Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16242
Title: Інтелектуалізація управлінських процесів як детермінантно-мотиваційна основа бізнес-моделі підприємств
Other Titles: Management process intellectualization as a determinant and a motivational framework for building an enterprise business model
Интеллектуализация управленческих процессов как детерминантно-мотивационная основа бизнес-модели предприятий
Authors: Прохорова, В. В.
Чобіток, В. І.
Keywords: система мотивації
стимули
персонал
управління холістичним розвитком
мотиваційний механізм
детермінантно-мотиваційна основа бізнес-моделі підприємств
потенціальний людський ресурс
система мотивации
стимулы
управление холистическим развитием
мотивационный механизм
детерминантного-мотивационная основа бизнес-модели предприятий
потенциальный человеческий ресурс
motivation system
incentives
personnel
holistic development management
motivational mechanism
a determinant and a motivational framework for building an enterprise business model
potential human resource
Issue Date: 2020
Citation: Прохорова В. В. Інтелектуалізація управлінських процесів як детермінантно-мотиваційна основа бізнес-моделі підприємств [Текст] / В. В. Прохорова, В. І. Чобіток // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2020. - № 2 (145). - С. 65-75.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті досліджено актуальні проблеми вдосконалення управлінських процесів та формування ефективної бізнес-моделі підприємств. Зокрема, наголошується, що в сучасних умовах господарювання потенціальному людському ресурсу не надають найбільшої значущості, про що свідчать повільна позитивна динаміка його розвитку, відсутність ефективних мотиваційних векторних напрямів, орієнтації на рівень комфорту, індикаторів "щастя" та інше. Результати дослідження доводять, що більшість сучасних інноваційних розробок направлено на розвиток процесу цифровізації, що знижує роль доцільності та важливості людини. Проте в конкретний проміжок часу лише від потенціальних людських ресурсів залежить ефективний розвиток цифрових технологій та формування інтелектуалізації управлінських процесів. Визначено, що ефективна система мотивації є основою побудови бізнес-моделі підприємств, яка надає можливість підвищувати рівень їх конкурентоспроможності. Зазначено також, що на переважній більшості вітчизняних промислових підприємств відсутні або є недосконалими адекватні механізми формування ефективної системи мотивації, які відповідають сучасній специфіці, що зумовлює необхідність їх подальшої розробки. Проведено детальний аналіз змістовних теорій мотивації персоналу, розглянуто системи мотивації працівників у зарубіжних країнах. Запропоновано мотиваційний механізм формування та використання колективного інтелекту в процесі забезпечення холістичного розвитку підприємств, який ґрунтується на людиноцентрованій орієнтації та ефективних управлінських рішеннях щодо формування та використання колективного інтелекту, що надасть можливість забезпечити планомірний управлінський вплив за допомогою організаційних, економічних та соціальних заходів як керуючих імпульсів побудови бізнес-моделей на конкурентних ринках, та який є основою відтворювального процесу усіх рівнів управління холістичним розвитком підприємств. Визначено, що сучасні системи мотивації, які використовуються на вітчизняних підприємствах, не відповідають світовим трендам. Відповідно, промисловим вітчизняним підприємствам необхідно сформувати систему цінностей, враховувати потреби своїх працівників, мотивувати їх, знаходити індивідуальні підходи до кожного працівника, що в підсумку стане фундаментом для формування процесу інтелектуалізації управлінських процесів як детермінантно-мотиваційної основи ефективної бізнес-моделі підприємств.
В статье исследованы актуальные проблемы совершенствования управленческих процессов и формирования эффективной бизнес-модели предприятий. В частности, отмечается, что в современных условиях хозяйствования потенциальному человеческому ресурсу не придают особой значимости, о чем свидетельствуют медленная положительная динамика его развития, отсутствие эффективных мотивационных векторных направлений, ориентации на уровень комфорта, индикаторов "счастья" и прочее. Результаты исследования показывают, что большинство современных инновационных разработок направлены на развитие процесса цифровизации, что снижает роль целесообразности и важности человека. Однако в конкретный промежуток времени только от потенциальных человеческих ресурсов зависит эффективное развитие цифровых технологий и формирование интеллектуализации управленческих процессов. Определено, что эффективная система мотивации является основой построения бизнес-модели предприятий, которая предоставляет возможность повышать уровень их конкурентоспособности. Отмечено также, что на подавляющем большинстве отечественных промышленных предприятий отсутствуют или являются несовершенными адекватные механизмы формирования эффективной системы мотивации, соответствующие современной специфике, что актуализует необходимость их дальнейшей разработки. Проведён детальный анализ содержательных теорий мотивации персонала, рассмотрены системы мотивации работников за рубежом. Предложен мотивационный механизм формирования и использования коллективного интеллекта в процессе обеспечения холистического развития предприятий, основанный на человекоцентричной ориентации и эффективных управленческих решениях по формированию и использованию коллективного интеллекта, что позволит обеспечить планомерное управляющее воздействие с помощью организационных, экономических и социальных мероприятий как управляющих импульсов построения бизнес-моделей на конкурентных рынках, и который является основой воспроизводственного процесса всех уровней управления холистическим развитием предприятий. Определено, что современные системы мотивации, которые используются на отечественных предприятиях, не соответствуют мировым трендам. Соответственно, промышленным отечественным предприятиям необходимо сформировать систему ценностей, учитывать потребности своих работников, мотивировать их, находить индивидуальные подходы к каждому работнику, что в итоге станет фундаментом для формирования процесса интеллектуализации управленческих процессов как детерминантно-мотивационной основы эффективной бизнес-модели предприятий.
The article examines the contemporary issues of enhancing management processes and building an effective business model for enterprises. In particular, it is argued that in modern economic realia, human resources potential has not become of paramount importance as evidenced by its slow positive development dynamics, the lack of effective motivational vector perspectives, focus to a certain comfort level or indicators of happiness, etc. The findings have revealed that most of modern innovative research studies basically refer to boosting the digitalization process, thus reducing the role and significance of a human. However, in a specific time period, effective development of digital technologies and facilitation of management process intellectualization are greatly affected by the availability of human resources potential. The study asserts that an effective motivation system is a fundamental basis for designing an enterprise business model able to enhance its competitiveness. Apparently, it is noted that the majority of Ukrainian industrial enterprises lack or have poorly defined adequate mechanisms for developing an effective motivation system to respond to modern challenges which provides implications for further research. This study also presents an in-depth analysis of meaningful theories of employee motivation and explores the domestic and global employee motivation practices. The authors suggest a motivational mechanism of developing and utilizing collective intelligence to ensure holistic development of enterprises based on a human-centered approach and effective management decisions on building and implementing the benefits of collective intelligence which will give an impetus to balanced managerial effects by using a range of organizational, economic and social tools as the drivers for creating effective business models in competitive markets, and which will lay the basis for the reproduction process at all levels in the context of managing holistic development of enterprises. It is argued that the current incentive systems used at domestic enterprises in Ukraine do not meet international trends and best practice. Thus, a conclusion has been made that Ukrainian industrial enterprises should design a relevant system of values, consider their personnel needs, motivate their staff, and find individual approaches to each employee. All the above will ultimately contribute to management process intellectualization as a determinant and a motivational framework for building an enterprise business model.
DOI: 10.30857/2413-0117.2020.2.5
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16242
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V145_P065-075.pdf1,27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.