Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16303
Title: Формування інформаційного забезпечення управління стратегічною сегментацією бізнесу суб’єктів господарювання
Other Titles: Formation of information support for management of strategic business segmentation of business entities
Authors: Скрипник, Маргарита Іванівна
Григоревська, Олена Олександрівна
Keywords: звітність
стратегічна звітність
звітність за сегментами
бізнес-одиниця
стратегічний облік
reporting
strategic accounting
strategic reporting
segment reporting
business unit
Issue Date: 2019
Citation: Скрипник М. І. Формування інформаційного забезпечення управління стратегічною сегментацією бізнесу суб’єктів господарювання / М. І. Скрипник, О. О. Григоревська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2019. – Вип. 3 (44). – С. 59-63.
Source: Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу
Problems of theory and methodology of accounting, control and analysis
Abstract: Метою статті є розвиток теоретичних положень та розробка методичних рекомендацій з удосконалення підходів до формування інформаційного забезпечення для адаптування його інструментарію до потреб стратегічного управління сегментами бізнесу суб’єктів господарювання. У процесі дослідження використано методи спостереження, порівняння, аналізу, синтезу, узагальнення. В основу дослідження поставлено гіпотезу, що якісне інформаційне забезпечення, сформоване системами бухгалтерського обліку та економічного аналізу, сприятиме підвищенню обґрунтованості, оперативності та аналітичності інформації про результати діяльності сегментів бізнесу відповідно до сучасних вимог управління, підсиленню відповідальності виконавців, удосконаленню управлінського сегментного бухгалтерського обліку. У статті узагальнено підходи до визначення складу та змісту стратегічної звітності (звітність про вартість, звітність про ризики, звітність про бізнес-перспективи, звітність про фінансові результати), уточнено систему результативних аналітичних показників за функціональними сферами сегментів бізнесу. В цілому пропозиції спрямовані на вирішення проблеми ефективності функціонування вітчизняних підприємств, відповідають основним положенням Постанови КМУ «Про деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки», та мають за мету сприяння підвищенню рівня конкурентоспроможності регіонів, територіальній соціально-економічній інтеграції та просторовому розвитку. Отримані результати є підґрунтям для виведення системи інформаційного забезпечення на якісно новий рівень за рахунок впровадження стратегічної сегментної звітності, яка стане базою для розробки методики сегментного аналізу та основою для формування системи ключових контрольних показників, що характеризують бізнес-перспективи суб’єкта господарювання.
The purpose of the article is to develop theoretical provisions and to develop methodological recommendations for improving approaches to the formation of information support for adapting its tools to the needs of strategic management of business segments of business entities. Methods of observation, comparison, analysis, synthesis, generalization were used in the process of research. The study is based on the hypothesis that high-quality information support formed by accounting and economic analysis systems will help to increase the validity, efficiency and analytics of information on the results of business segments in accordance with modern management requirements, enhance the accountability of contractors, improve the management of segmental accounting. The article summarizes the approaches to determining the composition and content of strategic reporting (Cost reporting, Risk reporting, Business perspective reporting, Financial results reporting), clarifying the system of effective indicators for functional areas of business segments. In general, the proposals are aimed at solving the problem of efficiency of functioning of domestic enterprises, comply with the basic provisions of the CMU Resolution "On some issues of determining the medium-term priority directions of innovation activity of the national level for 2017-2021", and aim to promote the level of competitiveness of regions and territorial socio-economic integration and spatial development. The results obtained are the basis for bringing the information system to a new level by introducing strategic segmental reporting, which will become the basis for the development of segmental analysis methodology and the basis for the formation of a system of key benchmarks characterizing the business prospects of the enterprise.
DOI: 10.26642/pbo-2019-3(44)-59-63
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16303
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
ISSN: 1994-1749
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
195618.pdf466,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.