Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16271
Title: University rebranding as an effective tool of competition
Other Titles: Ребрендінг університету як ефективний інструментарій конкурентної боротьби
Authors: Scherbak, V.
Shevchenko, O.
Keywords: конкурентоспроможність
бренд
ребрендинг
університет
SWOT-аналіз
competitiveness
brand
rebranding
university
SWOT analysis
Issue Date: 2020
Citation: Scherbak V. University rebranding as an effective tool of competition = Ребрендінг університету як ефективний інструментарій конкурентної боротьби [Текст] / V. Scherbak, O. Shevchenko // Менеджмент. - 2020. - Вип. 1 (31). - С. 78-86.
Source: Менеджмент
Abstract: Ефективне функціонування освітніх організацій неможливо без науково обґрунтованої їх діяльності зі створення та просування бренду надаваних ними освітніх послуг. З особливою гостротою постала проблема підвищення конкурентоспроможності перед сучасними українськими університетами, що зіткнулися в останнє десятиліття зі зменшенням контингенту абітурієнтів і необхідністю, в зв'язку з цим, посиленням роботи з брендінгу своїх можливостей на ринку освітніх послуг. Створення і просування освітніх послуг сучасного університету буде здійснюватися ефективно, якщо буде використаний інструментарій ребрендингу діяльності. Мета даної статті – розробка системи ребрендингу як складової стратегії розвитку університету, факторів і інструментів, умов його впровадження і оцінки ефективності його використання. Методи дослідження: методи системного, структурного, ситуаційного підходів, опитувальні методи, метод експертних оцінок, SWOT-аналіз. Виявлено ключові фактори маркетингу, що дозволили виділити головні компоненти для успішної розробки концепції ребрендингу Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД). Запропоновано механізм ребрендингу університету, під яким розуміється план заходів, спрямованих на інтеграцію соціальних та ринкових компонентів для ефективного використання потенціалу іміджу КНУТД. Розроблена концепція ребрендингу КНУТД дозволяє визначити основні напрямки ребрендингу КНУТД, виходячи з вітчизняного і зарубіжного досвіду та базові напрямки ребрендингу університету в сучасних умовах.
Efficient functioning of educational organizations is impossible without scientifically grounded activity on creation and promotion of a brand of educational services rendered by them. The problem of increasing competitiveness in front of modern Ukrainian universities, which have faced in the last decade with a decrease in the number of applicants and the need, in this regard, to strengthen the branding of their capabilities in the market of educational services, is particularly acute. The creation and promotion of educational services of a modern university will be carried out effectively if the tools of rebranding educational services are used. Purpose of the article: development of the rebranding system as a component of the university development strategy, factors and tools, conditions of its implementation and evaluation of the efficiency of its use. The methodology of the study: methods of system, structural, situational approaches, survey methods, expert evaluation method, SWOT-analysis. The developed concept of KNUTD rebranding allows to determine the main directions of KNUTD rebranding based on domestic and foreign experience and the basic directions of the university rebranding in modern conditions. The developed concept of KNUTD rebranding allows to determine the main directions of KNUTD rebranding based on domestic and foreign experience and the basic directions of the university rebranding in modern conditions.
DOI: 10.30857/2415-3206.2020.1.7
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16271
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2020_Issue31_P078-086.pdf174,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.