Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16264
Title: Methodological aspects of evaluating the effectiveness of management of innovation and investment activities of enterprises
Other Titles: Методичні аспекти оцінювання результативності управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств
Authors: Krakhmalova, T.
Keywords: інноваційно-інвестиційні підприємства
стратегія управління
інноваційна стратегія
венчурні підприємства
innovation and investment enterprises
management strategy
innovation strategy
venture enterprises
Issue Date: 2020
Citation: Krakhmalova T. Methodological aspects of evaluating the effectiveness of management of innovation and investment activities of enterprises = Методичні аспекти оцінювання результативності управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств [Текст] / T. Krakhmalova // Менеджмент. - 2020. - Вип. 1 (31). - С. 110-124.
Source: Менеджмент
Abstract: Стратегії управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства дозволяє менеджменту і власникам підприємства визначити найбільш прийнятну інноваційну стратегію розвитку з попередньою оцінкою форм і розмірів необхідних інвестиційних ресурсів при можливості коректування стратегії на будь-якому етапі її практичної реалізації. Практична реалізація тактичного і оперативного управління відповідно до обраної стратегії інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства дозволить досягти позитивного економічного ефекту на основі оптимізації технологічних і бізнес-процесів, маркетингових, логістичних, фінансових зв'язків. Цілі – запропонувати методичний інструментарій щодо оцінювання результативності управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств. Методи: порівняльного аналізу, рейтингування, табличний, графічний, кластерного аналізу. Ключовою особливістю запропонованого підходу є вибір інноваційної стратегії на основі результативності управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств, аналізу параметрів прогнозованої стійкості підприємства при заданих умовах необхідності впровадження як продуктових і технологічних, так і управлінських інновацій за допомогою залучення зовнішніх інвестицій з урахуванням екзогенних факторів зовнішнього інноваційного ринку. Запропоновано методичний інструментарій щодо оцінювання результативності управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств.
One of the complex social and economic problems facing Ukraine in the XXI century, is the urgent need to transfer the economy to a new technological base of postindustrial development. This becomes the most important condition for rapid overcoming of the technological backwardness of the country. This problem can be solved by relying on innovative technologies in production and management. The practical implementation of tactical and operational management in accordance with the chosen strategy of innovation and investment activities of the enterprise will achieve a positive economic effect based on the optimization of technological and business processes, marketing, logistics, financial relations. Objectives to offer methodological tools for evaluating the effectiveness of management of innovation and investment activities of enterprises. The methodology of the study: methods of comparative analysis, rating, tabular, graphical, cluster analysis. The key feature of the proposed approach is the choice of innovation strategy based on the effectiveness of management of innovation and investment activities of enterprises, analysis of the parameters of the projected stability of the enterprise under given conditions of implementation of both product and technological and managerial innovations by attracting foreign investment. Methodical tools for evaluating the effectiveness of management of innovation and investment activities of enterprises are proposed.
DOI: 10.30857/2415-3206.2020.1.10
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16264
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2020_Issue31_P110-124.pdf254,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.