Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16269
Title: Use of price marketing in exhibition activities
Other Titles: Використання маркетингу ціноутворення в виставкової діяльності
Authors: Krakhmalova, N.
Keywords: маркетинг
ціна
експозахід
експопослуга
виставка
експобізнес
marketing
price
expoevent
exposervice
exhibition
expobusiness
Issue Date: 2020
Citation: Krakhmalova N. Use of price marketing in exhibition activities = Використання маркетингу ціноутворення в виставкової діяльності [Текст] / N. Krakhmalova // Менеджмент. - 2020. - Вип. 1 (31). - С. 57-66.
Source: Менеджмент
Abstract: Використання методичного інструментарію ціноутворення в маркетингу виставкової діяльності фірмами-організаторами експозаходів дозволяє посилити їх конкурентних позицій на внутрішньому і зовнішньому ринках виставкових послуг, поліпшити фінансові результати їх діяльності. При вдосконаленні методичного інструментарію ціноутворення в маркетингу виставкової діяльності доцільно використовувати поняття гранично, яка перешкоджає формуванню попиту, ціни, яка названа автором "ціна альтернативи". Мета статті запропонувати методичний інструментарій маркетингового ціноутворення в сфері експобізнеса і обґрунтувати економіко-математичну модель оптимальної ринкової ціни виставкової площі. Методи дослідження: методи спостереження і збору фактів, статистичний, контент-аналізу, порівняльного і функціонального аналізу, системного підходу, заснованого на моделюванні економічної дійсності, табличний, графічний, специфічні методи маркетингових досліджень: польові (опитування організаторів виставок, учасників експозаходів) і кабінетні. Розроблено чотирьохрівнева маркетингова модель виставкової послуги як сукупність взаємопов'язаних між собою різних атрибутів і вигід, що виражають корисність даної експопослуги для учасників виставкового заходу. Використання розробленої моделі дозволяє організаторам виставок найкращим чином формувати маркетингові відносини з усіма учасниками ринку, здійснювати позиціювання компанії з урахуванням очікувань споживачів, а експонентам – диференціювати постачальників експопослуг з урахуванням їх якісних характеристик. Використання "ціни альтернативи" дозволяє для фірми-організатора експозаходів отримати науково обґрунтований інструментарій виставкового ціноутворення, розроблений на основі застосування бенчмаркінгу і містить економіко-математичну модель оптимальної ринкової ціни, що враховує інтереси клієнта і організатора експозаходів і сприяє розвитку взаємодії між ними.
The use of methodical tools of pricing in the marketing of exhibition activity by the companiesorganizers of exhibition events allows to strengthen their competitive positions in the internal and external markets of exhibition services, to improve the financial results of their activities. When improving the methodological tools of pricing in the marketing of exhibition activities, it is advisable to use the concept of extremely high, preventing the formation of demand, the price, which the author called the "price of alternative". The purpose of this article is to offer methodological tools of marketing pricing in the field of expo business and to substantiate the economic and mathematical model of the optimal market price of the exhibition area. The methodology of the study: methods of observation and collection of facts, statistical, content analysis, comparative and functional analysis, system approach based on modeling of economic reality, tabular, graphic, specific methods of marketing research: field (surveys of exhibition organizers, participants of expositions) and desk research. The four-level marketing model of the exhibition service as a set of various interrelated attributes and benefits expressing the usefulness of the considered expo service for the participants of the exhibition event was developed. The use of the developed model allows exhibition organizers to form marketing relations with all market participants in the best possible way, to position the company taking into account consumers' expectations, and to differentiate expo-services suppliers taking into account their quality characteristics. The use of the "price of alternative" allows the company organizer of the exhibition events to get scientifically grounded toolkit of exhibition pricing, developed on the basis of benchmarking and containing economic and mathematical model of the optimal market price, which takes into account the interests of the client and the organizer of the exhibition events and promotes the development of interaction between them.
DOI: 10.30857/2415-3206.2020.1.5
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16269
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2020_Issue31_P057-066.pdf317,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.