Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16349
Title: Проблеми інформатизації національного господарства України
Other Titles: Проблемы информатизации национального хозяйства Украины
Authors: Натрошвілі, Г. Р.
Keywords: інформатизація
інноваційний розвиток
державне управління
національне господарство
інформаційні технології
інновації
informatization
innovative development
public administration
national economy
information technologies
innovations
Issue Date: 2020
Citation: Натрошвілі Г. Р. Проблеми інформатизації національного господарства України / Г. Р. Натрошвілі // Modern Science - Moderní vĕda. – 2020. – № 9. – С. 19-24.
Source: Modern Science - Moderní vĕda
Abstract: Показано, що інформатизація дає змогу зменшувати витратність національного господарства, забезпечувати високу ефективність соціального управління, підвищувати економічну мобільність (у тому числі інвестицій, робочої сили, ресурсів та ін.). Проаналізовано нормативно-правове та нормативно-технічне забезпечення процесу інформатизації в Україні. Подано оцінку положенням Національної програми інформатизації. Вказано, що задля успішної реалізації політики інформатизації необхідно вирішити проблему створення привабливого інноваційного клімату. Описано проблеми формування привабливого інноваційного клімату в Україні та суперечності організації інноваційного процесу. Подано перелік основних заходів, спрямованих на вирішення завдань поліпшення інноваційного клімату. Обгрунтовано, що загальна модель регулювання має базуватися на розширенні спектру застосування економічних методів стимулювання інноваційної активності у сфері інформатизації, в першу чергу у пріоритетних сферах та галузях реального сектора економіки. Обгрунтовано пропозицію про доцільність розробки та ухвалення Державної цільової економічної програми інформатизації державного управління та національного господарства на період до 2030 року, в якій слід передбачити конкретні, чіткі та реалістичні механізми активізації економічної діяльності у сфері інформатизації, в тому числі через запровадження механізмів державно-приватного партнерства. Мають бути передбачені дієві заходи стимулювання та захисту інвестицій у IT-сфері, а також посилені механізми охорони прав інтелектуальної власності з урахуванням визнаних у світі принципів та стандартів. Проаналізовано досвід країн ЄС щодо застосування інструментів стимулювання комерціалізації технологій (у тому числі інформаційних технологій). Подано пропозиції щодо розробки законопроекту, в якому мають бути визначені загальні поняття комерціалізації інформаційних технологій та інновацій у сфері інформатизації. Подано перелік елементів процесу комерціалізації інформаційних інновацій та інформаційних технологій. Внесено пропозиції щодо набору економічних інструментів стимулювання замовників (покупців) інформаційних продуктів та технологій вітчизняного походження.
It is shown that informatization makes it possible to reduce the cost of the national economy, to provide high efficiency of social management, to increase economic mobility (including investments, labor, resources, etc.). The normative-legal and regulatory-technical support of the informatization process in Ukraine is analyzed. The provisions of the National Informatics Program have been evaluated. It is stated that in order to successfully implement the informatization policy, it is necessary to solve the problem of creating an attractive innovative climate. The problems of formation of attractive innovation climate in Ukraine and contradictions of organization of innovation process are described. The list of the main measures aimed at solving the problems of improving the innovation climate is presented. It is substantiated that the general model of regulation should be based on broadening the range of economic methods of stimulating innovative activity in the sphere of informatization, first of all in priority spheres and branches of the real sector of economy. The proposal on the feasibility of developing and adopting the State Targeted Economic Program for Informatization of Public Administration and the National Economy for the Period up to 2030 is justified. Effective measures to stimulate and protect investment in the IT sector must be envisaged, as well as enhanced mechanisms for protecting intellectual property rights, taking into account the world-recognized principles and standards. The experience of EU countries on the use of tools to promote technology commercialization (including information technology) is analyzed. Proposals for the development of a draft law defining the general concepts of commercialization of information technologies and innovations in the field of informatization have been submitted. The list of elements of the process of commercialization of information innovations and information technologies is presented. Proposals for a set of economic instruments for stimulating customers (buyers) of information products and technologies of national origin are made.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16349
Faculty: Інститут комп'ютерних технологій та дизайну
Department: Кафедра комп'ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін
ISSN: 2336-498X
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра комп'ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін (КІФД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Natroshvili_G_09_2020.pdf433,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.