общему становлению рынка выставочных услуг и развитию экономики.
The object of analysis in this study is exhibition and trade fair activities in Ukraine and abroad. It is argued that in contemporary realia, exhibition and trade fair activities is a crucial strategic element in building marketing communications. The research results on the development trends of modern exhibition business in Ukraine suggest that the exhibition industry is still in its infancy. The findings reveal the sector-specific issues. In particular, among the key challenges are the following: insufficient exhibition infrastructure development, the lack of transparency of the exhibition market, the lack of experience in the most effective use of this type of product promotion, etc. Based on statistical analysis and the legal regulatory framework review, the key exhibition business development trends in Ukraine have been presented along with identifying the major factors hindering the exhibition industry development. From this perspective, a conclusion has been drawn about the conceptual and terminological immaturity in the area of carrying out exhibition and trade fair activities in Ukraine. An emphasis is also put on the profound effects of the COVID-19 pandemic on the exhibition industry globally. The study results demonstrate evidence of a significant decline in economic performance in this industry; in particular, this refers to a drastic decrease in companies’ income, a drop in investment flows, and costs of organizing exhibition events. Modern business environment is facing dramatic changes in exhibition and trade fair management, especially in the context of digital technologies advancements. A shift in priorities is a forced necessity, since virtual events is the safest method to promote companies and brands. Investing in virtual participation remains a key element in the survival plan of many exhibitions. The study discusses the need to design a strategy to boost exhibition activities in Ukraine, with due regard to the national socioeconomic development specifics along with suggesting priority measures to support the exhibition industry, such as affordable loans, tax "holidays" to ensure liquidity, long-term support in the form of direct subsidies which will contribute to sales and exhibition services market recovery, as well as further economic development in Ukraine.
DOI: 10.30857/2413-0117.2020.2.3
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16240
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V145_P046-055.pdf839,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.