Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16270
Title: Management of brands’ portfolio positioning of domestic enterprises
Other Titles: Управління позиціонуванням портфеля брендів вітчизняних підприємств
Authors: Dudko, P.
Keywords: бренд
молекула бренду
бренд-код
портфель брендів
brand
molecule of brand
brand-code
portfolio of brands
Issue Date: 2020
Citation: Dudko P. Management of brands’ portfolio positioning of domestic enterprises = Управління позиціонуванням портфеля брендів вітчизняних підприємств [Текст] / P. Dudko // Менеджмент. - 2020. - Вип. 1 (31). - С. 67-77.
Source: Менеджмент
Abstract: Сучасний стан розвитку економіки України демонструє тенденцію до глобалізації та необхідність для підприємств, в тому числі і вітчизняних, більше уваги приділяти питанням формування та розвитку брендів. Управління позиціонуванням портфеля брендів має ґрунтуватися не тільки на товарних марках, що належать підприємству, а й на побудові молекули портфеля брендів як сукупності всіх брендів, що впливають на рішення споживача незалежно від володіння ними, що дозволяє посилити в очах споживача значимість власного бренду. Метою даної статті є узагальнення теоретичних основ і розробка науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення управління позиціонуванням портфеля брендів. Використано інструменти (цілепокладання, інформаційно-маркетингові комунікації; маркетингові дослідження); моделі, методи і методики (традиційні методи статистики, аналізу, маркетингу) моделювання; модель бренд-коду і розумових полів по Т. Геду; методики нейминга); спосіб узагальнення інформації, результатом якого є розробка бренду / брендів, формування портфеля; формування бренд-бука. На підставі аналізу портфельних концепцій в управлінні брендом уточнена сутність портфеля брендів, як сукупності брендів, складових бренд-носій і впливають на асоційовану позицію в сприйнятті споживача незалежно від володіння підприємства їм. Під бренд-носієм розуміється товар, торгова марка, підприємство, організація, персоналія або персонаж, що асоціюються в свідомості споживача з певною відмітною якістю. Визначено підходи до формування марочних портфелів, які можуть бути центристськими (на основі ієрархії брендів і на основі систем / мереж брендів) і інваріантним – на основі "молекули" портфеля. Сформована модель організації управління брендом, що включає принципи, мета, завдання, сутність управління і напрямки робіт. Систематизовані принципи управління брендом, які розділені нами на загальні і специфічні. Досліджено методичні підходи до управління брендом на основі марочного позиціонування, встановлено, що під методом управління брендом на основі марочного позиціонування слід розуміти спосіб його практичного здійснення, то під методикою – сукупність методів і прийомів його доцільного застосування.
Nowadays, the development of the economy of Ukraine is a demonstration of the trend towards globalization and the necessity for enterprises, including greater understanding, to give more nutrition to the form and brand development. The management of brands’ portfolio positioning should not be based only on trademarks, which belong to an enterprise, but also on the construction of molecule of brands portfolio, which affect on the decision of the consumer independently of holding them, that allows the increasement of the validity of proper brand in the eyes of consumer. Aim of this research is the extension of the theoretical foundations and the development of science-and-practical recommendations, which is followed by the complete management of the brand portfolio. The following tools: (goal setting, information and marketing communications; marketing research); models, methods and techniques (traditional methods of statistics, analysis, marketing) modeling; model of brand code and mental fields according to T. Ged; naming techniques); the method of generalization of information, the result of which is the development of the brand / brands, the formation of the portfolio; formation of a brand beech were used in the study. Based on the analysis of portfolio concepts in brand management, the essence of the brand portfolio as a set of brands that make up the brand carrier and affect the associated position in theperception of the consumer, regardless of ownership of the company is precised. The meaning "brand carrier" refers to a product, brand, enterprise, organization, person or character associated in the minds of consumers with a certain distinctive quality. Approaches to the formation of brand portfolios, which can be centric (based on the hierarchy of brands and based on systems / networks of brands) and invariant – based on the "molecule" of the portfolio. The model of the organization of management of a brand which includes principles, the purpose, tasks, essence of management and directions of works is formed. Systematized principles of brand management, which we divide into general and specific. Methodical approaches to brand management on the basis of brand positioning are studied, it is established that the method of brand management on the basis of brand positioning should be understood as a way of its practical implementation, then the method is a set of methods and techniques of its appropriate application.
DOI: 10.30857/2415-3206.2020.1.6
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16270
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2020_Issue31_P067-077.pdf251,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.