Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16268
Title: Human capital management in higher education institutions
Other Titles: Управління людським капіталом в закладах вищої освіти
Authors: Kozhushko, R.
Keywords: державно-приватне партнерство
національні дослідницькі університети
людський капітал
public-private partnerships
national research universities
human capital
Issue Date: 2020
Citation: Kozhushko R. Human capital management in higher education institutions = Управління людським капіталом в закладах вищої освіти [Текст] / R. Kozhushko // Менеджмент. - 2020. - Вип. 1 (31). - С. 49-56.
Source: Менеджмент
Abstract: Специфіка формування і оцінка ефективності використання людського капіталу в національних дослідницьких університетах технічного профілю спрямована на створення умов, які відповідають інтересам розвитку інноваційної економіки України. Установи вищої освіти, які можна віднести до категорії національних дослідницьких технічних університетів, покликані зіграти значну роль у формуванні людського капіталу, розвитку національної інноваційної системи та інноваційної культури, тим самим сприяючи розвитку інноваційної економіки України. Управління людським капіталом університету на основі застосування трирівневої моделі управління людським капіталом забезпечить підвищення ефективності формування людського капіталу за рахунок розширення можливостей, підвищення конкурентоспроможності та поліпшення іміджу національного дослідницького університету технічного профілю. Метою даної статті є удосконалення системи управління людським капіталом в закладах вищої освіти. Методи дослідження: використані порівняльний, сценарний аналіз; аналіз емпіричних даних за допомогою методів угруповання, узагальнення. Запропонована модель формування людського капіталу в національних технічних університетах може бути використана для оцінки порівняльної ефективності українських і зарубіжних дослідницьких університетів, для визначення їх впливу на інноваційний розвиток економіки, виконання важливої соціальної та економічної функції по формуванню людського капіталу, що забезпечує його використання при здійсненні їх власної наукової і підприємницької діяльності. Запропоновано вдосконалення механізму управління людським капіталом на основі принципів партнерських відносин, що забезпечують підвищення ефективності діяльності вищої школи за рахунок розширення її можливостей в умовах національних дослідницьких університетів, обґрунтовано підвищення прибутковості дослідницьких університетів при скороченні обсягів державного фінансування.
The specifics of the formation and evaluation of the effectiveness of human capital in national research universities of technical profile is aimed at creating conditions that meet the interests of the development of the innovation economy of Ukraine. Institutions of higher education, which can be classified as national research technical universities, have a significant role in the formation of human capital, the development of the national innovation system and innovation culture, thus contributing to the development of the innovation economy of Ukraine. The human capital management of the university on the basis of application of threelevel model of human capital management will provide increase of efficiency of formation of human capital by means of expansion of possibilities, increase of competitiveness and improvement of image of national research university of technical profile. The purpose of this article is to improve the human capital management system in higher education institutions. The methodology of the study: comparative, scenario analysis; analysis of empirical data using grouping, generalization methods. The proposed model of human capital formation in national technical universities can be used to assess the comparative efficiency of Ukrainian and foreign research universities, to determine their impact on the innovative development of the economy, the performance of an important social and economic function of human capital formation, ensuring its use in their own scientific and business activities. It is proposed to improve the mechanism of human capital management on the basis of the principles of partnership, which ensure the effectiveness of higher education by increasing its capacity in the context of national research universities, it is justified to increase the profitability of research universities while reducing the amount of public funding.
DOI: 10.30857/2415-3206.2020.1.4
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16268
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2020_Issue31_P049-056.pdf1,14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.