Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16265
Title: Priorytetowe kierunki efektywnosci zarzadzania innowacyjnym rozwojem struktur integrowanych w podziale rejonow
Other Titles: Пріоритетні вектори ефективності управління інноваційним розвитком інтегрованих структур в розрізі регіонів
Authors: Izdebska, N.
Keywords: кооперування
інтеграція
об’єднання
інноваційний розвиток
підприємництво
інтегровані структури бізнесу
економіка знань
kooperacja
integracja
stowarzyszenie
rozwój innowacyjny
przedsiębiorczość
integrowane struktury biznesu
ekonomia wiedzy
Issue Date: 2020
Citation: Izdebska N. Priorytetowe kierunki efektywnosci zarzadzania innowacyjnym rozwojem struktur integrowanych w podziale rejonow = Пріоритетні вектори ефективності управління інноваційним розвитком інтегрованих структур в розрізі регіонів [Текст] / N. Izdebska // Менеджмент. - 2020. - Вип. 1 (31). - С. 125-134.
Source: Менеджмент
Abstract: Досягнення науки і технологій виступають ключовим фактором поліпшення якості продукції та послуг, економії трудових і матеріальних затрат, зростання продуктивності праці, вдосконалення організації виробництва та підвищення його ефективності. Все це, у кінцевому підсумку, забезпечує конкурентоспроможність як держави, так і окремих регіонів. На жаль, відсталість технологічної структури, низький технологічний рівень виробничої бази промисловості, слабке фінансування з боку держави наукових робіт та НДДКР, брак фінансових ресурсів не дають можливості національній економіці розвиватися на власній науково-технічній основі, коли наукові та дослідницько-конструкторські розробки перетворюються на базовий елемент виробництва. Україна володіє потужним науково-технологічним потенціалом, який зосереджено по всіх регіонах, але результати проведеного моніторингу управління інноваційним розвитком інтегрованих структур підтверджують тенденцію щодо наявності ядра промислового розвитку країни, до якого відносяться м. Київ, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська області. Цілі є обґрунтування пріоритетних векторів ефективності управління інноваційним розвитком інтегрованих структур в розрізі регіонів. Методи порівняльного аналізу, рейтингування, табличний, графічний. Об'єктивними передумовами для переходу до інноваційної економіки України є територіальна близькість до найбільших наукових центрів, наявність багатопрофільного науково-освітнього комплексу, високий рівень інноваційної активності інтегрованих структур, наявність високотехнологічних підприємств воєнно-промислового комплексу, малий бізнес, що динамічно розвивається, високий освітній рівень населення та його здатність освоювати нові знання. Для подальшого економічного зростання необхідним вбачається реалізація системи заходів у напрямі збереження та розвитку науково-технологічного й інноваційного потенціалу, завдяки яким проблемні питання знайдуть можливості для вирішення наступних задач: підтримки науково-дослідних робіт для розв’язанням проблем розвитку регіону, забезпечення єдності науково-технологічного прогресу з економічним, суспільним та духовним розвитком, удосконалення механізмів державного регулювання інноваційного розвитку економіки регіону, розвитку, реалізації та збереження інноваційного потенціалу за рахунок формування та ефективного управління інтегрованими структурами бізнесу.
Osiągnięcia nauki oraz technologii występują głównym faktorem polepszenia jakości produkcji i usług, oszczędzenia siły roboczej i zasobów materiałowych, zwiększenia wydajności pracy, polepszenia organizacji wytwarzania oraz jego efektywności. Reasumując, to wszystko tworzy konkurencyjność państwa i jego odrębnych rejonów. Niestety, zacofanie struktur technologicznych, niski poziom techniczny bazy przemysłowej, słabe fundowanie przez państwo rozpraw naukowych oraz prac badawczorozwojowych, brak środków finansowania, nie dają możliwości narodowej gospodarce rozwijać się na podstawie własnej bazy naukowo-technologicznej, kiedy naukowe oraz badawczo-rozwojowe prace stają się podstawowym elementem produkcyjności. Ukraina posiada potężny potencjał naukowo-technologiczny, który jest obecny we wszystkich rejonach, ale wyniki przeprowadzonego monitoringu zarządzania rozwojem innowacyjnym struktur integrowanych potwierdzają tendencję istnienia jądra przemysłowego rozwoju kraju, do którego należy m. Kijów, charkowski, zaporoski, dniepropetrowski obwody. Uzasadnienie priorytetowych kierunków efektywności zarządzania rozwojem innowacyjnym struktur integrowanych na podstawie rejonów. Metody – analiza porównawcza, rankingowa, tablicowa, metody graficzne. Obiektywnymi predyspozycjami dla przejścia do innowacyjnej gospodarki Ukrainy jest bliski kontakt z największymi centrami nauki, obecność interdyscyplinarnego centrum naukowodydaktycznego, wysoki poziom innowacyjnej aktywności struktur integrowanych, działalność przedsiębiorstw wysoko uprzemysłowionych w kompleksie wojskowo-przemysłowym, mały biznes, który dynamicznie się rozwija, wysoki poziom edukacji społeczeństwa oraz jego umiejętność przyswajać nową wiedzę. Dla ciągłego rozwoju gospodarki jest niezbędny system rozwiązań w kierunku ochrony i rozwinięcia naukowotechnologicznego, a także potencjału innowacyjnego, dzięki którym kwestie zostaną rozwiązane za pomocą kolejnych zadań: wsparcia prac badawczorozwojowych w celu rozwiązania problemów rozwoju rejonu, zapewnienie jednolitego badawczo-technologicznego oraz ekonomicznego progresu, wraz ze społecznym i duchownym rozwojem, udoskonalenie mechanizmu państwowej kontroli innowacyjnego rozwoju gospodarki rejonu, realizacji oraz zachowania innowacyjnego potencjału dzięki kształtowaniu i efektywnemu zarządzaniu strukturami integrowanymi biznesu.
DOI: 10.30857/2415-3206.2020.1.11
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16265
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2020_Issue31_P125-134.pdf174,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.