Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16243
Title: Логістична діяльність підприємства в умовах глобалізації
Other Titles: Enterprise logistics in the context of globalization
Логистическая деятельность предприятия в условиях глобализации
Authors: Сохацька, О. М.
Keywords: логістичний процес
логістика
маркетингова логістика
розвиток логістики
інструменти логістики
логістична діяльність
логистический процесс
логистика
маркетинговая логистика
развитие логистики
инструменты логистики
логистическая деятельность
logistics process
logistics
marketing logistics
logistics development
logistics tools
logistics activities
Issue Date: 2020
Citation: Сохацька О. М. Логістична діяльність підприємства в умовах глобалізації [Текст] / О. М. Сохацька // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2020. - № 2 (145). - С. 76-84.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У роботі представлено характеристику основних елементів логістичної діяльності сучасного підприємства в умовах глобалізації. Проаналізовано взаємозв’язок сучасного маркетингового інструментарію та можливостей його використання в логістичній діяльності підприємства. Однією з найважливіших задач логістичної системи на підприємстві є організація матеріально-технічного забезпечення споживачів. У сучасних ринкових умовах вимоги споживачів на промисловому ринку полягають не лише в задоволенні потреби виробництва в сировині, матеріалах і виробах високої якості, але й у забезпеченні термінів постачання та існуванні гнучкої системи цін на послуги логістичного характеру за мінімального рівня сукупних витрат. Наголошується, що виконання цих вимог і задоволення потреб споживачів повною мірою неможливе без впровадження та розвитку маркетингової діяльності. Сучасна концепція маркетингу та логістики передбачає вирішення таких завдань: розробка і планування асортименту продукції; управління інформаційними потоками; організація руху товару і продажів; реклама і стимулювання збуту тощо. Доведено, що ефективна стратегія управління електронним маркетингом у межах логістичної діяльності забезпечить постійне підвищення конкурентоспроможності компанії порівняно з іншими компаніями, що працюють на ринку. Стверджується, що конкурентна стратегія управління електронними продажами має створюватися на основі ретельного аналізу поточної конкурентної позиції компанії з метою її покращення. У цьому контексті, конкурентна позиція визначається конкурентними перевагами компанії в Інтернеті та рівнем привабливості цього ринку для виробничої та ділової діяльності відповідного підприємства. Досвід країн із розвиненою економікою свідчить про те, що в сучасних умовах підприємство досягає успіху, якщо орієнтується на замовника, забезпечує високу якість продукції та послуг, використовує нові методи управління. Робота із замовником на підприємстві являє собою дуже важливу і невід’ємну частину процесу здійснення тендерних закупівель, а також є відправним та кінцевим етапом випуску продукції. За результатами дослідження робиться висновок про те, що задоволення вимог замовника є ключовим завданням сучасних підприємств.
В работе представлена характеристика основных элементов логистической деятельности современного предприятия в условиях глобализации. Проанализирована взаимосвязь современного маркетингового инструментария и возможностей его использования в логистической деятельности предприятия. Одной из важнейших задач логистической системы на предприятии является организация материально-технического обеспечения потребителей. В современных рыночных условиях требования потребителей на промышленном рынке заключаются не только в удовлетворении потребности производства в сырье, материалах и изделиях высокого качества, но и в обеспечении сроков поставки и существовании гибкой системы цен на услуги логистического характера при минимальном уровне совокупных расходов. Подчёркивается, что выполнение этих требований и удовлетворение потребностей потребителей в полной мере невозможно без внедрения и развития маркетинговой деятельности. Современная концепция маркетинга и логистики предполагает решение следующих задач: разработка и планирование ассортимента продукции; управление информационными потоками; организация товарооборота и продаж; реклама и стимулирование сбыта и др. доказано, что эффективная стратегия управления электронным маркетингом в рамках логистической деятельности обеспечит постоянное повышение конкурентоспособности компании в сравнении с другими компаниями, работающими на рынке. Утверждается, что конкурентная стратегия управления электронными продажами должна строиться на основе тщательного анализа текущей конкурентной позиции компании с целью её улучшения. С этой точки зрения, конкурентная позиция определяется конкурентными преимуществами компании в Интернете и уровнем привлекательности этого рынка для производственной и деловой деятельности конкретного предприятия. Опыт стран с развитой экономикой свидетельствует о том, что в современных условиях предприятие достигает успеха, если ориентируется на заказчика, обеспечивает высокое качество продукции и услуг, использует новые методы управления. Работа с заказчиком на предприятии представляет собой очень важную и неотъемлемую часть процесса осуществления тендерных закупок, а также является отправным и конечным этапом выпуска продукции. По результатам исследования делается вывод о том, что удовлетворение требований заказчика является ключевой задачей современных предприятий.
The paper provides insights into logistics specifics and its key elements at a modern enterprise in the context of globalization along with discussing the interrelation of modern marketing tools and possibilities of its implementation within enterprise logistics activities. It is argued that consumer logistics is the most critical element in the enterprise logistics system. In contemporary market environment, consumer demands in the industrial market are not limited to meeting the manufacturers’ needs for raw materials and high quality materials and products but also involve efforts to ensure timely delivery as well as the access to flexible pricing plans for logistics services at a minimum total cost. It is emphasized that responding to the above requirements and meeting the consumer expectations challenge the design and implementation of relevant marketing activities and policies. The modern marketing and logistics concept seeks to address the following objectives: developing and planning product assortment; information flows management; product turnover and sales management; advertising and sales promotion, etc. The findings demonstrate that the company effective e-marketing management strategy in the logistics frameworks will boost its long-term competitiveness compared to other companies operating in the market. It is argued that a competitive e-sales management strategy should be based on a thorough analysis of the company's current competitive position in order to improve it. In this context, the company's competitive position is determined by its competitive advantages in the Internet and this market attractiveness to manufacturing and business activities of the enterprise. The best practice from the countries with developed economies shows that in modern realia the company succeeds if it focuses on the customer, provides high quality products and services, and promotes up-to-date management methods. Effective communication with a customer is a crucial and integral part of the company tender procurement process, being a starting and a final stage of product output. By the results of the study it is concluded that meeting the customer expectations is a key goal for modern enterprises.
DOI: 10.30857/2413-0117.2020.2.6
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16243
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V145_P076-084.pdf562,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.