Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16263
Title: 90 years – historical formation of brand capital of Kyiv National University of Technologies and Design (KNUTD)
Other Titles: 90 років – історія формування бренд-капіталу Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД)
Authors: Gryshchenko, I.
Keywords: конкурентоспроможність
бренд-капітал
бренд-платформа
брендінг
університет
імідж
марка
competitiveness
brand capital
brand-platform
branding
university
image
brand
Issue Date: 2020
Citation: Gryshchenko I. 90 years – historical formation of brand capital of Kyiv National University of Technologies and Design (KNUTD) = 90 років – історія формування бренд-капіталу Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД) [Текст] / I. Gryshchenko // Менеджмент. - 2020. - Вип. 1 (31). - С. 9-24.
Source: Менеджмент
Abstract: Сучасний ринок вищої освіти відрізняється високим рівнем конкуренції. Університети конкурують за отримання бюджетних місць, абітурієнтів, залучення та утримання висококваліфікованих кадрів, додаткових коштів з різних джерел. Університети зацікавлені в пошуку додаткових конкурентних переваг у вигляді бренд-капіталу університету. Особливе значення для побудови бренду університету набуває іміджу національної системи освіти, що важливо враховувати при позиціонуванні бренду університету на глобальному ринку освітніх послуг. В якості концептуальної основи бренду університету виступає його місія, яка вбирає в себе цінності, що розділяються співробітниками університету та транслюються на зовнішні аудиторії. Мета даної статті – запропонувати методичний інструментарій формування бренд-капіталу інноваційного університету. Методи дослідження: порівняльного аналізу, рейтингу, табличний, графічний, специфічні методи маркетингових досліджень: польові (опитування цільової аудиторії) і кабінетні. Проаналізовано процес формування і подальшого становлення бренд-капіталу КНУТД. Проведено порівняння понять конкуренції і конкурентоспроможності, бренду, бренд-капіталу та брендингу в рамках вищої освіти. Розглянуто ступінь можливого впливу бренду на рівень конкурентоспроможності університету і випускника в рамках подальшого працевлаштування. Наводиться оцінка міжнародних і українських рейтингів, що дозволяє зробити висновок про важливість використання бренд-капіталу університету в освітній сфері. Запропонована модифікована модель оцінки і просування бренд-капіталу дозволяє підвищити ефективність діяльності університету.
The modern higher education market is highly competitive. Universities compete for budget seats, for applicants, for attracting and retaining highly qualified personnel, for attracting additional funds from various sources. Universities are interested in finding additional competitive advantages in the form of brand capital of the university. The image of the national system of education acquires a special importance for building the university brand, which is important to take into account when positioning the university brand on the global market of educational services. The conceptual basis of the university brand is its mission, which absorbs the values shared by the university staff and transmitted to external audiences. Purpose of this article: to offer methodological tools for forming brand capital of an innovative university. Research methods: comparative analysis, ratings, graphical, tabular and specific methods of marketing comparative analysis, rating, tabular, graphical, specific methods of marketing research: field (target audience surveys) and desk surveys. The process of formation and subsequent formation of brand capital of KNUTD was analyzed. The concepts of competition and competitiveness, brand capital and branding within higher education are compared. The degree of possible influence of brand on the level of competitiveness of the university and the graduate within the framework of further employment is considered. The evaluation of international and Ukrainian ratings is given, which allows to draw a conclusion about the importance of using brand capital of the university in the educational sphere. The proposed modified model of evaluation and promotion of brand capital allows to increase the efficiency of the university activities.
DOI: 10.30857/2415-3206.2020.1.1
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16263
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2020_Issue31_P009-024.pdf291,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.